Artikel nr 01 fra blad nr 4-2020
Emne: Leder
Den Hellige Ånd og vårt ansvar


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Den Hellige Ånd er den tredje personen i Gud. Vi skal merke oss at Den Hellige Ånd aldri omtales som en kraft i Bibelen, men som en person. Mange velmenende kristne snakker derimot om Ånden som en kraft, siden Ånden virker med kraft i dem som tror. Til dette er det å si at Den Hellige Ånd er en person som virker med kraft. Følgende eksempler skulle vise det tydelig. Jesus omtaler Ånden som en person: «Og når han (Ånden) kommer, skal han (Ånden) overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.» (Joh 16,8). Videre sier Det nye testamentet at Ånden kan bedrøves (Ef 4,30), Ånden vitner (Rom 8,16) og Ånden taler (1 Tim 4,1). Alt dette peker mot at Ånden er en person og ingen kraft.

Den Hellige Ånd er av samme guddommelige vesen som Gud Far og Jesus Kristus, Guds Sønn.

Ånden er like mektig, evig og opphøyet som disse. Den Hellige Ånd utgjør sammen med Faderen og Sønnen den hellige treenigheten. Det ser vi av dåps- og misjonsbefalingen i Matteus kapitel 28 og i velsignelsesønsket i 2 Kor 13,13: «Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

Den Hellige Ånd omtales under ulike navn i Bibelen. Den kalles Guds Ånd (1 Mos 1,2), Kristi Ånd (Rom 8,9) talsmannen (Joh 16,7) og livets Ånd (Rom 8,2).

Vi møter Ånden allerede i 1 Mos 1,2 der den var delaktig i skapelsen av verden og mennesket, og vi leser senere i Salmenes bok at det er Ånden som gir mennesket liv (Salme 104,29 ff). Den Hellige Ånd var aktiv i frelseshistorien i den gamle pakts tid. Guds Ånd ble i meddelt enkelte personer som hadde viktige embeter og funksjoner i den gammeltestamentlige åpenbaringshistorien. Herrens Ånd kom over dommeren Gideon (Dom 6,34). Kong Saul hadde Guds Ånd i den første del av sin regjeringstid. Senere måtte Ånden forlate Saul, mens Ånden forble over kong David hele hans liv (1 Sam 16,13). Profetene var utrustet med Den Hellige Ånd, og profeten kalles for Åndens mann i Hoseaboken (9,7).

I den gamle pakts tid forberedte Den Hellige Ånd den messianske tiden som inntrådte ved Kristi komme til verden. Ånden gav løftet via profetene om en allmenn åndsutgytelse over den menneskelige slekten. Hos profeten Joel kan vi lese: «Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.» (Joel 3,1).

De troende i gammeltestamentlig tid hadde Den Hellige Ånd, men Ånden var ikke nærværende og virksom på den måten som Ånden er det i nytestamentlig tid. På samme måte som tiden i den gamle pakten var en forberedende tid, ble Den Hellige Ånd utgytt på en forberedende måte i den gamle pakts tid. Den fulle åndsutgytelsen skulle skje i nådens tidsalder. Dette ser vi tydelige av følgende skriftavsnitt i 1 Peters brev 1,10-11: «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herlighet deretter.»

Profetene hadde Den Hellige Ånd. Kristi Ånd var i dem, men de forsto likevel ikke dybden og rekkevidden av budskapet om den kommende frelse i Messias. De undersøkte budskapet. De forsket på det, men de forstod det ikke til fulle. Denne innsikten var reservert til nådens tid. Da ville Den Hellige Ånd vise klart hva frelsens hemmelighet bestod i.

I forbindelse med Jesu komme til verden, hadde Ånden en svært sentral rolle. Det var Den Hellige Ånd som overskygget jomfru Maria slik at hun ble med barn uten manns medvirkning: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.» (Luk 1,35).

Den Hellige Ånd som vår talsmann

En svært viktig tjeneste som Den Hellige Ånd har i den kristne menigheten i dag, er talsmannsfunksjonen. I bibelsk forstand er en talsmann en person som er tilkalt for å hjelpe. Det greske ordet for talsmann, parakletos betyr nettopp dette. En annen betydning er forsvarer.

Jesus Kristus er den første talsmannen, mens Den Hellige Ånd er den andre talsmannen. Jesus som vår Frelser, taler vår sak innfor Faderen. Jesus har gjort seg ansvarlig for alle våre synder, betalt straffen for dem og er det levende beviset på at våre synder er sonet og vår gjeld betalt. Jesus har tatt seg av vår sak og er på denne måten vår talsmann for Gud. Skulle vi komme til å synde, skal vi få vende oss til vår talsmann som tilgir oss vår synd og sletter den ut for Guds åsyn (1 Joh 2,1-2).

Etter sin himmelfart skulle Jesus sende den andre Talsmannen til verden, Den Hellige Ånd: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere” (Joh 14,16-18). Den Hellige Ånds oppgave som talsmann, er at han skal forsvare deg som tror overfor verden.

Den Hellige Ånd ble sent til verden etter Jesu himmelfart, for at ikke de troende skulle være alene i verden. Jesus sa disse mektige ordene om dette: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» (Joh 14,18).

En uhyre viktig oppgave som Den Hellige Ånd har, er å overbevise menneskene om synd, rettferdighet og dom (Joh 16,8-11). Den Hellige Ånd virker syndserkjennelse hos et ufrelst menneske på grunnlag av Guds Ord. Målet med dette er at det mennesket som ser seg fortapt på grunn av sin synd, skal vende seg til Jesus for å motta syndenes forlatelse. Det er også Den Hellige Ånds fantastiske oppgave å åpenbare frelsen for et menneske. På den måten står Ånden frem som den store livgiveren som gir åndelig liv i Jesus Kristus. Ånden forklarer Jesus for vårt hjerte slik at vi faktisk tror at våre synder er tilgitt og at vi hører Jesus til! Jesus sier om dette: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere.» (Joh 16,14)

Hva er ditt ansvar i møte med Gud? Jo, du skal la deg overbevise om at Guds Ord er sannhetens ord, og at Jesus Kristus er din eneste vei til frelse. Det er det Den Hellige Ånd vil overbevise deg om.

I møte med Guds Ord er det ingen som kan skylde på oppvekst, venner, familie, omstendighetene, eller hva det enn kan være, om du forkaster Åndens kall til frelse. Du alene har ansvaret for hvordan du forholder deg til Jesus Kristus. Ånden kaller. Du sier ja til og bøyer deg inn under kallet. Ikke avvis han som taler fra himmelen!

«Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!» (Hebr 3,7)