Artikel nr 15 fra blad nr 4-2020
Emne: Aktuelt emne.
Er ikke Gud lenger allmektig?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Per Bergene Holm

Det går en debatt om Gud kan sende pest eller annen straff over folk og nasjoner i vår tid. Nei, sier noen, men argumentene minner om synspunkt vi møter hos oldkirkelige vranglærere som gnostikerne, Arius og manikeerne. De hadde alle et svært negativt syn på GT. Den Gud de fant der, kunne ikke være den samme som i NT. Nei, det måtte være en ond skapergud, fjernt fra den Gud som Jesus Kristus åpenbarte.

Espen Ottosen skriver i Utsyn at det er en grunnleggende forskjell på den gamle og den nye pakt, og det er sant nok. Men det handler ikke om at Gud har forandret seg eller ikke lenger handler som i GTs tid, slik han skriver videre! Forskjellen på den gamle og den nye pakt handler dels om at den gamle pakt er forbilledlig og den nye er oppfyllelse (Matt 5,17; Heb 10,1ff), dels om lov og evangelium. Og Gud er også i GT både lovens og evangeliets Gud, vredens og nådens Gud.

Gud er like nådig i GT som i NT, og hans vrede er like veldig i NT som i GT. Gud er fra evighet til evighet den samme. Det er ikke bare farao som opplever Guds straffedom, men også kong Herodes (Apg 12). Og Jesu ord om den kommende straff over Jerusalem er lik Guds profeters ord i GT (jf Luk 19,41ff; Esek 21,22). Og Jesu ord i Åpenbaringsboken om de kommende straffedommer over menneskeslektens synd, skiller seg heller ikke vesentlig fra profetenes ord.

Jesus har båret straffen for verdens synd, en gang for alle, skriver Svein Granerud. Det er sant! Så kan vi ikke tolke koronaviruset som Guds straffedom, fortsetter han. Gud kan bruke en pandemi, skriver Ottosen, men hvem er det som sender den? Der er han bevisst taus. Er ikke Gud lenger allmektig? Er det ikke fortsatt slik at ikke engang en spurv faller til jorden uten Gud, og det skjer ikke en ulykke i en by uten at Gud har gjort det (Amos 3,6)? Hva med Joh 3,36 og Rom 1:18ff, som taler om at Guds vrede blir over og på ny kommer over dem som står Guds åpenbaring imot og holder sannheten nede i urettferdighet?

Men verken i GTs eller NTs tid kan vi si at alle som rammes av sykdom eller ulykke på en særlig måte er under Guds vrede (jf Jobs bok; Joh 9), selv om det helt klart gjelder noen (Apg 5). Vi kan ikke si at enkeltpersoner eller folk som rammes tungt av korona er mer skyldig enn andre, som Ottosen riktig skriver. Men det innebærer ikke at en pandemi ikke er Guds straff over en gudfiendtlig verden! Vi må også si det Ottosen ikke siterer av Jesu ord, at dersom vi ikke omvender oss, så skal vi alle omkomme på samme vis (Luk 13,5)! For vi er alle skyldige, det er sannheten (jf Dan 9)!