Artikel nr 01 fra blad nr 3-2024
Skapt i Guds bilde til mann og kvinne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

I dag er Bibelens lære om at Gud har skapt mennesket til mann og kvinne under angrep fra flere hold. Mens Bibelen taler om to kjønn, så hevdes det av noen at det finnes mange kjønn og kjønnsidentiteter.
Hva skal så den enkelte tro om dette spørsmålet?
For en kristen som holder seg til skriftprinsippet er det ikke noe annet svar enn hva Guds hellige Ord uttaler.

Skriftprinsippet lyder:
”Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente, slik som det står skrevet:
”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti” (Sal 119,05). Og Paulus sier: ”Om en engel fra himmelen skulle komme og forkynne noe annet, så skal han være forbannet!” (Gal 1,8).

Hva sier Guds ord om dette spørsmålet?
I 1 Mos 1,26-27 leser vi: ”Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår liknelse. Og de skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, og over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.”
På grunnlag av dette bibelordet kan vi slå fast at Guds hellige Ord lærer at Gud har skapt bare to kjønn, mann og kvinne. De er begge skapt i Guds bilde etter Guds liknelse. Ingen annen skapning er skapt på den måten, og det viser den opphøyde stilling mennesket har fått av Gud i universet.
Om mann og kvinne brukes de to hebraiske kjønnsbetegnelsene zacar (hann, hannkjønn, mannlig) og n”qevah (hunn, hunnkjønn, kvinnelig).
Teologen Stein Solberg forklarer disse to ordene ved å si at zakar betyr egentlig ”noe som trenger seg inn, noe skarpt som kommer inn utenfra.” Ordet for kvinne (nekeva) kan oversettes med ”en kilde, fordypning eller en hule/gruve”, sier Solberg.
1 Mos 2,18 ff. åpenbarer en annen side ved hemmeligheten mellom mann og kvinne.
Adam fant ikke noen medhjelp blant dyrene. Gud lot så en dyp søvn komme over ham, og mens han sov tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjød. Så sier Guds Ord videre: ”Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne og førte henne til mannen. Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.”
Dette Guds Ord lærer oss at det er en avgjørene relasjon mellom mann og kvinne. Gud bygde nemlig en kvinne av det ribben han tok av mannen.
Derfor konstaterer mannen at hun er ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Samtidig er begge skapt i Guds bilde til å være ett. Mannen skal følgelig forlate sin far og mor og forbli hos sin hustru.
Ekteskapet er i følge Guds ord en livsvaring og forpliktende pakt mellom én mann og én kvinne.

Vitnesbyrd fra NT
Det Nye Testamentet taler også om at Gud skapte mannen og kvinnen.
I Matt 19 svarer Jesus på fariseernes spørsmål om skilsmisse:
”Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød?” (Matt 19,4-5).
Konklusjonen blir da at både GT og NT lærer at det finnes bare to kjønn, mann og kvinne, skapt av Gud til å leve i ekteskap under Guds velsignelse.
Følgelig avviser Guds hellige Ord all snakk om flere kjønn.
Ekteskapet er i følge Guds ord en livsvaring og forpliktende pakt mellom én mann og én kvinne. Alle andre seksuelle forbindelser betrakter Guds ord som hor eller ekteskapsbrudd.
Guds ord advarer også mot homofile seksuelle forhold (3 Mos 18,22; 20,13; Rom 1,27; 1 Kor 6,9-10; 1 Tim 1,10). De som lever i synd, kommer ikke til arve Guds rike, sier Guds ord (1 Kor 6,9-10), men de som omvender seg og tar sin tilflukt til Jesus, skal arve Guds rike (1 Kor 6,10).

Guds ord taler også om tjenestedeling mellom mann og kvinne
Både mannen og kvinnen er skapt i Guds bilde og er likeverdige overfor Gud. De som tror og blir døpt hører til i det alminnelige prestedømmet.
Gud har imidlertid gitt oss kristne forskjellig åndsutrustning og nådegaver. Selv om alle troende, menn og kvinner, er likeverdige for Gud, taler Skriften om at eldste-, lærer- og forstandertjenesten eller funksjonen er forbeholdt den troende mann som Herren har utrustet og kalt til denne oppgave eller tjeneste. Det er begrunnet ut fra skapelse, syndefall, forløsning og et Herrens bud (1 Tim 2,11 ff; Ef 5,22 ff; 1 Kor 14,34 ff).

Guds ord taler om underordning
Apostelen sier i 1 Kor 11,3:
”Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.”
I dag så respekterer mange ikke dette ordet, men taler bare om likestilling.
Men mannen har fått en mye vanskeligere oppgave enn hustruen, nemlig som Ef 5,25 sier: ”Dere menn: Elsk deres koner, likesom også Krisus elsket menigheten og ga seg selv for den.”
En ektemann som i sitt liv, lar dette Guds ord være ledestjerne, vil ikke nedvurdere eller plage sin hustru, men vil lede sin hustru og barn i samsvar med Bibelens etiske veiledning.
Biskop Torkild Masvie i Den Lutherske Kirke i Norge skriver i et innlegg i Dagen 18.05.2022 kalt ”Bibelsk underordning – en duft av himmel.”
Han skriver: ”Det er duft av himmel i underordningen. Guds Sønn fra evighet av underord-ner seg Gud Fader. 1 Kor 15,28: ”Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.” Vi sammenfatter i den nikenske trosbekjennelsen at Faderen og Sønnen like evige, like mektige osv.
Etter alt Jesus har gjort i frelsesverket så ville en menneskelig reaksjon være å anbefale Jesus å reforhandle relasjonen til Faderen. Men nei, Sønnen underordner seg Gud Fader. Slik er det ingen mindreverdighet av noen å underordne seg. Heller ikke når kvinnen underordner seg mannen sin slik Kristus underordner seg Faderen”.

Verdslige ideologier
I dag vil mange ikke godta Bibelens lære om at det finnes bare to kjønn, mann og kvinne. La meg i denne forbindelse sitere et alvorsord av Francis A. Schaeffer: ”Å fornekte det Bibelen sier om hva det vil si å være mann og kvinne betyr at en fornekter en vesentlig del av menneskets natur, av Guds vesen og av Guds forhold til mennesker. Men å fornekte dette får også store konsekvenser for menneske og samfunnsliv. Hvis vi aksepterer denne ideen om likhet uten noen forskjeller, må vi med logisk nødvendighet også akseptere abort og homofili” (”Fra Skjebnetime”).
Noen hevder at der er mange kjønn og kjønnsidentiteter.
Selv om også vitenskapen forteller oss at det fins bare to kjønn, så vil ikke mange godta det.
Man snakker om at kjønn er en sosial konstruksjon. Derfor bør den enkelte avgjøre hvilke kjønn de vil representere. Vi har også fått en lov som sier at man kan forandre sitt juridiske kjønn. Det vil si det kjønnet en er rigistrert som i folkeregisteret.
Ved unnfangelsen får den enkelte sitt kjønn. Gutten xy kromosomer og jenta xx kromosomer. Dette avspeiles i alle celler i kroppen. Derfor er det nytteløst å forandre kjønn ved operasjoner og kjemiske hjelpemidler. Følgelig er det umulig for en mann å bli kvinne, eller en kvinne å bli mann.

Nashville-erklæringen artikkel 10
Vi vil i denne sammenheng sitere hva Nashvilleerklæringen artikkel 10 fra 2016 sier om både homoseksuelle forhold og transgenderisme:
”Vi bekrefter at det er synd å godkjenne homoseksuell umoral eller transgenderisme (det å forandre kjønn), og at slik godkjenning utgjør et alvorlig avvik fra kristen trofasthet og livsstil.
Vi benekter at godkjenning av homoseksuell umoral eller transgenderisme (det å forandre kjønn) er et likegyldig moralsk spørsmål som ellers trofaste kristne kan være enige eller uenige om.”
Homoseksualitet og transgenderisme er tankebygninger som Bibelen oppfordrer oss til å avvise og forkaste, for de bryter med Guds hellige Ord.
Guds ord oppfordrer oss til å bryte ned festningsverker, som apostelen sier ”idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus” (2 Kor 10,4-5).
Med andre ord: Guds barn har fått til oppgave å bryte ned alle tankebygninger som er i opposisjon mot Guds hellige ord. Noen kristne har også fått åndsutrustning og nådegaver til å veilede andre kristne på dette området. De møter ofte motstand, både fra sekulært og kirkelig hold.

Avslutning
La oss derfor slå fast at Biblen lærer at Gud skapte mennesket, som mann og kvinne i sitt bilde til å herske over universet. Med andre ord: Det finnes bare to kjønn, og det er umulig og mot Guds ord å forandre kjønn.
Etter Guds ord er ekteskapet en livsvarig pakt mellom én mann og én kvinne.
Guds folk må avvise og forkaste alle ideo-logier (tanker) som ikke er i samsvar med Guds hellige ord, men bekjenne alt det som Den hellige Skrift uttaler seg om.
Følgelig må påstanden om at det finnes mange kjønn, homoseksuell umoral og transgenderisme avvises og forkastes.
La oss alltid ha i tankene slik som Pontoppidan skriver: De forskjellige forfatterne av Guds ord ble inngitt av Guds Ånd, både innholdet og ordene de skulle bruke. Med andre ord: Guds Ord er sannheten i alle saker som den uttaler seg om