Artikel nr 12 fra blad nr 2-2020
Emne: Påske
Kristus døde for oss


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

”For mens vi ennå var skrøpelige døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” (Rom 5,6-8).

Det er en ufattelig tanke at Gud elsket menneskene så høgt at han lot sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, komme til jord for å dø i vårt sted, en stedfortredende død på Golgata kors.

Dette skjedde mens vi var skrøpelige og ikke i stand til å gjøre noe velbehagelig. Vi ble født inn i Adams falne ætt og uten i stand til å komme i kontakt med Gud av oss selv. Siden vi ikke var i stand til å stige opp til Gud, så steg Guds enbårne Sønn ned til oss på jorda til fastsatt tid som Herren hadde bestemt.

Vi var som Ef 2,1 sier døde ved våre overtredelser og synder. Vi levde borte fra Gud og var opptatt av verdens fornøyelser og ”gleder” uten tanke på vår fortapte stilling.

Menneskelig sett er det underlig at Jesus, Guds Sønn og Menneskesønnen, den ene rettferdige og hellige bar alle synder opp på korset, ja, han ble gjort til synd. (2 Kor 5,21). Profeten Jeasja sier: Det behaget Herren å knuse ham….” (Jes 53,10 a). Dette viser oss hvor stor kjærlighet Gud har til menneskene at han ville la sin egen sønn knuses, ved både indre ytre smerter og plager.

Alle synder som var gjort fra Adam av til det siste menneske som lever og ånder på jord, tok Jesus på seg. Han ble gjort til synd for hele menneskeslekten, ja for meg og deg. Derfor døde han der for mine og dine synder, ja, for hele verdens synder og fant en evig forløsning.

Vi gripes av takknemlighet når vi erkjenner hvor høgt Gud elsker oss mennesker at han lot sin enbårne Sønn stige ned til ugudelige mennesker for å pines og død på et kors, en dødsstraff som bare de verste forbrytere og landssvikere ble dømt til. For jøder var det et anstøt og for hedninger en dårskap. (1 Kor1,23).

Hva skjedde på Golgata?

Jesus smakte døden som er menneskenes siste fiende. Han smakt den legemlige død: ”Men Jesus ropte med høy røst og oppgav ånden.” (Mt 27,50). Ved den legemlige død skilles ånd/sjel og legemet.

Han smakte også den åndelige død. Jesus ropte ut: ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” (Mt 27,46). Jesus var forlatt av Gud. Måtte smake Guds forlatthetens mørke, noe av det verste som en kan tenke seg.

Men ikke nok med det han smakte også den evige død. Han var forbannet bort fra Gud. I Gal 3,13 leser vi: ”Forbannet er hver den som henger på et tre.” Jesus var under lovens forbannelse, under Guds vrede og dom for at ikke noen av Guds barn skulle gå fortapt og tilbringe evigheten under Guds vrede og dom.

Jesu oppstandelse

Jesus sonet all verdens synd, døde og ble gravlagt, men tredje dagen sto han opp fra de døde. Om dette vitner apostelen i Rom 1,4 og sier om han som ”etter hellighets Ånd er godgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.”

Jesus var virkelig Guds Sønn og sto legemlig opp fra de døde og ble sett av Kefas, deretter av de tolv disiplene og av mer enn 500 brødre på en gang. (1 Kr 15,5-6).

Døden kunne ikke holde på Jesus. Loven sier: Gjør det og du skal leve! Jesus hadde oppfylt loven. Hadde livsrett. Gud vakte han opp fra det døde.

Apostelen sier i Rom 6,10: ”For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud”. Med andre ord: Jesus døde for alle verdens synder, men sto opp igjen og lever for Gud, og han ber for oss hvor han sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss. (Rom 8,34).

Jesu forsoning, død og oppstandelse er det største som har skjedd i verdens historien. Alt er ferdig objektivt sett. Veien til Gud er åpnet, den som før var stengt på grunn av synd.

Frelsesverket er ferdig for snart 2000 år siden. Det har konsekvenser for alle mennesker. Hvert enkelt menneske må ta stilling til Guds gjerning i Jesus Kristus, enten å svare ja eller nei.

Jesus, som var rettferdig og oppfylte Guds hellige lov, led døden på korset for å frelse alle mennesker fra fortapelsen og inn i Guds paradis. Vegen til Gud og hans himmel er nå åpnet. Enhver som tar sin tilflukt til Jesus og lar seg døpe, skal bli frelst. (Mark 16,16).

Apostelen Peter sier det slik: ”For også Kristus led én gang for synden, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.”

Dette er et herlig budskap for alle mennesker, men det ser ut for at mange ikke har bruk for det. Apostelen Paulus sier i 2 Kor 4,4: ”For denne verden gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.”

Vantro mennesker ser ikke og erkjenner ikke at Jesus som ble korsfestet på Golgata er Guds enbårne Sønn, den andre person i guddommen. De erkjenner heller ikke at han ble menneske, sann Gud og sant menneske. Han åpenbarte Gud og Guds kjærlighet i en menneskeligskikkelse for å frelse hele menneskeheten.

Gud sendte også Den Hellige Ånd, den tredje person i guddommen, for at han skulle overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. (Joh 16,8).

Den Hellige Ånd skal overbevise mennesker om synd, både arvesynd og synder som gjøres hver dag i tanker, ord og gjerninger. (Joh 16,9). Likedan skal Den Hellige Ånd overbevise om rettferdighet for Jesus går til Faderen og ingen kan se ham lenger. (Joh 16,10). For det tredje skal Den Hellige Ånd overbevise om dom fordi ”denne verdens fyrste er dømt.” (Joh 16,11). På korset seiret Jesus over djevelen og hans ånde hær. De er allerede dømt, men dommen er ikke eksekvert ennå. Imidlertid skal de en dag kastes i ildsjøen hvor da dyret og den falske profet allerede er. (Åp 19,20; 20,10) Det skal også alle som lot seg forføre og blinde av djevelen, og forkastet Jesus Kristi frelsesverk.

La oss derfor takke og prise Gud for at han elsker oss så høgt at han sendte sin Sønn til jord for å frelse oss fra fortapelsen og evig død. Siden vi var skrøpelige syndere som verken ville eller kunne frelse oss selv, så frelste Gud oss ved sin Sønn, Jesus Kristus, som fornedret seg selv ved å dø på et kors, en stedfortredende død. Ved sin oppstandelse ble det godtgjort at han var Guds veldige Sønn som skal komme igjen for å hente sine og gi dem evig liv i himmelen hvor synd, sorg, gråt og død ikke eksisterer lenger.

I evigheten lang skal Guds barn få prise Jesus, Lammet, og synge med :

”Lammet, ja, Lammet, dets vunder og sår,
Æren og prisen i evighet får!
Amen, halleluja! Amen!” 

(Fredrik Boye 1750. Nr 904 vers 4 i Sangboken)