Artikel nr 08 fra blad nr 6-2021
Emne: Påske
Engler i vår verden - hva sier Bibelen?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Jon Olav Østhus

Ordet engel eller engler blir benyttet i mange sammenhenger. Engel kommer av det hebraiske ”malêâk” og det greske ”angelos” – begge ordene betyr ”sendebud”. Men hva sier Bibelen om engler? Jeg tror mange av oss blir litt overrasket over hvor mye det står om engler i både GT og NT. Engler blir nevnt i hele 61 av Bibelens 66 bøker (unntaket er Rut og Esters bok, Jakobs brev og de tre brevene til Johannes). Betegnelsen engel/engler er benyttet minst 150 ganger i Bibelen. Ofte benyttes det andre navn på det som i praksis er engler – f.eks. kjeruber eller serafer.

Engler er vanligvis en del av vår usynlige verden. Det finnes både gode engler (de er Guds sendebud) og onde engler (de står i Satans tjeneste). Jeg vil i denne lille artikkelen kort forsøke å si litt om de gode engler.

Gode engler.
Det står mye om dem i vår Bibel. Et sentralt eksempel fra GT er 2 Kong 6,1-23 hvor Elisja bl.a. sier disse kjære ordene: ”De som er med oss er flere en de som er mned dem”; og fra NT Heb 1,1-2.9 som omhandler Jesu relasjon til englene;. Engler står veldig sentralt i mange Bibeltekster som leses i julen – ref. Luk 1-2. Vanligvis er det slik at vi ikke ser englene, men de ser oss. Jeg har lest om en russisk astronaut som kom tilbake fra verdens-rommet og sa hånlig noe slikt som: ”Jeg så ingen engler”. Det var sikkert riktig. Men englene så ham!

Englene spilte en veldig sentral rolle i Jesu liv – hans fødsel, barndom, da han ble fristet av Djevelen, i Getsemane, hans oppstandelse, himmelfart etc. En stor hær av engler var til Jesu disposisjon under hans jordiske liv. Matt 26,53: ”Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler?”

Hvordan ser engler ut?
De kan se ut som vanlige mennesker, særlig når de åpenbarer seg for oss mennesker – ref.f.eks. da Abraham og Lot fikk besøk av engler. De befinner seg i en helt annen verden enn vår, forflytter seg usedvanlig raskt og har nesten uforståelige krefter til sin disposjon. De beskrives ofte med hvite klær og at de gir fra seg et sterkt lys – av og til som et lyn. Dette tyder på at de lever i Guds hellige nærhet. De er ånder uten kropp, selv om de kan manifestere seg som en kropp.

Hvor kommer de fra?
Englene er ikke døde mennesker som kommer tilbake til jord. Mennesker og engler er adskilte vesener, engler blir aldri til mennesker og mennesker blir aldri til engler. De er separate vesener – de står mellom Gud og menneskene. Englene er større enn menneskene, men mindre enn Gud. De er langt mer intelligente enn oss mennesker, men ikke fullkomne. De fødes ikke som oss, de dør heller ikke – deres antall er fastsatt av Gud som skapte dem. Men de er ikke fra evighet av og de hører til i himmelen, ikke på jorden.

Hva er deres funksjon?
De er ikke meglere mellom Gud og mennesker. De er Guds sendebud, men skal ikke tilbes – ref. advarslene om dette i bl.a. Åpenbaringen. De vet hva som skjer på jorden og i himmelen, men heller ikke de kjenner tidspunktet for Jesu gjenkomst. Deres oppdrag synes å være nokså variert, men eksempler kan være:

De beskytter mot farer
Dette har vi mange eksempler på både i Skriften – f.eks. Daniel i løvehulen og Daniels venner i ildovnen - og fra vår egen virkelighet. Englene kan danne en beskyttelsesmur overfor Guds folk mot truende farer. Mange av oss har erfart dette i eget liv. Og en del av oss ber om dette med barn/barnebarn etc. – i bønnen:

”Nu lukker seg mitt øye,
o Fader i det høye,
i varetekt meg ta.
Fra synd fra sorg, fra fare,
din engel meg bevare,
som ledet har min fot i dag.”

Det er godt å vite at englene har omsorg for oss og vår familie. Jesus er inne på det samme i Matt 18,10: ”Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.”

De gleder seg når syndere vender om til Herren
Se Lukas 15 vers 7 og 10. Vers 10 lyder: ”På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.”

De kan formidle straff fra Gud
Her har vi en rekke eksempler fra Skriften. Engler voktet inngangen til Edens hage etter syndefallet – 1 Mos 3,24; ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra – 1 Mos kap 18 og 19; dødsengelen i Egypt rett før jødene fikk lov til å forlate landet – 2 Mos. 12; Sankeribs hær – 185,000 soldater ble drept av en Herrens engel – 2 Kong 19,35.

De formidler et budskap fra Gud
Dette har vi mange eksempler på i juletekstene – Maria, Josef, Sakarja og hyrdene på marken – Lukas kap. 1 og 2.

Engler blir sendt for å befri Guds barn
Et eksempel på dette finner vi Apg 12 hvor det fortelles om hvordan Peter på mirakuløst vis ble befridd fra fengselet. Et annet eksempel er da Lot og familien ble bedt om å forlate Sodoma før byen ble ødelagt.

Engler blir sendt ut for å trøste
Her kan vi minne om hvordan Paulus fikk englebesøk da han og mange andre var i stor fare under sjøreisen det fortelles om i Apg 27,23 ff.

De sendes ut for å lede Guds folk på jord
Gud kan ha bestemte planer med mennesker her på jord og for at planene skal gjennomføres kaller han en eller flere av sine medarbeidere ut på oppdrag. Eksempler på dette kan være Jakobs drøm om himmelstigen i 1 Mos 28,10-22; hvordan Filip ble ledet til den etiopiske hoffmannen i Apg 8,26.ff. eller måten Kornelius tok kontakt med Peter på i Apg 10,3ff.

Således ser vi at englene har en rekke ulike oppdrag her på jord. Det gjelder for oss som tror på Jesus å være oppmerksomme på og åpne opp for Guds inngripen i våre liv - også ved bruk av engler. Likevel er det nok mer vanlig at Herren taler til sine når vi leser eller hører Ordet forkynt og gjennom andre mennesker vi møter på vår vei.

Eksempler på englers inngripen i vår tid.

Englene beskyttet misjonærer
Dette skriver misjonær Asbjørn Aavik svært gripende om i sin bok ”Roser i regn”. Flere misjonærfamilier på totalt ca. 25 personer var ”fanget” på en misjonsstasjon i Kina uten å kunne rømme til noe sted. Og røverhæren nærmet seg. Plutselig er det røverhæren som rømmer – de hadde sett en mur av ”soldater” rundt misjonstasjonen. Men misjonærene så ingenting. Og misjonsvenner i Norge ble minnet om å be for misjonærene akkurat denne dagen.

Tilsvarende historier har vi fra Annie Skau Berntsen, Marie Monsen, Lars og Marta Røstvig etc. Det er veldig trosstyrkende å høre slike historier.

En god venn i Israel
Jeg har i mange år hatt en god venn i Israel - en araber som har bodd i Israel hele sin levetid og som driver en baptistmenighet nord i landet i et område som er overveiende muslimsk. Jeg har stor tillit til det han forteller. Flere ganger har han blitt beskyttet av engler. I en periode arbeidet han deltid på en bensinstasjon. Der opplevde han engle-beskyttelse flere ganger. En gang var det på Israels årlige minnedag for falne soldater – da går sirenen over hele landet i ett minutt og alt stanser. Folk går f.eks. ut av bilene sine og står stille i et minutt. Det gjorde også min arabiske venn (som er positiv til Israel). En muslimsk kunde som han skulle fylle bensin for ble rasende fordi han måtte vente et minutt. Kunden var rede til å angripe min venn fysisk – men stanser opp og blir forskrekket fordi han ser en stor ”soldat” stå ved siden av min venn. Men min venn kunne ikke se ”soldaten”.

Fra eget liv
Jeg har ved Guds store nåde hatt englevakt flere ganger i mitt liv. Det mest konkrete eksempelet var for mange år tilbake. Jeg skulle hente en predikant med bil til et planlagt møte på vårt lokale bedehus. Det ble travelt rent tidsmessig og farten på en smal grusvei ble for høy. Jeg møtte en annen bil over en bakketopp/sving og var sikker på at nå smeller det skikkelig. Men så var det som om det kom en usynlig kraft framfor panseret på min bil, og jeg stanset momentant. Det ble intet sammenstøt – all ære og takk til min gode himmelske Far og Frelser. Han har vært uendelig nådig mot meg gang etter gang.

Samtidig skal vi huske på at Gud er der også når det tilsynelatende ikke synes å være tilfelle. Det står noen veldig sterke vers om dette i Daniels bok 3 hvor Daniels tre venner blir truet med å kastes i ildovnen dersom de ikke faller på kne og tilber en gullstøtte kongen hadde fått laget.

Dan 3,16-18: “Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok da til orde og sa til kongen: Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp.”

Dette viser et usvikelig tillitsforhold til Herren. Han er med oss uansett hva som rammer oss. Det viktige er alltid å være i hans nærhet. Daniels venner fikk erfare at ordene i Salme 34,8 holder: ”Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut.”

Dersom vi frykter Gud, trenger vi ikke frykte for noe annet eller noen andre. Jeg hørte en gang en danske forkynner si: ”Frykt Gud og gjør hva du vil.”

Livets avslutning.
En dag skal jeg dø – da skal jeg også møte englene. Men på reisen inn i døden kan intet menneske hjelpe meg. Det står en talende historie om dette i Bibelen - den rike mannen og Lasarus (navnet betyr en mann som elsker Gud). Men intet menneske her på jord synes å ha elsket ham – han døde av sykdom og fattigdom – Luk 16,19ff. Englene bar ham til Abrahams fang. De skal også hjelpe hver enkelt av oss som tror på Jesus som vår Frelser og Herre over dødsfjorden når tiden er inne. Og når Jesus kommer tilbake til jorden skal han ha en stor hær av engler med seg – Matt 16,27 og 25,31 (”alle engler”).

Det aller viktigste for ethvert menneske er å være rede til å møte sin Gud. Vårt jordiske liv er skjørt – det får vi stadig nye eksempler på. Og Djevelen jobber iherdig for å få oss bort fra sentrum i kristenlivet – Ordet om korset. Men lysets krefter er sterkere enn mørkets krefter – de gode englene er sterkere enn de onde. Selv om det nok er relativt dunkelt så har Bibelen også en del å vise oss når det gjelder de onde englene og deres virke. Vi gjør alle klokt i å være oppmerksomme på de destruktive krefter som råder i vår verden og ikle oss Guds fulle rustning for å kunne møte dem på en rett måte – ref. Ef 6,10-20. Når vi ber ”Frels oss fra det onde” i Fader Vår er det bl.a. dette Jesus hadde i tankene da han lærte oss denne bønnen.

Det gir en veldig trygghet å vite at Herrens engler er omkring alle som tar sin tilflukt til Ham. Den norsk-amerikanske predikanten Abraham Thompson skrev i 1908 en god sang om nettopp dette tema:

”Rundt omkring Jerusalem
er det store berge
Rundt omkring sitt folk på jord
Herren står som verge.

Kor: Frykt dog ei, stol på meg
Jeg skal deg bevare.
Til du står på himlens strand
blant den frelste skare.

Herren ser til sine små
når den onde larmer.
Som en ildmur rundt omkring
er hans faderarmer.

Herrens engler leirer seg
rundt omkring oss alle.
Frir oss ifra farer ut
så vi ei skal falle.

Ingen kan oss rive ut
av de sterke armer.
Ikke engang mørkets hær
med sin list og harme.”