Artikel nr 14 fra blad nr 3-2023
Om ekteskapet


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Andersen

Begynnelse og ende
“Jesus svarte: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.”(Matt 19,4-6)
Ingen andre steder møter vi et så opphøyet syn på ekteskapet som i Bibelen. Om synden ikke hadde kommet inn i verden og ødelagt menneskelivet, ville alle mennesker ha levd i ekteskap under sitt jordeliv.
I den himmelske tilværelse er det ikke lenger mann og kvinne, der er det ikke lenger noe kjønn. Der er vi som englene, sier Jesus. Mark 12, 25.
Men i den jordiske del av vår tilværelse er vi altså skapt til å leve i ekteskap. Om synden ikke hadde kommet, ville det ha blitt en naturlig overgang fra den jordiske til den himmelske tilværelse, uten noen død.
Men nå er synden kommet inn i verden og har brakt misbalanse i forholdet mellom mann og kvinne. Men like fullt er ekteskapet en Guds ordning og blir det, så lenge verden står. Ekteskapet er funnet verdig til slike sammenlikninger som ikke noe annet forhold på jorden er funnet verdig til. Guds troende menighet kalles Lammets hustru. Når Jesus kommer igjen og forenes med sin menighet, kalles det Lammets bryllup.
Ekteskapet er samliv og samfunn mellom én mann og én kvinne. De to er ikke lenger to, men ett kjød, sier Guds ord.
Synd mot det sjette bud kan derfor skje på to måter. Den ene er å oppløse et ekteskap som består, skilsmisse. Den andre er å overtre skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet. Skilsmisse er synd! Det gis bare ett unntak: Der hvor den ene ektefelle har brutt ekteskapet.
Der er det ikke påbudt skilsmisse. Det beste er om den som har syndet, omvender seg, og ekteskapet fortsetter. Men skjer ikke det, kan det oppløses. All annen skilsmisse er altså synd. Om både Moseloven og samfunnets lover gir anledning til skilsmisse, sier Jesus at den er synd.
Det Gud har sammenføyet, skal et menneske ikke atskille!

(Fra andaktsboka “Ved kilden”, Lunde forlag 1977, 7. september)