Artikel nr 02 fra blad nr 6-2023
En stor glede


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Andersen

”Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.” Luk 2,10-14.
Her kommer budskap fra himmelen om en stor glede for alle!
Hvor møter vi den ellers? Ingen steds. Det finnes gleder som er for rike, men ikke for fattige; for unge, men ikke for gamle; for friske, men ikke for syke. Men dette himmelske budskapet er en stor glede for alle.
For oss mennesker er en frelser kommet! Det er én som går inn i vår nød og tar den på seg, slik at vi blir fridd ut av nøden.
Vår nød er vår synd med alt den har ført med seg av ulykke, dom og straff. Én er kommet for å ta dette på seg og fri oss ut. Det er Kristus – Guds Salvede – han som Det gamle testamente forkynner, som nå ligger i krybben. Og ikke bare det: Han er Herren! Han er Gud selv!
Det går langt over vår forstand å fatte det! Men nettopp dette er den store glede!
I himmelen er det høyt vurdert, det som er skjedd.
En himmelsk hærskare – en skare som ingen kan telle – lover Gud for det som er skjedd, og forkynner det samtidig som et budskap til oss: – Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jord blant mennesker som har Guds velbehag!
Med denne frelser er det fred mellom Gud og mennesker.
Hvor dette budskap blir hørt og mottatt, der er frelse og evig liv.
Har du tatt imot denne store glede?

(Fra andaktsboken “Ved kilden”, 25. desem-ber. Lunde forlag, Oslo 1977)