Artikel nr 11 fra blad nr 4-2020
Emne: Bokklipp
Bibelen er Guds ord


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Niels Ove Vigilius

Troen på Bibelen som Guds ord er ikke bare en menneskelig teori om Bibelen. Det er ikke et "bibelsyn" som mennesker har funnet på og nærmere utformet ut fra sitt eget syn på og sine tanker og meninger om Bibelen. Nei, det er hva Jesus selv sier om profetenes og apostlenes ord i Bibelen. Det er med andre ord hva Gud selv har åpenbart, for at vi skal tro det, bøye oss for det og gjøre bruk av det. Det er en sannhet og virkelighet som er av aldeles avgjørende betydning for troen og livet, både for den enkelte troende og for hele menigheten. Det er bare dette ord alene som Gud selv har talt, som er den urokkelige grunnvoll for troens visshet.

Bibelens autoritet og troverdighet

Som Guds inspirerte ord taler Bibelen med guddommelig autoritet og myndighet. Derfor er dette ord også absolutt og endelig autoritet i alle spørsmål som angår kristen tro og livsførsel. (Mat 5,17-19 og 19,3-6; Mark 12,24-27).

Som Guds inspirerte ord er Bibelen også fullt ut troverdig og feilfri, såvel i sin forkynnelse av Kristus og frelsen i ham som i alle de etiske formaninger og forskrifter eller uttalelser av historisk karakter i Bibelen. Den leder aldri vill.

Jesus vitner selv om Bibelens guddommelige autoritet og troverdighet når han i Joh 10,35 sier de kjente ord: "Skriften kan ikke gjøres ugyldig!" Slik skriver også Paulus i Tit1,2 om den Gud som er hele Skriftens egentlige opphavsmann og forfatter, at der er èn ting Gud ikke kan og aldri gjør: Han kan ikke lyve! Han gjør aldri feil og leder aldri vill! Så sant som alt i Bibelen da er Guds eget ved Den Hellig Ånds talte og skrevne ord, så er Bibelen også fullt ut troverdig og urokkelig i alle sine uttalelser, som Gud selv er det. Så sant som Gud aldri feiler eller motsier seg selv, kan Skriften heller aldri feile eller motsi seg selv i noe av det som står skrevet. Det er hva vi i troen kan være helt trygge på.

(Oversatt fra dansk)