Artikel nr 12 fra blad nr 6-2021
Emne: Bokklipp
Herren gjør alt nytt


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Axel Saxe

Tittel: ”Se, jeg gør alting nyt”
Forfatter: Svend Åge Jacobsen.
Forlag: Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag 2021,
Hefte: 187 sider

En tidligere misjonær og lærer på Luthersk Missions Højskole i Danmark, Svend Åge Jacobsen, har i denne boken utlagt og forklart Johannes’ Åpenbaring. Som forfatteren selv gjør oppmerksom på, så er det jo forskjellige oppfattelser av hvordan Åpenbaringsboken (Åp) skal forstås; men han har ikke sett det som sin oppgave å gjøre rede for andres synspunkter på Åp. Helt bakerst i boken finner man imidlertid en kort oversikt over forskjellige forståelser av Tusenårsriket, inkludert den tolkningen som forfatteren tilslutter seg, med ”Fokus på en herlighedstid på jorden, hvor der er omfattende mission, og hvor jøderne lever i tryghed i deres land med Jesus som konge” (s. 187).

Et ankerpunkt for fortolkningen er Åp 3,10, som forfatteren stadig vender tilbake til. Dette henger sammen med måten han tolker dette verset på, nemlig som et løfte fra Gud til Filadelfia-menigheten om bevaring under den antikristelige trengselen. For den kristne menigheten skal nemlig igjennom ”den store trengsel” (Åp 7,14), siden Jesu gjenkomst og menighetens opprykkelse etter forfatterens (og min) oppfattelse først finner sted i forbindelse med Jesu ødeleggelse av Antikrist (jf. 2 Tess. 2,8).

Her er forfatteren helt på linje med for eksempel Lars Eritslands kommentar til Åp i Bibelverket, en bok han relativt ofte bringer sitater fra. Disposisjonen følger også i hovedsak samme mønster som hos Eritsland, bla. når det gjelder det forhold, at innholdet i den sjuende basun sees som foregrepet i Åp. 11,15-19 og utfoldet i de etterfølgende kapitler av Åp.

Mange enkeltheter i denne fortolkningen vil selvsagt kunne diskuteres; men tyngdepunktet i boken ligger i det oppbyggelige – slik det for eksempel kommer til uttrykk i utlegningen av Åp 19,19-21: ”Ondskapens kræfter, dyret, den falske profet, jordens konger og deres hære er her samlet til kamp mod Kristus og hans hær. Men der bliver ingen kamp.” Helt uten dramatikk beskrives det kort, at ”dyret blev grebet sammen med den falske profet.” ... Det, som er vigtigt for os at vide nu, er, at bliver vi i troen på Jesus vil vi sejre sammen med ham – også selv om det kommer til at koste os livet. Er vi opmærksomme på disse ting på forhånd, er vi vel forberedt, når det kommer. ...” (s. 156f).

Dessverre har boken enkelte faktafeil, bla. når det gjelder omtalen av de sju verdensriker, som de sju hoder på Dyret fra havet er et bilde på (jf. Åp 17,10f). Således står det både på s. 89 og s. 128 at ”Det Persiske rige” falt i 490 f. Kr. og ”Det Græske rige” i 323 f. Kr. Men ”Det Persiske rige” ble først endelig beseiret av ”Det Græske rige” omkring 332 f. Kr., og først i 168 f. Kr. ble de siste rester av ”Det Græske rige” beseiret av ”Det Romerske rige”.

På tross av slike faktafeil (med mer), så er jeg imidlertid overbevist om, at enhver som vil gi seg tid til å slå opp forfatterens mange bibelhenvisninger (NB! I den danske 1992-oversettelsen er Joel 3,1-26 oppdelt i kap. 3,1-5 + kap. 4,1-21!) vil kunne ha stort åndelig utbytte av å lese denne boken!