Artikel nr 01 fra blad nr 2-2024
Jesu Kristi oppstandelse under angrep


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Alle kristne læresetninger er under angrep. Bak angrepene står Satan og hans lakeier i de frafalne kirkene og teologiske institusjonene. Det frelsende budskap om Kristi soningsverk og hans seierrike oppstandelse fra de døde, trekkes i tvil og tåkelegges med snusfornuftige argumenter. Den apostoliske trosbekjennelsen sier om Jesus Kristus: “… for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde“. Er ikke vår trosbekjennelse bygget på konkrete historiske hendelser. Selvsagt er den det! Jesu Kristi oppstandelse fra de døde er av totalt avgjørende betydning for den kristne troen. De berømte oppstandelseskapittel 15 i 1 Korinterbrev sier med all tydelighet hvor fundamentalt budskapet om oppstandelsen er: “Men når det blir forkynt om Kristus at han er reist opp fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet. Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke reises opp. For dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker“1 Kor 15,12-19.

Hva ble igjen av den kristne troen uten oppstandelsen?
Svaret er: Absolutt ingenting. Uten oppstandelsen er det ikke noe håp for oss! Forkynnelsen av Guds Ord er ingenting! Troen på Jesus Kristus er ingenting! Vi som forkynner Jesus Kristus, er falske vitner om ham. Troen er unyttig. Vi er enda i våre synder. Ingen synder er tilgitte av Gud. Vi er fortapte. Guds evige dom venter oss! Vi er de mest ynkverdige av alle mennesker. Total fiasko. Totalt havari. Hvilket håp er det i en gud som er død? Ingenting. Han kunne ikke redde seg selv en gang, og heller ingen andre. Men til alle som lyver, filosoferer og fantaserer om at det ikke har skjedd en konkret fysisk oppstandelse fra de døde: Jesus Kristus er oppstått fra de døde!

Jesus Kristus beviste ved sin oppstandelse følgende syv historiske og frelsende kjensgjerninger:
1. Jesus viste ved sin oppstandelse av han var Messias. Jesus oppfylte profetien fra Det gamle testamentet om en oppstandelse fra de døde. Salme 16,10: “For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse.“ 2. Jesus Kristus beviste ved sin oppstandelse at han var Guds Sønn. Romerbrevet 1,4: “.. og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.“ 3. Jesus Kristus beviste ved sin oppstandelse at Han var den Han sa seg å være, nemlig syndfri! Peter sa i sin tale på Pinsedag: “Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast.“ Apg 2,24 Da Jesus Kristus kom ned i dødsriket, lød ropet til ham: Du kan ikke bli her! Du har rett til liv! Du må stå opp. Dette er stedet for døde syndere. Dette er ikke stedet for Guds enbårne syndfrie Sønn! 4. Jesus Kristus beviste ved sin oppstandelse at Hans Far i himmelen hadde mottatt og fullt ut godtatt Jesu Kristi offer på langfredag. “Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham.“ Heb 5,9 “Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning.“ Hebr 9,12. 5. Jesus Kristus liv etter oppstandelsen viser oss hvordan vi skal bli etter oppstandelsen. Maria Magdalena kjente ikke Jesus Kristus igjen ved graven før han kalte henne ved navn. Etter oppstandelsen gikk Jesus Kristus gjennom stengte dører. Tid og rom kunne ikke begrense ham. “Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og liksom vi har båret bilde av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske“. 1 Kor 15,46-49 6. Jesus Kristus beviste ved sin oppstandelse at Gud anerkjente det skapte, det fysiske og materielle! Synden sitter ikke i materien eller stoffet. Det som Gud har skapt er ikke ondt i seg selv. 7. Jesus Kristus beviste ved sin oppstand-else at vi som tror på Ham skal på samme måte stå opp fra de døde. “Men nå er Kristus oppstått fra de døde og blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle blir gjort levende i Kristus“. 1 Kor 15,20-22 Oppstandelsen satte ett evig punktum. Frelsesverket var på alle måter fullført, fullbrakt og komplett. I 2000 år har budskapet om den oppstandne Frelser og Herre blitt forkynt. Ingen har dypest sett klart å stoppe budskapet. Det lyder enda med styrke og kraft i alle verdens hjørner. Enda lar mennesker seg frelse ved korsets- og oppstandelsens ord. På langfredag avvæpnet Jesus Kristus mak- tene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far. Oppstandelsen var den korsfestedes triumf. Budskapet om den konkrete legemlige oppstandelsen til vår Herre Jesus Kristus vil aldri la seg stoppe tross all Satans motstand, løgn og bedrag. Se Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger; Kristus Herre er! (Edmond Louis Budry 1885, Arne Fjelberg 1947)