Artikel nr 10 fra blad nr 4-2020
Emne: Bibelforum
Guds engler og deres tjeneste


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

I Bibelen, både GT og NT, tales det mye om Guds engler. De er utallige og sendes ut for å hjelpe og støtte Guds barn fra farer og vanskelige situasjoner.

Men Bibelen forteller også om engler som har falt fra Gud, og har Satan, Djevelen, som sin leder.

Vi vil i denne artikkel fokusere på Guds gode engler, men nevne ganske kort om Guds motstander, Satan, og hans onde medhjelpere, engler som sammen med Satan ble kastet ut fra himmelen ned på jorda.

Bibelens engler

Ordet engel betyr «sendebud». I GT som er skrevet på hebraisk, heter sendebud male'ãk, på gresk i NT ángelos. Ordet brukes om både menneskelige sendebud (Mal 2,7; Åp 1,20), og om himmelske sendebud

(2 Mos 14,19; 2 Sam 24,16-17; Matt 4,6,11; Joh 1,51).

I NT brukes nesten alltid ordet engel om et himmelsk sendebud.

De fleste bøkene i Bibelen omtaler engler med unntak av Ruts bok, Esters bok, Johannesbrevene og Jakobs brev.

Englene er skapt av Gud ved og til Kristus

Apostelen Paulus skriver i Kol 1,16: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham.»

Gud har skapt alle ting, både det synlige og det usynlige. Han har også skapt alle englene som kalles med forskjellige navn etter som deres stilling er i engleverden. Alt sammen er skapt ved Sønnen, Jesus Kristus, og til ham.

GT vitner også om Guds skapelse. (Neh 9,6). Han har skapt himlene og himlenes himler og alle englene. (Sal 148,5). Englene var også til stede da Gud skapte verden, og de gledet seg og frydet seg. (Job 38,7). Han har også skapt jorden og alt som er på den. Likedan har han skapt havene og alt som lever i dem. Dessuten holder han alt sammen i live, og englene tilber Gud. De tilber også Sønnen. (Heb 1,6).

Englenes utrustning og kall

Englene er åndelige vesener som er skapt av Gud til å tjene ham og Sønnen.

Guds engler er vise (2 Sam 14,20), men de trakter etter å se inn i evangeliet (1 Pet 1,12) og gleder seg over hver synder som omvender seg.

Jesus sier: «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.» (Luk 15,10).

Salme 103,20 taler om at Guds engler er mektige: «Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst

Guds ord taler også om utvalgte engler: «Jeg vitner for Gud og for Kristus og de utvalgte engler. Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk.» (1 Tim 5,21).

Bibelen vitner om at englene er utallige. Jesus sier selv i Matt 25,53:

«Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler?» (Se også Job 25,3; Heb 12,22-24; Åp 5,11-12).

Rangordning blant englene

Vi kan gjerne spørre: Er det noen rangordning blant englene? Det synes som det er det. Bibelen taler om serafer (Jes 6,2), kjeruber (1 Mos 3,24; Sal 18,11; 80,2), overengler (1 Tess 4,16; Jud 9), utvalgte engler (1 Tim 5,21), en himmelsk hærskare (Luk 2,13), engelen Gabriel (Luk 1,26-38) og Mikael: «den store fyrsten som verner om ditt folks barn.» (Dan 12,1). Engler kalles også Guds sønner. (Job 38,7: Salme 89,7) og Stjerner (Job 38,7; Åp 1,20).

Det tales også om maktene og myndighetene i himmelen (Ef 3,10), og om enhver makt og myndighet og velde og herredømme. (Ef 1,21), om troner og herredømmer (Kol 1,16), om krefter, høyde, dybde (Rom 8,38-39). (Sannsynligvis er det onde åndsmakter det siktes til i Rom 8,38-39.)

Det ser ut til at det en rangordning mellom englene, men vi vet ikke hvordan det skal forstås.

Ef 1,10 taler «om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.» Det kan her ikke være tale om de onde ånder, men de gode engler selv om de ikke trenger frelse slik som menneskene trenger det. Men alt skal samles til ett i Kristus, både det som er i himmelen (englene) og dem som er på jorda, Guds barn.

Englene opphøyer Gud og hans ære

De forskjellige englene opphøyer og priser Gud. Da Gud skapte universet jublet og frydet Guds engler seg. (Job 38,7).

Salmisten oppfordrer englene og Guds hærskarer til å love Herren og sier: «Lov Herren, dere hans engler; dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst! Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil!» (Se også Salme 148,2).

Da Herren åpenbarte seg for Jesaja i templet, sto serafer omkring ham: «Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.» (Jes 6,3).

Ved å gjenta ordet hellig tre ganger får en fram at helligheten er på det høyeste plan. Derfor kan vi si at Guds hellighet ikke er mulig å beskrive med menneskelige ord. Sangen til serafene er med andre ord et tegn på at den opphøyde Gud kan ikke beskrives. Selv om Gud er opphøyd og hellig, så er hans nåde rik hver dag overfor botferdige syndere.

Fra NT kan vi tenke på da Jesus ble født, kom det en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» (Luk 2,14).

I Åp 7 leser vi om den store hvite flokk som sto foran tronen og englene som sto omkring tronen og lovet Gud og sa: «Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.» (Vers 12).

Hvordan åpenbarer Guds engler seg?

Englene hører til en annen dimensjon enn oss. De er overjordiske, himmelske skapninger som vanligvis er usynlige for oss mennesker. Med andre ord: Englene lever i evighetens dimensjon. Noen ganger viste Herrens engel seg i en drøm (Matt 1,20). De utstråler en lysglans (sml. 2 Kor 11,14), deres klær er hvite og ansiktet skinnende hvitt som snø (Matt 28,3; Mark 16,5; Joh 20,12).

Englene kan også åpenbare seg i menneskeskikkelse (Dan 8,15-16). I Apg 1,10 fortelles det at etter Jesu himmelfart så de «to menn i hvite klær» stå hos dem.

Enkelte ganger sies det om englene at de har vinger. (Jes 6,2; Esek 1,6; Åp 4,8).

Englene tar ikke til ekte og gis heller ikke til ekte (Matt 23,30; Mark 12,25).

Onde engler

Bibelen taler både om gode og onde engler. I engleverden har det vært et fall.

Djevelen (diabolos, gresk, og betyr baktaler, anklager) var opprinnelig en av de fremste englene i himmelen, men han gjorde opprør mot Gud og fikk med seg mange engler som fulgte ham. (Se Åp 12,4, 9-10!).

Et annet navn på djevelen er Satan som betyr motstander, anklager og fiende.

Bibelen taler også om andre demoniske vesener som ondskapens åndehær ((Ef 6,12) og Djevelens engler. (Åp 12,9).

Disse og andre navn på den samme falne engel, peker på ulike former for hans onde egenskaper, bedrageriske og ondskapsfulle virksomhet.

Satans mål og hensikt er å ødelegge alt liv, avskaffe alle Guds bud og livslover og føre menneskene bort fra Gud, på en kamuflert måte, til en evig fortapelse.

Loven ble gitt ved engler

Guds ord vitner om at loven ble gitt ved engler. Gal 3,19 sier at loven ble gitt ved engler, ved en mellommanns hånd. Det var Moses som mottok lovtavlene av Gud og bar dem i sin hånd ned til folket. Dette er ikke omtalt i GT, men Apg 7,53 og Heb 2,2 vitner om det samme.

Englene er tjenende ånder

Englene er underlagt Jesus og tjener ham på forskjellige måter. (Se Heb 1,13). Men de sendes også ut for å tjene Guds barn. Ifølge Matt 18,10 har ethvert Guds barn en engel som alltid ser Guds åsyn. Det vil si som alltid ser Herren i himmelen og kan meddele ham alle ting.

I Heb 1,14 leser vi: «Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?»

Både i GT og NT tales det om Guds engler som sendes ut for å tjene mennesker i forskjellige situasjoner.

I 1 Kong 19,5 fortelles det om profeten Elia som etter opplevelsen på Karmel, ble mismodig og trett og dro ut i ørkenen. Mens han lå og sov under en gyvelbusk, rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og et!» Da han så opp fant han kake og en krukke med vann. Det var Herren som sendte en engel for å hjelpe Elia i nøden.

Apg 12,7-1l forteller om da Peter var i fengsel og Herrens engel vekket ham opp og ba ham om å stå opp. Samtidig falt lenkene av hendene hans. Engelen ba Peter om å ta på seg klærne å følge ham. De gikk forbi både den første og andre vakten, og jernporten som førte ut av byen, ble åpnet av seg selv. De gikk ut i en gate, men plutselig forsvant engelen. Herren hadde altså sendt en engel for å befri Peter fra fengslet.

I Apg 10 leser vi om den fromme Kornelius som fikk et syn av en engel som ba ham å sende noen menn til Jaffa til Peter. Peter som ble overbevist av Guds Ånd fulgte med dem tilbake til Kornelius hvor han talte Guds ord til både jøder og hedninger, og Guds Ånd falt på forsamlingen. Dette er begynnelsen for hedningemisjonen.

Særlig ved viktige frelseshistoriske begivenheter sender Herren engler, som for eksempel engelen Gabriels besøk hos jomfru Maria, om Jesu fødsel, ved Jesu liv, himmelfart og løfte om Jesu gjenkomst.

Engler kunngjør Kristi unnfangelse

En dag fikk jomfru Maria besøk av engelen Gabriel som var utsendt av Gud og sa til henne:

«Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» (Luk 1,30-31).

Men også Josef fikk besøk av en engel. I Matt 1,20 fortelles det at en Herrens engel viste seg i en drøm for Josef. Han skulle ikke frykte for å ta Maria hjem til seg, for det som var unnfanget i henne var av Den Hellige Ånd.

Engler kunngjør Jesu fødsel

Da Jesus ble født var en del gjetere på stedet som holdt nattevakt over flokken sin. Plutselig sto en engel foran dem som hadde et godt budskap til dem og folket og sa: «I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» (Matt 2,11). Så med ett var det en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» (Matt 2,14).

Engler kunngjør Kristi oppstandelse

Da noen kvinner kom til graven hvor Jesus lå, ble de møtt av en engel som sa: «Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.

Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!

Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans: Han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» (Matt 28,5-7).

Luk 24,23 sier at de fortalte at de hadde sett «et syn av engler som sa at han lever.» Med andre ord: Det var engler som først fortalte kvinnene at Jesus var oppstått fra de døde.

Engler kunngjør Kristi himmelfart og hans gjenkomst

Jesu disipler var vitne til at Jesus ble løftet opp og at en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen, «da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» (Apg 1,10-11). De to menn i hvite klær var to engler som Gud Fader hadde sendt for å meddele at Jesus skulle komme igjen. Det er også en stor trøst for alle Guds barn at Jesus skal komme igjen. Da skal han åpenbare seg fra himmelen sammen med sine makts engler (1 Tess 1,7).

Englene er underlagt Jesus og tjener ham

Vi har tidligere sett at engelen Gabriel åpenbarte seg for jomfru Maria og sa at hun skulle føde en sønn, Guds Sønn, og englene åpenbarte for gjeterne på marken at Jesus var født. Likedan åpenbarte engler seg kvinnene ved Jesu grav og fortalte han var oppstått. Ved Jesu himmelfart åpenbarte to engler og sa at Jesus skulle komme igjen og hans engler skulle følge ham.

Men englene er underlagt Jesus og tjente ham mens han gikk på jorda.

I Ef 1,20-21 leser vi at englene er underlagt Jesus:

«Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre side i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende

Og Kol 1,20 sies det at han er «hodet for enhver makt og myndighet.»

Jesus har fart opp til himmelen og sitter ved Guds høyre hånd, «hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.» (1 Pet 3,22),

Da Jesus kalte sine første disipler, får vi høre at Jesus sier til Natanael: «Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.» (Joh 1,51). Dette minner oss om Jakob som hadde et syn av engler som steg opp og ned på en stige fra himmelen. (1 Mos 28,12). Dette viser oss at det er en forbindelse mellom himmelen og jorden. Englene tjente Jesus mens han var på jorda og brakte «meldinger» begge veier.

Jesus ble fristet av djevelen (Matt 4). Men etter at han hadde overvunnet fristelsene står det at djevelen forlot ham, og engler kom og tjente ham.

Da Jesus ba og kjempet i dødsangst i Getsemane, viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. (Luk 22,43).

Engler utfører mange oppgaver for menneskene

Guds ord taler om flere måter Guds engler hjelper menneskene på: 1)

«Viser vei, 2 Mos 23,20; 32,34. 2) Forbereder oss til å møte vanskeligheter, Dom 6,11-22. 3) Gir oppmuntring i motløsheten, 1 Kong 6,17. 4) Beskytter i farer, 2 Kong 6,17; Sal 34,7; Apg 12,6-12. 5) Fører ut av vanskeligheter, 1 Mos 19,15-24; Apg 5,19; 12,7-11. 6) Bevarer oss på vår vandring, 1 Mos 24,7, 40; Jes 63,9; Apg 27,23-24.»

(Fra Illustrert Bibelleksikon Bind 2)

Det er trøstefullt det som Martin Luther sier om Guds engler:

«Gjennom sine engler leder Gud det han tilsender oss på den måten at englene er der og gir oss plutselige innskytelser, et råd eller en tanke – eller de gir oss ytre tegn eller de legger en hindring i vegen for at mennesket skal bli advart og vende om, gjøre ett, la noe annet være, dra denne vegen, men vokte seg for en annen, og ofte handle mot sitt første forsett.»

Avslutningsvis vil vi si at de gode englene er skapt av Gud og sendes ut til tjeneste for dem som skal arve frelsen. På mange forskjellige måter hjelper, leder, beskytter, viser vei og bevarer Guds barn under vandringen mot «det nye Jerusalem».

Hans Adolph Brorson har formulert tanken om Guds englers virksomhet slik:

”Jeg går blant engler hvor jeg går;
De skal meg vel bevare,
Slett intet Satans makt formår
Mot slik en himmelskare.
Bort verdens sukk og sorg,
Jeg går i engleborg,
Og ingen rører meg et hår
- Jeg går blant engler hvor jeg går.»

(Nr 348 vers 4 i Sangboken)