Artikel nr 01 fra blad nr 3-2021
Emne: Leder
Hva er «lovløshet» i Bibelen?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

Guds ord taler mye om synd og syndens alvorlige konsekvenser. Synd skiller oss mennesker fra Gud. Da vår represntant, Adam, falt i synd, da falt hele menneskeheten i synd, for menneskeheten er skapt som en slekt. Men den siste Adam, Jesus, tok all verdens synd og skyld på seg og døde en stedfortredende død for hele mennskeheten. På den måten åpnet Jesus en veg til Gud i himmelen.

Bibelen bruker forskjellige ord for synd

Det vanlisgste er hamartia som betyr å feile, å miste eller ta feil av målet. Ett annet ord er agnoema som vi kan oversette med forseelse. Atter et annet ord er parabásis = overtredelse. Det er da tale om overtredelse av en kjent lov, det vil si gå over lovens grense.

Begrepet anomía (lovløshet) er nok det sterkeste ord for synd som finnes i Bibelen. Studiebibelen V sier at anomía representerer en mer ytterliggående form for synd enn det disse andre ordene står for. Det er forskjell på lovbrudd og lovløshet: «Lovbrudd betyr å bryte loven, men lovløshet betyr snarere å oppheve loven, å handle som om loven ikke ekstisterte.» I 2 Tess 2,14 taler apostelen om «lovløshetens hemmelighet». Det er den innerste ånd og karakter i den mektige og kraftige bevegelse som i endetida skal føre «den lovløse», Antikrist, fram til verdensherredømme.

Frafall og lovløshet 

Bibelen taler klart om frafallet i de siste tider. Mange skal falle fra den kristne tro, og samtidig skjer det også noe i samfunnslivet.

Når Gud forkastes som skaper, Jesus Kristus som frelser og forsoner og Den Hellige Ånd og hans virksomhet, og likedan forkastelse av alle guddommelige lover og normer, da får det også store konsekvenser for etisk tenkning og praktisk moral. Da vil lovløsheten i form av kaos og anarki bre om seg og føre til uholdbare tilstander i samfunnslivet.

Konsekvensene vil bli som Apostelen Paulus nevner i 2 Tim 3,1-4:

Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.”

Dette er tydelig tegn på lovløshet, opprør mot Guds bud. Menneskene som utfører disse gjerninger, vitner om at de ikke bryr seg om Guds lov og bud, eller forkaster Gud og hans livslover for menneskelivet. De er ikke bare motstandere av Gud, men også av sine medmennesker, og da særlig mot gjenfødt kristne som lever etter Guds bud og fomaninger.

Jesus minnet sine disipler om at kjærligheten skulle bi kald hos de fleste fordi lovløsheten kom til å ta overhånd. (Matt 24,12)

Lovløsheten vil gripe om seg i stor skala. Derfor taler Guds ord om «lovløshetens hemmelighet». Prof. Hallesby sier i forbindelse 2 Tess 2,6-7:

«Hånd i hånd med det store frafall kommer det alminnelige anarki, fremkalt av de samme sataniske krefter som frafallet. Og når apostelen her taler om «det som holder igjen, så den lovløse først skal åpenbares i sin tid,» så er de fleste fortolkere enige om, at han dermed sikter til lov og orden, eller den lovlige øvrighet, som håndhever lov og orden. Og dette gir oss et dypt blikk inn i den syndens evolusjon, som fremkaller denne krise i vår slekts historie.

Hvem er det som står bak denne oppløsningen og arbeider for lovløshet?

Til dette svarer C. Asschenfeldt-Hansen i "Gullgruben":

"Det er ikke bare anarkister og nihilister som arbeider på denne oppløsningen. Alle Gud- og Kristusfientlige krefter samler seg på forskjellige måter for å bryte ned den moralske orden. Vi kan bare tenke på hva som skjer med ekteskap og familieliv. Også sosialdemokratiet har enkelte slike antikristelige element i seg.

Vil det da ikke finnes lover når Antikrist kommer til syne? Jo, men de lovene vil ikke lenger fortjene å bli kalt lover. Antikrists lover vil bare være lovløsheten satt i system. Hans lover vil gå ut på å framskynde og forsvare synden, og hans øvrighet vil hjelpe til i kampen mot alt som er godt og hellig."

Vi ser tydelig i dag hvordan lover som har sin basis i Guds lov forkastes og erstattes med antikristelige lover. Guds skaperordninger for ekteskap, familieliv og samfunnsliv er konserverende og bevarende både for det enkelte menneske og for samfunnet, oppløses etter den demoniske plan om at alle guddommelige skaperordninger og livsordninger skal bort.

Sjelefienden ønsker å ødelegge ekteskapet og familien

Øivind Andersen seier om dette: «Derfor har sjelefienden like fra først av prøvd å ødelegge ekteskapet. Sanne ekteskap og kristne hjem hvor det leves rett etter Guds ord, er farlige for djevelen. Det er grunnlaget for Guds rike menneskelig sett. Hvis djevelen ikke får ødelegge ekteskapet, får han ikke ødelagt et folk. Men kan det lykkes ham å ødelegge ekteskapet og den Guds ordning som gjelder for det, så ødelegger han selve folket, og folket går til grunne.»

I Norge og mange andre land ser vi at sterke krefter arbeider for å få kristendommen og kristen moral bort. Den beste måten å gjøre det på er å latterliggjøre kristendommen og erstatte den med sekulære lover og ideologier. Dette er etter bibelsk tankegang å overgi lovverket til lovløshet siden bare lover som er bygget på bibelske prinsipper er sanne lover.

"Den lovløse" kommer

Thoralf Gilbrant sier at den lovløsheten som skal gjøre ”den lovløse” til verdenshersker er et velornet anarki. Det er selve øvrighetens forfall det tales om, han og fortsetter med å si: "Samfunnet blir styrt ut fra prinsipper som i seg selv er lovløse og Gud-fiendske. Det lovverk som er bygget på kristen grunn og på de ti bud, blir revet ned, og antikristelige prinsipper legges til grunn for samfunnsstyret. Loven står da ikke lenger som vern for liv og eiendom, hjem og ekteskap. Tvert imot blir lovgivermakten et middel til å omforme samfunnet til en antikristent rike." (Fra ”Tidens tegn”, Del 1)

Det er Satan som fører ann i det store opprøret mot Den treenige Gud og hans livslover for menneskene. Satan kommer til å bruke "den lovløse", Antikrist til å utføre denne demoniske gjerning. Han er ikke kommet til syne ennå, men hans ånd er virksom og forbereder for hans komme. " Biskop Bo Giertz sier om "lovløshetens hemmelighet": "I det uttrykket ligger både at disse kreftene virker på skjulte måter, også der man minst aner det, og at de er et 'mysterium'. Paulus bruker nettopp dette ordet. Vi står overfor noe uugrunnelig, noe vi aldri helt kan fatte." (Fra «Forklaringer til Det nye testamente, tredje del.)

Derfor kan vi si at verden legger alt til rette for "den lovløse", Antkrist. Han skal ikke måtte kjempe seg fram, for folkeliv og samfunnsliv legger alt til rette for han kan bli mottatt av sekulære mennesker. Det legges til rette for "den lovløse", og han skal gå inn å fullføre sitt verk med å avskaffe alt som minner om Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet. Guds ord sier: "Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud." (2 Tess 2,4)

"Den lovløse", Antikrist kommer til å fullføre verket som er påbegynt ved hans ånd om både å løsrive seg fra og forkaste alle gudgitte lover og normer. Antikrist vil kreve tilbedelse av seg selv. De kristne som ikke vil tilbe ham, men tilbe Den treenige Gud, vil bl drept. (Åp 13,15)

Den Hellige Ånd vil åpenbare hemmeligheten for Guds barn

Guds barn forstår situasjonen og Den Hellige Ånd vil åpenbare hemmeligheten etter hvert som tida skrider fram, men sekulære mennesker vil bli bedradd av Satan, Antikrist og den falske profet som ved hjelp av løgn og lovløshet vil føre dem til fortapelsen. Dette skjer fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Følgelig sender Gud kraftige villfarelse så de tror løgnen og holder seg til lovløsheten.

Men Guds barn ønsker, til tross for forførelse, forfølgelser og lidelser, holde seg til sannheten, Jesus Kristus og gå salig ut av denne verden. Gud være takk!