Artikel nr 01 fra blad nr 1-2023
Hvem elsker Jesus?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

Guds ord slår fast at Gud er kjærlighet (1 Joh 4,19). Det er ikke bare noe som er karakter-istisk ved ham, men det er hans sanne vesen. Dette kommer tydelig fram overfor oss mennesker i den såkalte “lille bibel”: “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”
GT vitner om hvordan Gud ved sitt utvalgte folk, Israel, elsket verden ved å sende sin Sønn for å frelse den.

Hvem er Jesus?
Hva sier Guds ord om hvem Jesus er. Bibelen vitner og sier at Jesus er Guds enbårne Sønn fra evighet av. Han har alltid eksistert sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Alt er skapt av ham og til ham.
Men i tidens fylde kom han til jord, født av jomfru Maria i Davids stad, Betlehem (Joh 1,14; Gal 4,4). Med andre ord: Jesus er sann Gud og sant menneske.
Ved sine ord og gjerninger åpenbarte han Gud for sine disipler og andre. Hans ord er Guds ord, og hans gjerninger er Guds gjerninger.
På Golgata tok Jesus all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker. Han ble gravlagt, men sto opp fra de døde den tredje dagen og sitter nå ved Guds høyre hånd i himmelen. Han ber for sine og vil komme igjen for å dømme levende og døde.

Det karakteristiske ved de første kristne
Det karakteristiske ved de første kristne leser vi i Apg 2,42: “De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.”
Det er viktig for oss i dag også å holde fast på Guds ord, ved brodersamfunnet, nattverden og bønnene. Det er tegn på en levende forsamling når det skjer.
For Jesus og apostlene var GT deres bibel, det vil si Guds Ord.
Om GT leser vi i 2 Tim 3, 16-17: “Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettferdighet, til opptuktelse i rettderdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” Med andre ord: GT er Guds hellige og inspirerte ord og nyttig til all god gjerning.
Men Guds ord er ikke begrenset til GT, også NT er Den treenige Guds ord.
Jesus sier i Joh 14,15: “Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.” Likedan sier han i vers 23: “Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.”
Jesu ord er ikke bare dem han selv uttaler, men også det hans utvalgte apostler sier, for en apostel er en utsending fra Jesus med fullmakt til å tale på hans vegne. Derfor kan vi si at GT, Jesu uttalte ord og apostlenes ord er Den treenige Guds ord.

Hva vil det si å tro på Jesus?
Å tro på Jesus vil si å ta sin tilflukt til Jesus, komme til ham og oppgi seg selv og lyde Jesus under alle forhold.
Den som tror på Jesus, blir erklært rettferdig, blir gjenfødt og får Den Hellige Ånd som gave og pant. Alt dette viser oss Guds kjærlighet, å ta imot Jesus er å ta imot Guds kjærlighet.
Enhver som er blitt frelst, ønsker å leve og tjene Jesus på den måten Guds ord lærer oss. Det vil si i samsvar med det dobbelte kjærlighetsbudet, elske Gud og elske sin neste (Matt 22, 37, 39).
Derfor kan vi si at alle dem som elsker Jesus holder fast ved hans bud og ord. Men bare dem som er rettferdiggjort, gjenfødt og har fått Den Hellige Ånd kan elske Jesus og holde fast ved hans ord selv om vi ofte svikter.
Hos den som elsker Jesus, tar Den treenige Gud bolig i hans/hennes hjerte (se Joh 14,21,23!).
Men, sier Jesus videre, at den som ikke elsker ham, holder ikke fast på hans ord (vers 24 a).

Guds Sønn er fra evighet av
For de første kristne og de bibeltroende gjennom hele kirkehistorien er Jesus Kristus den viktigste personen i universet. Vårt forhold til ham avgjør vår tilstand i evigheten, enten evig frelse eller evig fortapelese under Guds vrede og dom.
Guds ord taler om at Jesus alltid har vært til. (Jes 9,3; Mika 5,1; Kol 1,17; Heb 1,8-10; Åp 1,8)
Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd er fra evighet av – en sann Gud fra evighet til evighet, udødelig og evig.
Den athanasianske trobekjennelse punkt 6 uttaler: “Men Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.”
Bibelen taler klart om at Jesus er Guds enbårne Sønn og sant menneske født av jomfru Maria i Davids stad Betlehem (Salme 2; Luk 2).
Den som nekter at Jesus er Guds Sønn fra evighet av og sant menneske født av jomfru Maria, elsker ikke Jesus og har gjort Gud Fader til en løgner.
Guds ord sier også at Jesus tok all synd på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker.
De som fokaster dette og tror ikke at Jesus døde en stedfortredende død, stod opp igjen fra de døde og er en soning for verdens synder, elsker heller ikke Jesus (1 Joh 2,2; Rom 3,25).

Livets to utganger
Guds ord lærer at det er to utganger av dette livet, og det er ingen som taler så klart og så mange ganger om dette som Jesus selv (Joh 3,16; 3,36; Matt 25,41,46; 23,33; 2 Tess 1,9!)
I dag er mange som avviser denne lære om de to utganger av livet, evig liv eller evig fortapelse. Med andre ord: De bøyer seg ikke for Jesu ord, men sier imot.
Følgelig den som fornekter Jesu ord om fortapelsen, elsker ikke Jesus.

Abort - fosterdrap
Ikke bare dogmatiske spørsmål skaper strid i dag, men også etiske spørsmål i Bibelen setter mange såkalte kristne spørsmåltegn ved.
Hva sier så Guds Ord om abort (fosterdrap)? Det er brudd på det 5. bud: Du skal ikke slå i hjel. Ikke noe menneske har fått mandat til å ta liv. Følgelig er abort synd.
Biskop Per Lønning uttalte i 1975 at abortloven er en markert stillingstagen for et hedensk menneskesyn.
Den som foretar abort eller sier ja til fosterdrap, elsker ikke Jesus, for Den treenige Gud sier at abort er drap.

Tjenestedelingsprinsippet
Alle Guds barn er likeverdige overfor Gud, men det er forskjell på tjenster og funksjoner.
Selv om alle Guds barn er likeverdige for Gud, taler Skriften om at hyrde/forstander-, eldste- og forstanderfunksjonen er forbeholdt den troende mann som Herren har utrustet og kalt til denne oppgave eller tjeneste. Det er begrunnet ut fra skapelse, syndefall, for-løsning og et Herrens bud (1 Tim 2,11 ff; Ef 5,22 ff; 1 Kor 14,34 ff). De som går imot dette prinsippet og lærer likestilling, bryter da med Guds lære.

Homofilt samliv
Den norske kirke (Dnk) har to likeverdige syn på ekteskapet. Det bibelske og tradisjonelle lære om at ektskapet er en livsvarig pakt mellom én mann og én kvinne. Det andre synet er “enkjønnet ekteskap”, enten mellom to menn, eller mellom to kvinner. Men Bibelen fordømmer homofile seksuelle forhold, og kaller det “skammelig utukt” (Rom 1,27) og sier at de som lever i slike forhold ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9-10). Følgelig kan vi si på grunnlag av Jesu ord i Joh 14,24 at de som lever i denne synd og de som holder med dem, elsker ikke Jesus, for de går imot Jesu bud.

De som lever i forskjellige synder
I 1 Kor 6,9-10 sier Guds ord: “Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike” (se også Gal 5,19-21!)
Følgelig sier Guds ord at ingen som lever i synd, elsker Jesus, men Jesus ønsker at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1 Tim 2,4).

Frafalne og vranglærere
Guds ord advarer mot vranglærere og frafalne og sier i 2 Joh 9: “Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.”
Med andre ord: Verken vranglærerne eller de frafalne elsker Jesus, for de slår inn på avveier og forkaster Guds hellige ord.

Avslutning
Hele kirkehistorien vitner om at Jesus selv, Guds ord og bud har vakt strid, splittelser og partier. Bare de som holder fast ved Bibelen og Bibelens vitnesbyrd om Jesu person og gjerning, hans ord og bud, elsker Jesus.
Men Jesus ønsker at alle mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.