Artikel nr 07 fra blad nr 3-2022
Tanker i en tid som denne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Kjell Tveter

Vi lever i en tid hvor det skjer store endringer i et meget høyt tempo, slik at det kan være vanskelig å ha overblikk. Jeg har begynt å undres om ordet fødselsveer kan være et dekkende ord for å beskrive situasjonen. Bibelen bruker dette ordet for den tid som er forut for Herrens komme. Vi har nå vært plaget av et virus i snart to år. Det har tatt livet av over fem millioner. Så langt jeg vet, har ingen tidligere infeksjonstilstander hatt en så lang varighet. Pandemien har ført til usikkerhet, forvirring og angst. Selv etter nærmere to år har vi ikke lykkes å beseire viruset. Jeg tror vi som kristne bør stille spørsmålet: Er det noe Herren vil fortelle oss? Har denne pandemien en åndelig dimensjon som er blitt borte i kampen for å lage vaksiner, redusere smitte, bruke ansiktsmasker og ulike restriksjoner? Jeg ber dere som er kristenledere i landet vårt, om å sette av tid til bønn og innvielse for en større forståelse for tiden vi lever i. Denne anmodning er aktuell for alle kristne. Jesus omtaler de sovende jomfruer som karakteristisk for endetiden. Er pandemien noe som skal vekke oss? Er vi i begynnelsen av endetiden nå?

Fødselsveer er karakterisert av at de i begynnelsen er svake. Etter kort tid går de over. Men de kommer igjen, og med økende styrke. Dessuten blir de periodene hvor veene er borte, kortere. Veene blir sterkere, kommer oftere og varer lenger, inntil fødselen finner sted. Jesus bruker ordet fødselsveer i Matteus 24 som et av de tegn som varsler endetiden. Han nevner konkret at pest vil inntre, også hungersnød. Vi vil høre om krig, og rykter om krig. Jesus nevner også naturkrefter som kan føre til jordskjelv og oversvømmelser. Hvis den pågående pandemien er et slikt omen, ser jeg for meg to muligheter: Enten vil pandemien tilta i alvorlighetsgrad, eller den vil bli erstattet av noe som er enda alvorligere. Noen kan mene at en kjærlig Gud ikke vil påføre sin ypperste skapning sorg og lidelse. Men det ser jo ikke ut til at velstand og velsignelse fører menneskene nærmere til Gud. Oljerikdommen har ikke gjort Kari og Ola til takknemlige og gudfryktige mennesker. Det motsatte har skjedd. Kari og Ola har valgt å snu Gud ryggen. De kristne bud gjelder ikke lenger. Religion er latterlig, det er en utbredt mening. Det samme gjelder gudstro.

De alvorlige konsekvensene av det begynner nå å melde seg. Den seksuelle dysfori som er en destruktiv epidemi blant ungdom, kan være en slik konsekvens. Tall viser at en høy prosent andel av ungdom i generasjon Z, det vil si barn og unge født mellom 1997 og 2012, lider av seksuell dysfori og er usikre på sitt eget kjønn. Et så høyt tall som 39 % er anført i USA. (Se breakpoint. org – av Stonestreet, November 24, 2021). Det vil si at nesten fire av ti amerikanske ungdommer i denne aldersklassen kan være usikre på sitt kjønn. Denne tilstanden som synes å øke eksplosivt, er altså ikke noe man er født med. Og den er av helt ny dato. Den må være en følge av de store kulturendringer som finner sted, og som har gitt hele Vesten gjennom-sekulariserte samfunn. Jeg tror vi bør vurdere om det er en tilstand som opptrer når folk og nasjoner snur Gud ryggen. Det må være forhold i samfunnet som legger grunnlaget for denne seksuelle dysfori som lett vil kunne føre til mange psykiske problemer. Det er ufattelig vondt å tenke på at den lidelse som disse unge vil gjennomgå, kunne vært mer beskjeden hvis de hadde blitt opplært til å tro at de er født i Guds bilde. Det synes riktig også å betrakte dette fenomen som en fødselsve. En annen helt ny studie fra USA viser at 54 % av såkalte ”millennials“ (født mellom 1981 og 1997) plages av angst, depresjon og frykt. Det er ikke bare kristne som opplever at vår tid er spesiell. Folk flest undrer seg over de store forandringer som skjer i ekspressfart.

Det mest alvorlige i vår tid er den bevisste krig som føres mot den vestlige sivilisasjon og mot kristen tro. Vår sivilisasjon er bygd på judeo-kristne verdier. Både Antonio Gramsci og Georgy Lukacs så den vestlige sivilisasjon som det største hinder for å skape et nytt samfunn bygd på marxisme, naturalisme og ateisme. Deres tanker lever fortsatt, og har med tiden blitt dominerende i amerikansk akademia. Det har ført til at USA I dag er delt i to, med mot-setninger som er så store at de ødelegger selv familiebånd. Venstresiden under Bidens ledelse synes å være fast besluttet på å omforme USA til et sekulært samfunn styrt av en elite med all makt. Disse krefter synes å ha som målsetning å innføre et autoritært styresett hvor bare det politisk korrekte skal gjelde. Det er flere amerikanske kirkeledere som sier at kun en kristen vekkelse kan redde USA i den nåværende situasjon. Uteblir en vekkelse, vil USA slik vi kjenner det, gå i oppløsning, frykter de. Politikk vil ikke klare å løse de store motsetninger som karakteriserer dagens USA. Det er en åndelig kamp som bare kan vinnes med åndelige midler. Jeg må også nevne vårt forhold til jødene og Israel. Det er mulig vi er det ikke-muslimske land som er verdensledende når det gjelder negativ politikk og negative holdninger overfor Israel. Selv Kirken lider av det samme. Bibelen er klar: Den som velsinger jødene, blir selv velsignet; den som forbanner dem, blir selv forbannet. Israel er Guds øyesten, sier Bibelen. Som leder av Sikkerhetsrådet i FN, vil Norge arbeide for palestinernes sak. Norge støtter altså dem som vil utslette Israel.

Den pågående kampen mot ekteskapet og far og mor vil nødvendigvis føre til lidelse og problemer. Den vestlige sivilisasjon har gitt oss de absolutt beste betingelser for gode og lykkelige liv, med familier bygd på nestekjærlighet, gudsfrykt og respekt for alle mennesker. Derfor fins det ingen naturlig forklaring på hvorfor den skal bekjempes. Jeg har kommet til at når man ikke finner en naturlig forklaring, så bør vi sannsynligvis søke en åndelig forklaring. Kampen mot familien og ekteskapet er ledd i en åndelig krig mot kristen tro og kristne normer for liv og atferd. Jeg tror faktisk at det dekkende ordet her er hat. Man hater kristendommen og alt den står for. Det moderne mennesket vil bestemme selv hvordan det vil leve, og er sterk motstander av kristen etikk. Det er helt uforståelig at selv våre folkevalgte ikke forstår at familien er den viktigste institusjon i et hvert samfunn. Gode familier er selve grunnlaget for gode liv.

Norge har nå godtatt homofili og likekjønnet ekteskap. Romerbrevets første kapitel sier at det utløser Guds vrede. Når nasjoner lever på samme måte som Sodoma og Gomorra, fører det til at Gud blir vred. Jeg tror aldri at jeg har hørt at det har blitt forkynt. Men så alvorlig er det. Det blir dobbelt alvorlig siden Bispekollegiet neppe deler dette syn. Hvis Bibelens Gud er universets herre, og Bibelen hans ord, så kan det få meget alvorlige konsekvenser hvis vi tror at vi kan gjøre akkurat det vi har lyst til. Når nasjoner, slik som Norge, handler i strid med dette klare bud, så vil Guds vrede gå ut over nasjonen. Norge har nok i lang tid hatt Guds velsignelse, men neppe nå lenger. Dette kapitel i Bibelen sier også en alvorlig ting til: Slik synd fører til at mennesket får et sinn som ikke duger. Et udugelig sinn forstår ikke at det er forskjell på jente og gutt, og kan mene at det er et stort antall kjønn, og kan få mennesker til å mene at de er født i feil kropp. Et udugelig sinn har liten evne til å gjøre kloke valg, og kan ikke skjelne mellom løgn og sannhet, rett og galt. Et udugelig sinn vil være lett å manipulere. Jesus lurer på om han finner troen på jorden når han kommer tilbake. Det betyr at meget sterk motstand mot kristen tro vil prege denne tiden, og føre til et stort frafall fra troen. Derfor er det vesentlig at kristenheten forbereder seg for vanskelige tider, og spesielt utruster sin ungdom. Hver menighet har plikt til å utruste sine medlemmer. De må være forberedt på å møte stor motstand. Vi blir minnet om den pågående rettssaken mot Pälvi Räsänen i Finland. Alle kristne bør tenke gjennom hva det kan bety og også koste å velge den smale vei. Vår kultur er preget av politisk korrekthet, cancel kultur, multikulturalisme og andre ismer som alle har det til felles at utsagn som går mot den vedtatte sannhet, kan få alvorlige konsekvenser. Vår tid tåler ikke avvikende meninger. Straffen for ikke å uttrykke seg korrekt, kan bli veldig høy. Det er mange som har mistet sin jobb og livsinntekt for å hevde noe som for kort tid siden var ansett som sant. Det fører til at vi kan tvinges til å mene noe som er galt. Det tryggeste blir å være taus, å tie. Da gjelder ikke tale- og ytringsfrihet lenger. Samfunnet blir autoritært. Når Gud er avskrevet, er det ingen grenser for menneskelig ondskap sa Dostojevskij. Når Gud er borte fins ingen basis for sannhet og moral. Da vil alt dreie seg om makt. Hvis vi ser oss omkring, vil vi oppdage at slik er det i ferd med å bli. Et ønske om personlig makt er det stikk motsatte av et kristent sinnelag. En kristen har overlatt makten til Herren selv, Jesus Kristus. En kristen har denne bønn: Skje din vilje.

Erna Solberg sa at hun var statsminister for alle som bodde i Norge. Om man hadde bodd her 14 dager eller 140 år var det samme. Hun hadde globalistiske sympatier. De som var uenig med henne, kalte hun sammensuriet. Verdens økonomiske forum arbeider for ”The great reset“, en ny verdensorden i samarbeid med FNs program ”Agenda 2030“. Den ultimate målsetning er en verdensregjering. Klaus Schwab har et eget forum for å utdanne verdens ledere. Jeg føler at jeg er skeptisk til om de vil gjøre verden til et bedre sted. Jeg kan ikke se at statsminister Justin Trudeau har løftet Canada.

Jeg må ta med et forhold til, selv om jeg da mener noe som er politisk ukorrekt, nemlig Innvandring og befolkningsutskifting. Jeg er ikke motstander av at vi tar mot flyktninger som flykter fra forhold som er uforenlige med personlig frihet. Men jeg ønsker å si tydelig fra at jeg er redd for Islam. Jeg elsker muslimer, men frykter Islam. Islam skaper meget store problemer i flere land i Vesten. Sverige sliter alvorlig på grunn av Islam, likeledes Frankrike, Tyskland og England. En stor andel muslimer i Norge vil uunngåelig føre til alvorlige problemer i fremtiden. Det er uforståelig at ikke våre fremste politikere innser dette. Det er imidlertid en stilltiende overenskomst at negative sider ved Islam ikke skal omtales. Tyskland har nettopp vedtatt at det kan lyde bønnerop fra moskeer hver fredag. Da varer det ikke lenge før det samme skjer her. Igjen får jeg assosiasjoner til et Bibelord som sier at Herren blinder de vantros øyne ( Joh 12,40), som kombinert med et udugelig sinn kan føre til mye galskap. Islam er et autoritært styresett som har verdensherredømme som sitt klare mål. Islam er uforenlig med demokrati og vestlige verdier. Nesten all terror utføres av radikale muslimer, kalt islamister.

(Fra Dagen 02.02.2022 med tillatelse av forfatteren)