Artikel nr 01 fra blad nr 2-2022
Emne: Påske
Statens nye religion – dyrkelsen av Baal og Astarte


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Vårt kjære fedreland Norge har vært sterkt påvirket av kristen tro i over tusen år. Men en antikristelig, gudfiendtlig og hatefull religion er i ferd med å etablere seg og ta hegemoni i vårt kjære Norge. Det er en gammel ond religion som har dukket opp igjen. Den viser sitt stygge ansikt mer tydelig for hver dag som går. Det er den moderne dyrkelsen av Baal og Astarte vi taler om!

Guds folk i Den gamle pakts tid hadde en religiøs dødsfiende, nemlig Baal- og Astarte-dyrkelsen. Folkeslagene rundt Israel drev med dette. Dette avskyelige avguderiet lokket sterkt på israelittene og mange av dem forkastet Herren og vendte seg mot disse urene demonene som stod bak Baal og Astarte.

Hvem var Baal og Astarte? Baal var en mannlig avlings og fruktbarhetsgud. Baal betyr «herre» eller «eier». Det var en Baal for hvert område. Kultisk prostitusjon hørte med i dyrkelsen. Det er derfor rett å kalle ham for en sexgud. Vi har et grusomt eksempel på dette i 4 Mosebok kapitel 25. Der kan vi lese hvordan israelittene begynte å drive hor med Moabs døtre som innbød folket til offermåltidene for avgudene sine. Det står at folket åt og tilbad moabittenes guder. Den fremste av disse blir nevnt ved navn. Han het Ba`al Peor. Det mennene i Moab ikke maktet å gjøre med Israel, klarte kvinnene ved hjelp av seksuelle fristelser å gjøre.

Astarte var på samme måte en kvinnelig fruktbarhetsgudinne som ble dyrket på samme skjendige måten som Baal. Menn og kvinner i hennes templer kunne hengi seg til prostitusjon til hennes ære. I 2 Kongebok 23,13 blir Astarte kalt for sidoniernes motbydelighet.

Disse onde sexgudene er i høyeste grad levende blant oss i dag. Tragisk i så måte er deler av vårt kongehus. Vår egen prinsesse Märtha Louise som burde ha tilbedt Jesus Kristus og æret ham, har forkastet sannheten og vendt seg mot løgnen. Hun startet i 2007 sammen med Elisabeth Nordeng sin engleskole kalt Astarte Education, som nå heter Astarte Inspiration.

Folkeslagene rundt Israel drev også med barneofring til ære for Baal. Den samme grusomhet dristet til og med israelittene seg også til å gjøre. Gud taler til profeten Jeremias og sier: «De bygde offerhauger for Ba`al for å brenne sine sønner i ilden til brennoffer for Ba`al, noe som jeg ikke har på budt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte. Se derfor skal dager kommer, sier Herren, da en ikke lengde skal kalle dette stedet Tofet eller Hinnoms sønns dal, men Drapsdalen. Og på dette stedet vil jeg gjøre Judas og Jerusalems planer til intet. Jeg vil la dem falle for fienders sverd… (19,5-7a).

Fosterdrapsloven av 1978 tillater vårt folk å gjøre det samme, men mer skjult på sykehusene sine gynekologiske avdelinger. De ufødte barna ofres på grunn av mødrene og fedrenes sexdyrkelse. Det er den samme onde ånd som er virksom her som var i det gamle Israel. Det er intet nytt under solen.

Den sataniske ånden har fremmet det som vi i dag kaller for den radikale kjønnsteorien. Den er Baal- og Astarte-dyrkelsens fremste utslag i landet vårt i dag. Den radikale kjønnsteorien har etablert seg i Norge med statens og lovverkets beskyttelse.

Den radikale kjønnsteorien sier at det er opp til det enkelte mennesket å definere sitt kjønn ut fra hva det føler at det er. Dette er denne nye religionen sitt grunndogme. Det enkelte mennesket skal selv bestemme ut fra sine følelser hva det er. En mann kan føle seg som en kvinne og da er han en kvinne selv om kroppen tilhører en mann. En kvinne kan på samme måte hevde at hun er en mann, og da skal alle godta det. Dersom du ikke gjør det, krenker du denne transpersonen. Til det er å si at en kristen aldri kan godta en slik komplett galskap, for det er galskap det er. En biologisk mann er en biologisk mann til sin døyand dag, og det samme gjelder en kvinne. Det kommer overhodet ikke an på hva et enkeltmenneske føler at det er, men hva det er fra Guds skaperhånd. Den radikale kjønnsteorien hevder også med styrke at et menneske kan ha seksuelle relasjoner med hvem og hvor mange det vil, bare det ikke skader andre.

Den radikale kjønnsteorien gjør mennesket til sin egen Gud og herre og tragiske nok til sin egen ødelegger. Det selvsentrerte og selvdyrkende mennesket vil styre seg selv ned i fortapelse og undergang om det ikke vender seg til Jesus Kristus og blir frelst.

Hvorfor skjer denne onde galskapen fremfor våre øyne? Jo, fordi Gud er forkastet og Gud har overgitt de menneskene som forsvarer dette til et sinn som intet duger. Den er svært farlig å stå Gud og sannheten imot. Gud lar seg ikke spotte. Romerbrevet kapitel 1 sier klart at de som praktiserer sodomi om de er menn eller kvinner er overgitt til et udugelig sinn: «Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av allslags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. (v.27-28)

Til efeserne skriver apostelen Paulus: «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.»

Dette ordet viser klart den forferdelige tilstanden de ufrelste er under. De styres og ledes av Satan selv. Han driver dem til å gjøre kjødets og tankenes vilje. Desto mer makt han får i et samfunn og over de ufrelste, desto mer lovløst, sinnsykt og hysterisk utvikler samfunnet seg. Det er dessverre vår tid et slående bevis på.

Den berømte russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij (1821-1881) sa at dersom Gud var død, var alt tillatt. Det er akkurat slik mange i vårt land og i den vestlige kulturen ønsker å tenke. De prøver innbitt å fornekte Guds eksistens og forkaste Jesus Kristus, for å kunne la seg lede av sine syndige følelser, lyster og begjær. Den veien de går på fører til undergang både her i tiden og i evigheten.

Det er forferdelige å være uten Gud og uten håp i denne verden. Det mennesket som har forkastet Gud driver omkring på lystenes hav og ødelegger seg mer og mer. Det lar seg lede av tidsåndens onde tanker. Det har mistet ankerfeste og raser gjennom tiden i mørke og motløsthet.

Et veldig ansvar for at mange mennesker i Norge og resten av den vestlige verden har det slik er bibelkritikken. Bibelkritikkens inntog mellom teologene, har hatt det mest tragiske følger for den norske kristenheten. Ikke minst gjelder det Den norske kirke som har blitt mer og mer liberal. I vår tid er den direkte fiendtlig innstilt mot levende bibeltro kristendom. Den har i tillegg blitt en forfølgermakt. Det har vi sett i spørsmålet om kvinnelige prester, fosterdrap og homofilt samliv. Prester i Den norske kirken har blitt presset ut av sine stillinger fordi de har villet holde fast på Bibelens klassiske lære.

Bibelkritikkens onde og sataniske gift har også trengt seg inn i de kristne lekmannsorganisasjonene og frikirkene. Frafallet har ikke kommet så langt der, men utviklingen er urovekkende. Den norske kirkens frafall og forfall, sammen med at de aller fleste kristne har skikket seg lik med denne verden, har ført til at Den norske staten er blitt ytterligere sekularisert. Det er svært liten respekt for den kristne troen på Stortinget, i regjeringen, i mediene og mellom akademikere i dag. Den kristne tro regnes som fiendtlig mot enkeltmenneskets frihet. Mange såkalte opplyste og moderne mennesker vil ikke ha noen moralske bånd med religiøs begrunnelse på seg. De vil være frie og leve akkurat som de vil, bare de ikke krenker andre. Bibeltro kristne blir sammenlignet med fundamentalistiske muslimer. Det bibeltro kristne blir mer og mer sett på som fiender av folket. Den fysiske forfølgelsen er like om hjørnet.

Den norske Grunnloven slår fortsatt fast at i §2 at værdigrundlager forbliver vor kristne og humanistiske arv, men det er svært lite igjen av denne arven. Den blir i dag forsøkt å kaste på historiens skraphaug.

Hva skal Guds vesle menighet i en tid som vår tenke? Her kommer Guds Ord oss til hjelp og aldri har vel ordet i Judas brev vært mer aktuelt enn i dag: «Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» (v.3)

Vi skal holde fast på og kjempe for den troen som en gang for alltid er blitt overgitt til de hellige: Jesus Kristus forandrer seg ikke. Gud, Den Hellige Ånd forandrer seg ikke og Gud Far forandrer seg ikke. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid!

Vi må huske at Satan løper et stormløp mot Gud Far og Hans Salvede Guds Sønn i dag. Aller minst tåler han påskens budskap. Aller minst tåler han Ordet om korset. Aller minst tåler han Jesus Kristus og de som hører ham til. Hans hovedmål gjennom statens nye religion, den moderne Baal og Astarte-dyrkelsen, er å ramme oss som tror på Jesus Kristus. Men vi skal stå fast. Vi skal ikke svikte Jesus Kristus gjennom å vike fra, forkaste eller omskrive hans ord for å marsjere i pakt med tidsåndens diktatur gjennom den radikale kjønnsteorien.

Satans og alle hans leiesvenner innen Den norske kirke, politikk, media og akademia har tapt. Desto mer deres ondskap får utbre seg, desto større blir deres nederlag. Deres grusomme synder skal finne dem igjen på dommens dag. En evig ild under Guds dom og vrede er det som venter dem. Derfor må kallet til omvendelse lyde sterkere enn før: Vend om til den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Vend om fra avgudene! Vend om fra statens nye religion. Vend om fra Baal og Astarte-dyrkelsen.