Artikel nr 05 fra blad nr 2-2020
Emne: Påske
Korsets budskap


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Dag Rune Lid

Korset har til ulike tider gitt ulike budskap. Fra oldtiden var det et budskap som vitnet om en smertefull død over slaver, røvere og opprørere – over de verste mennesker i denne verden.

Straff, forbannelse og hån

Korset vitnet ikke minst om smerte der den korsfestede vanligvis levde mer enn tolv timer, ofte til dagen etter og av og til helt til den tredje dagen. Korsfestelsen var ment å gi en langsom, pinefull og offentlig død. Det skulle gi maksimal smerte, hån og spott – og ikke minst for å vekke frykt i folket.

Blant jødene var korset forbundet med forbannelse. «Forbannet av Gud» stod det i 5Mos 21,23, og dette kjente alle jøder til. Slik sett bar korset et budskap om at Jesus var forbannet både av Gud og mennesker, da han ble hengt på korsets tre.

Derfor er det ikke så underlig at korset på Golgata møter en veldig hån og spott fra hele folket: «De som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet … På samme måte spottet også yppersteprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste … Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte.» Matt 27,39-44.

På tross av dette ser vi hvordan Herren også formidler et annet budskap i Skriften. Vi møter det blant annet i forbildet om kobberslangen som ble opphøyet. 4 Mos 21,9. Jesus forklarer også dette bilde for Nikodemus når han sier: «Likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.» Joh 3,14-15.

Fortvilelse og håpløshet

Men for Jesu venner var det håpløsheten og fortvilelsen som rådet på Golgata. De trodde han var den Messias som skulle forløse Israel, Luk 24,21, men nå var han blitt korsfestet som en røver og bedrager, forbannet av både Gud og mennesker.

I sitt indre kjente de gjerne på en knugende smerte og et veldig mørke, og det ble også mørkt rundt dem: «Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time.» Matt 27,45. Korset vitnet om et håpløst mørke, og et uutholdelig mismot.

Slik kan det gjerne se ut for våre øyne i denne verden når synden og ondskapen tiltar, og det virker som djevelen og ondskapens åndehær seirer på alle fronter. Vi kan kjenne på noe av den samme følelsen i dag når vi ser hva som skjer i vårt samfunn, hvordan den korsfestede foraktes og korsets anstøt øker. Det kan se ut for at Guds fiender seirer, og mørket vinner på alle fronter.

Men håpløsheten og mørket seiret ikke på Golgata! Da Jesus ropte ut: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da frelsesverket var fullført, hva skjer da? «Forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovede helliges legemer stod opp…”

Fra mørke til lys

Da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa: «I sannhet, dette var Guds Sønn!» Matt 27,46-54.

Det som nå skjer er på mange vis et forbilde på hva som skal skje i denne siste tid. Også da skal det bli mørkt, og det vil igjen se ut som Guds fiender seirer. «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.» skrev Elias Blix, men nå skjer det motsatte. I denne tid kan Guds folk lett bli grepet av mismot, og mørket kan lett føles både innvendig og utvending.

Det er aller mørkest om natten før morgenen gryr, slik også her. På Golgata så det ut som mørket seiret, men det var Lyset som seiret til slutt! I løpet av kort tid ble fortvilelse til håp, død til liv, mørke til lys. Budskapet fra Jesu Kristi kors forandret alt!

For på dette kors avvæpnet Jesus maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2,15.

Snart kommer Jesus i sky for å hente sin brud. Da vil mørket igjen bli til lys for Guds folk. «For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.» Matt 24,27. Ikke noe menneske på den hele vide jord skal være i tvil når seierherren fra Golgata kommer med sin veldige himmelhær!

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.

Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.» 1Tess 4,16-18.

Påskens budskap

Da skal han som ble korsfestet i fornedrelse på Golgata kors, komme som seierherren. Da skal de som nå forkaster den korsfestede, rope til fjell og klipper om å skjule dem for den korsfestedes vrede. Åp 6,16. Da må også de erkjenne med soldaten at han er Guds sønn.

Men fortsatt lyder budskapet: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Kol 2,14

Han som ble rammet av Guds vrede over synden, han seiret og naglet skyldbrevet ditt fast til korsets tre. Skylden ble betalt for deg av den korsfestede! Himmelens Gud forandret korsets budskap fra noe vondt til noe godt på Golgata!

Det er en uendelig skare som kan vitne med sangeren når han synger:

«Ved korsets fot hos Jesus Jeg vil så gjerne stå, 
Der finner jeg den klippegrunn Som jeg kan bygge på. 
Der er et hjem i villsom egn, En stille, sikker havn
På min vandring i et fremmed land Gjennom farer, nød og savn. 

Ved korsets fot hos Jesus Der har mitt hjerte fred. 
Og aldri mere vil jeg gå Fra dette sikre sted. 
Hva verden enn kan tilby meg, Jeg akter alt for tant(skrot), 
Men jeg roser meg av Kristi kors Der fred med Gud jeg fant.»

Korsets budskap er påskens budskap. Korset er en gåte for det naturlige menneske, men for en hver som tar sin tilflukt til korsets budskap, mens det ennå nådetid, får erfare at dette korsets budskap gir fred med Gud i en god samvittighet. Det gir fremtid, det gir håp, det gir en evig seier!

Guds kraft til frelse

Jesus og korset ble ett. Han ble naglet fast til korset. Dypest sett var det Gud selv som naglet Jesus fast til korset som sitt eget sonoffer for all verdens synd. Siden har korset satt et skille mellom mennesker, til alle tider over hele den vide jord.

Korsets budskap har vært elsket og hatet, vært til frelse og dom, vært til legedom og død. Gjennom hele historien har korset satt dette skille inntil denne dag, og slik skal det være inn til Jesus kommer i sky for å hente sin brud. Da vil korsets budskap sette et evig skille!

I møte med dette korset budskap kan en utellelig skare fra alle folk og stammer og tungemålet vitne: «Først da fikk jeg kjenne hans salige nåde, Først da løstes korsets, forargelsens gåte. Først da lærte hjertet å favne den byrde Som han har meg rakt, den forbarmende hyrde.» (Sangboken nr 517)

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1Kor 1,18.

Budskapet fra korset som bare vitnet om død og dom, er ved Jesu kors blitt forvandlet til et budskap om frelse fra synd, fra død og fra dom.

Hele misjonshistorien vitner også om at der mennesker har gitt ordet om korset rom, der har de også fått erfare at korsets budskap har blitt en Guds kraft til frelse! Måtte budskapet om korset også få være det i ditt og mitt liv!