Artikel nr 01 fra blad nr 5-2023
Angrep på Bibelens lære om mennesket, ekte- skapet og kjernefamilien


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

Bibelen lærer at vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne (1 Mos 1). Følgelig er det bare to kjønn. Det slår også vitenskapen fast. Men i dag hevder noen at kjønn er en sosial konstruksjon. Derfor snakker en om flere kjønn. Man hevder at det kommer an på hva man føler seg som. Derfor kan en gutt som føler seg som en jente, forandre sitt juridiske kjønn når vedkommende er 16 år. Det samme kan en jente gjøre. Men Guds ord slår fast at menneskene består av to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Mennesket er skapt som mann og kvinne for å leve i ekteskap. Ekteskapet er en pakt. Det er ifølge Guds ord, et monogamt og livslangt samliv mellom én mann og én kvinne. Det er en Guds skaperordning som gjelder så lenge denne verden består. Alle andre seksuelle forhold er imot Guds åpenbarte vilje, og utelukker enhver som lever i slike forhold og dem som holder med slike, fra Guds evige rike.

Forkastelse av Gud og hans lære
I dag er det sterke krefter som forkaster Bibelens lære om mennesket og ekteskapet. Blant dem som har hatt mest innflytelse på dette området er kulturmarxistene (nymarxistene). De hater Gud og kristendommen og følgelig også Guds skapelsesordninger. De har hele tida ønsket å framkalle en sosialistisk revolusjon ved så fort som mulig å underminere den judeo-kristne arven. Denne arven må tilintetgjøres for å få en ny samfunnsordning med nye frigjorte mennesker, hevdes det. For å oppnå det anvendes “Den kritiske teori”, som er en integrert del av kulturmarxismen. Det er en ødeleggende kritikk av hoved-elementene i Vestens kultur slik som kristendommen, kapitalismen, autoritet, familien, patriarkatet, hierarki, moral, normer, tradisjon, seksuell tilbakeholdenhet, lojalitet, patrio-tisme, nasjonalisme, arv, konvensjoner og konservatisme. For å nå målsettingen, fremmes den mest negative og ødeleggende kritikk av ethvert område av livet med den hensikt å destabilisere samfunnet. Håpet er og har vært blant de ledende ideologene at deres politikk ville spre seg som et virus. Timothy Matthews har i en artikkel kalt ”The Frankfurt School Conspiracy to corrupt” skrevet om strategier for hvordan Vesten kan ødelegges. Han skriver blant annet at kulturmarxistene går inn for å undervise barn i homoseksualitet og legge stor vekt på å utnytte Freuds idé om panseksualisme. Det vil si at en søkte etter nytelse uavhengig av kjønn og identitet og nedbryte forskjellen mellom kjønnene. Videre la de stor vekt på å bryte ned de tradisjonelle relasjonene mellom kvinner og menn. For å fremme sine mål, ville kultur- marxistene, ifølge Matthews (fritt oversatt): • angripe fedrenes myndighet, nekte de spesifikke roller for far og mor, og nedbryte familiene sine rettigheter som primære pedagoger for sine barn. • avskaffe forskjellen i utdanning for gutter og jenter. • avskaffe alle former for mannlig dominans. Dermed adgang for kvinner i forsvaret. • erklære at kvinner tilhører en ‘undertrykt klasse’ og menn som ‘undertrykkere’. I Norge hevdet allerede i 1920 årene professor Edvard Bull, nestformann i Ap, at både moral og religion som kirken forkynte, støttet det bestående samfunn. Derfor måtte det bort sammen med det kapitalistiske samfunn. Skolen skulle gjøres sosialistisk, hevdet han. (Se Kjell J. Tveters artikkel i nr. 4/2023 av Bibelsk Tro: “100-årsmarkering for kampen mot kristen tro”!).

Tankebygningene bak FRI (Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold) og Pride- bevegelsen
Disse kommer også fra kulturmarxismen. På sin nettside skriver FRI: “FRI mener at det er berikende for alle å leve i et samfunn med et åpent syn på kjærlighet, kjønn, seksualitet og samlivsformer, og at mennesker fritt skal kunne velge hvordan de ønsker å leve sitt liv uten sanksjoner fra omgivelsene”. Dette er et indirekte og avslørende angrep på Bibelens lære om ekteskap og seksualliv. I Pride-toget i Oslo i år gikk representanter for forskjellige samfunnslag. Foran i toget gikk statsministeren, og flere statsråder og stortingspolitikere fulgte etter. Også representanter for Den norske kirke deltok. – Vi kan gjerne spørre om vi har fått en ny religion i Norge! Den er ikke i samsvar med Grunnlovens § 2, men mer i slekt med oldtidens religioner.

Innføring av kjønnsnøytral ekteskapslov
En viktig milepæl for angrepet på kristendommen var innføringen av samkjønnet “ekteskap”. Det ble vedtatt i 2008 og ble gjort gjeldende fra 1. januar 2009. I Dagen av 08.11.08 skrev Nina Karin Monsen innlegget ”Statens overgrep”: ”1. januar 2009 våkner alle ektepar i Norge opp til et nytt ekteskap. Vi blir tvangsgiftet i løpet av natten. Vi – den store majoritet på ca 1,6 millioner mennesker har ikke fri vilje lenger. Stortingsflertallet hever seg over demokratiets trivielle spilleregler, mens de snakket om likeverd. For gifte er det ikke laget overgangsregler.” En konsekvens av denne loven er at far er blitt overflødig. Det er også et angrep på kjernefamilien, for et barn framkommet ved kunstig befruktning kan ikke ha både en far og en medmor, sier loven. Følgelig må far og hans ætt sjaltes ut for disse barna, og dermed går de glipp av å bli kjent med sin biologiske fars familie og ætt. Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven er en katastrofe for land og folk. Ved å vedta regjeringens forslag har også Stortingets flertall forkastet Den treenige Gud og hans livslover for menneskene. Det vi er vitne til i dag, er en stat som tydelig viser totalitære tendenser. Biskop Bo Giertz sier: ”Så lenge staten erkjenner Guds autoritet, kan den aldri bli totalitær” (”Kampen om retten”). Men nå ser det ut for at stortingsflertallet ikke erkjenner Guds autoritet lenger. Da er vi på vei til et totalitært samfunn hvor Staten vil herske på alle områder, også over sjelene hvor bare Gud skal herske. Men en stat som vil herske over sjelene på alle områder, er en antikristelig stat. Ut fra en kristen synsvinkel, er det enda verre og skremmende at Den norske kirke også har anerkjent denne loven. Derfor vedtok Kirkemøtet 11. april 2016 å åpne for likekjønnede vigsel. Dnk har nå to likestilte syn på ekteskapet, det bibelske mellom én mann og én kvinne, og det “likekjønnede ekteskapet” som er vranglære ifølge Guds Ord.

Hvordan vil det gå med et samfunn som synder mot Herren?
Både GT og NT taler om at Gud dømmer både land og enkeltpersoner på grunn av synd og ulydighet. I 1 Mos 6 og 7 tales det om syndfloden som Gud sendte over jorden på grunn av at jorden var fordervet og full av vold (1 Mos 6,11). I 1 Mos 19 leser vi at Gud ødela Sodoma og Gomorra på grunn av homoseksualitet og andre synder. I Judas brev vers 7 tales det om at disse to byene som drev hor og gikk etter fremmedkjød, nå ligger som eksempel og lider straffen i en evig ild. Matt 25,31-46 taler om at alle folkeslag skal bli dømt. Ikke bare alle folkeslag skal bli dømt, men også hver person skal høste hva han eller hun har sådd (se Gal 6,7!).

Eksempler fra historien
Rev. Louis P. Sheldon har i sin bok: ”The Agenda – The Homosexual Plan to change America” kommet med avslørende fakta om agendaen til de homoseksuelle i USA. Sheldon nevner eksempler fra historien, som en advarsel, om hvordan det har gått med en del kulturer. Han nevner først boka: ”Our Dance Has Turned to Death” (1979) av den kristne sosiolog Carl Wilson. Wilson hevdet at historien avslører at nasjoner forfaller og til slutt dør når seksuell umoral florerer. Dersom den tradisjonelle familien er vraket til fordel for gruppesex, homoseksualitet, urenhet og ukontrollert seksuell hedonisme, da kan ikke kulturelle normer overleve. I sitt arbeid siterte også Wilson den britiske antropolog J. D. Unwin som i 1934 utgav boka: ”Sex and Culture”. Unwin forsket på historien til 86 forskjellige imperier og beskrev forfallet til et dusin av dem. Han presenterte noen sjokkerende fakta: Ingen nasjon som forkastet førekteskapelig seksuell renhet og monogami i ekteskapet overlevde lenger enn en generasjon etter at det hadde omfavnet seksuell hedonisme. Med andre ord: Førekteskapelig sex og sex utenfor ekteskapet vil ødelegge enhver sivilisasjon. Antikkens Roma og Hellas er klassiske eksempler på dette. Mens derimot nasjoner som verdsatte tradisjonelle ekteskap og seksuell avholdenhet var kreative og produktive. Den russiske sosiolog Pitirim Sorokin som forsket i dekadente kulturer, hevdet også at sunne samfunn kan bare overleve så lenge det er solide familier og den seksuelle aktiviteten er begrenset til ekteskapet. Avslutningsvis vil jeg poengtere at vi i dag er vitne til en demonisk angrep på Guds ordninger, Hans ypperste skapning, mennesket, ekteskapet mellom én mann og én kvinne og kjernefamilien hvor far erstattes med en medmor og barna, som er en gave fra Herren (se Salme 127,3!), blir gjort farløse og ikke får kontakt med sin fars slekt. Men Guds ord slår fast at alle som forkaster Gud og hans livslover for menneskelivet vil stå ansvarlig for Gud, både her i tida og endelig på dommens dag.