Artikel nr 12 fra blad nr 5-2019
Emne: Fra troens slagmark
New Age- Den nye tidsalder


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Torstein Svela

Verden er i endring, i rask endring. De tekniske nyvinningene er formidable. Vekst og mer velstand står i fokus. Jorden ressurser blir overbeskattet. Forskjellen mellom rike og fattige øker. Klimaet endrer seg. Det blir varmere og det kan få store konsekvenser hvis det fortsetter. Mennesket får nå adgang til informasjon fra hele verden og kan selv gi informasjon på helt nye måter og i uendelig mengde. Vestlige tankemåter og livssyn blir på en ny måte utfordret. Vi ser dette ikke minst i muslimske land, men også i India, Kina og Afrika.

Opprøret

I vest angriper en sitt eget, det vil si kristendommen og demokratiet. Bibelen har vært grunnlaget for tenkemåte og moral i hundrevis av år. Det har gitt oss de beste vilkår for livet på så mange måter, med materiell velstand, ytringsfrihet og nestekjærlighet blant annet. Men opprøret mot Den treenige Gud har tatt seg kraftig opp. Man vil ha noe annet - noe Alternativt.

I Rom 1,9 står det at skaperverket forklarer at Gud finnes: «det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både Hans evige kraft og Hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes på Hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning».

De aller fleste mennesker rundt i verden vet at det finnes en Gud. Religion og guder finnes overalt.

Men etter at Gud hadde skapt alt, kom syndefallet. Mennesket hadde gjort en ulydig handling. Dermed kom synden og døden inn i verden. Mennesket var fra nå i opposisjon til sin Skaper og vil være sin egen herre.

Babel- Babylon

1 Mos 11,9 forteller om da menneskene ville bygge et tårn som rakk helt til himmelen: «Kom la oss bygge oss en by, og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden».

Men Gud spredte dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel (forvirring), for der forvirret Herren all jordens tungemål.

Men avgudsdyrkingen og arven fra Babel fulgte med og har vært mer eller mindre framtredende i alle år etterpå. Spesielt i Vesten i de to siste tusenår, ble denne likevel dempet på grunn av kristendommens sterke stilling.

Så utover 1900 tallet, ettersom kristen tro, tanke og moral ble svekket, dukker de gamle hedenske tankene opp igjen i full styrke. Her kan vi tenke på (sex)opprøret i 1968, hippie- og rockemusikken med nedbrytende holdninger. Det samme gjelder den radikale feminismen og angrepet på ekteskapet mellom mann og kvinne.

Nå vil mange gå lenger tilbake: «Opplysningstiden» med rasjonalisme og menneskefornuft i sentrum og Charles Darwin med sin evolusjonsteori. Denne teorien som aldri er blitt bevist og som er helt umulig, fikk straks stor tilslutning da natur og dyreliv ikke var skapt, men har blitt til av tilfeldigheter. Da trengte en ikke forholde seg til noen Gud, og en fastslo at all religion bare var fantasi. Det samme gjaldt himmel og helvete. Mennesket hadde nok med evolusjonsteorien og kunne komponere sine egne liv.

Ny åndelighet

Men mange fant dette for dødt, de trengte noe åndelig, noe for sjel og ånd. Men ettersom det moderne mennesket og vitenskapen hadde forkastet kristentroen, fant en fram igjen «de eldgamle løgnene» fra slangen i Eden: «Du skal ikke dø - og du kan bli som Gud».

Dermed fulgte alternativene fra Østens vismenn: Guruer fra India, lamaer fra Tibet, sjamaner og andre okkultister. Ungdommer fra hele verden har reist i hopetall dit for å lære, tjene og bli bedratt av disse smågudene.

Men folk i Vest fant etter hvert ut at disse guruene var for primitive. Det ble etter hvert utviklet, laget nye teorier som passet bedre på «opplyste» mennesker.

Dette nye livssynet fikk betegnelsen «New Age»- ny tid(salder) i 1975 i USA.

Grunnbetoningen er «alternativ». Selv om den ikke har religiøse læresetninger inneholder den begreper som Gud, frelse, omvendelse eller innvielse. Samtidig er det en protest mot den ødeleggende utviklingen av jord og mennesker.

New Age har utviklet seg til et enormt emne, med teorier i hopetall. Ingen kan ha oversikt over alt som skrives og praktiseres her. Nå finnes det stor frihet for hva en tror på. En kan praktisere metoder og teknikker og okkulte læresetninger som en vil. Det finnes intet fast budskap med lover og formaninger som i Bibelen. Det er nok tiltrekkende for mange: Den store friheten til å forme sine egne liv. Ikke minst innen samliv og sexvarianter. Men her som andre steder hvor slikt praktiseres, går det ut over barna.

Etter hvert som det ikke tillates bønn og kristendomsundervisning på skoler, tillates stadig mer av New Age-relaterte emner og praksis. Og våre kristenskeptiske medier av alle slag er mer tolerante for dette.

En annen og farlig ting er at barn nå for tida, også i Norge, skal løsrives mer fra foreldrene. De tilhører egentlig staten, og den er den viktigste oppdrageren gjennom barnehage og skole.

Det åndelige New Age

Mennesket og naturen har forfalt under den judeo-kristne tidsalder. Derfor må mennesket transformeres. Det må gjennom en innvielse for å komme inn i den nye tid. Man må opplyses og finne fram til den «gnisten» av ”gud” som finnes tross alt. Ettersom Gud er i all natur (panteisme), er han også en del av oss. Det gjelder bare å finne ham der. Og det kan en gjennom yoga, meditasjon og innvielse.

Ofte brukes også rusmidler, narkotika for å motta budskap fra sine «hjelpere, engler» eller hva de kalles. Mange søker også å få snakke med avdøde. Og det gjør de av og til. Men i begge tilfelle er det (onde) ånder de treffer på. Disse snakker som det skulle være de avdøde, men det er det ikke. Åndene bedrar og forteller om et lykkelig liv etter døden og at det ikke finnes noe helvete.

Et beslektet fenomen er kanalisering: Et New Age-ord for åndsbesettelse. «Fenomenet oppstår når mennesker frivillig gir sine sinn og legemer til åndelige vesener. Disse åndene går inn og kontrollerer mennesker og bruker dem til å bære fram åndelig undervisning eller annen informasjon. Når åndene taler gjennom menneskers munn, kalles det kanalisering. Det kan gis opplysning som innarbeides i teori og praksis innen psykologi, medisin, parapsykologi, spiritisme, sosiologi og former nye ideer innen andre fagområder som teologi og arkeologi». Men bortsett fra når de er i transe og besatt, ser de som er kanalisert normale ut og oppfører seg slik.

Men en ting er sikkert: Utallige eksempler viser at kraftige psykiske sykdommer ofte følger leken med demoner. I motsetning til dette er sann kristentro frigjørende og den beste motvekt mot dette.

Vannmannens tid

De siste 2000 årene har vi levd i «Fiskens» tegn. Det vil si en tid da kristen tro, moral og tanke har dominert. Men nå overtar «Vannmannen» , den nye tid. Kristen tro er utdatert, ja, skadelig for det opplyste mennesket. Det hevdes at i denne tid vil det finne sted en kollektiv hevning av den menneskelige bevissthet. En høyere form for åndelighet vil erstatte «kirkekristendommen» i nye 2000 år. Mange venter også på at «den store Kristus vil komme på en spesiell måte over hele verden - ved at menneskene får et høyere bevissthetsnivå. Alle vil oppleve fred i sinnet, og det vil endelig bli fred i verden.

Teosofien

Den bevegelsen som har hatt størst betydning for den moderne okkultismens utvikling er «teosofien». Det er en blanding av vestlige esoteriske (skjulte) tradisjoner fra Østens mystikk og fra nåtidens naturvitenskap. Den viktigste personen her er Helena Petrovna Blavatsky (1831-91). De fleste moderne esoteriske (bare tilgjengelig for de innvidde) retninger, og New Age kan regne teosofien som sitt grunnlag. Teorien er for en utenforstående for det meste uforståelig, omfattende, fantasifull og kristendomsfiendtlig.

«Teosofien” er alle religioners kjerne og den absolutte sannhets eget vesen. Den guddommelige jord (Gaia), reinkarnasjon og karma er viktige ingredienser.

I denne sammenhengen må vi ta med Alice A. Bailey (1880- 1949). Hun har hatt mye å si for New Age utbredelsen. Hun var kristen i ungdommen, men senere spesielt opptatt med en ny Kristus, og ny teori om ham, langt fra Bibelens lære.

Antroposofien

Antroposofien er en annen viktig grein. Den stammer fra Rudolf Steiner (1861-1925) som var et mangesidig geni som i stor utstrekning bidro til at det moderne samfunn har akseptert okkultismen. Han skrev 40 bøker og holdt mange foredrag.

Rudolf Steiner hadde mer av Bibelen og Kristus enn Helena P.Blavatsky i sine teorier, fantasifulle og vranglærende. Med sin esoteriske tolkning av kristendommen og «Kristus» trakk Rudolf Steiner til seg mange tyske, protestantiske prester og teologistudenter som var desillusjonert over den liberale teologiens utbredelse innen den tyske kristenheten. Men som så mange andre kristne, den gang som nå, ble de lurt.

Overalt i New Age finner en kristne ord, navn og begreper. Tydeligvis er Bibelen brukt mange steder. Men en legger til ny forståelse, tolker på en helt annen måte, bryter sammenhengen, ja en misbruker Guds ord. Mange kaller det for «ny-gnostisisme». Dessuten får man en ny Jesus som bare er en «mester», kanskje langt nede på rangstigen. Betegnelsen Kristus blir mer som en kraft.

Det er ikke Bibelens Jesus en venter som Messias, men Maitreya, en ny utgave av Buddha. Som muslimene venter sin Mahdi og hinduene Krishna. Maitreya skal fungere som «leder” for Guds rike på jorden.

Innflytelse

Rudolf Steiner og Steinerskolene har hatt stor innflytelse på det okkulte plan i Norge. Antroposofien er en hierarkisk bevegelse med en åpen, eksoterisk side som henvender seg til allmenheten, og en indre, esoterisk, som bare innviede har innblikk i. Dette er en vanlig praksis innen New Age.

Mange tror at dette livssynet kun er økologisk, for nedrustning, bekjemping avfattigdom, meditasjon med yoga der en kan finne seg selv, være opptatt av sunn kost, helse, healing, astrologi og så videre. Men også som den moderne tids religion, fri fra kristne dogmer hvor en kan komponere sin egen «religion», som det måtte passe for det opplyste mennesket.

Det viktigste er å finne lykken. Dermed visker en ut det som er ondt og det som er godt. Synd og helvete finnes ikke.

At en da kan vikle seg inn i et enormt garn med stor og farlig rekkevidde, er det ikke alle som er klar over. Dette synes å gjelde i store deler av New Age og nyreligiøsiteten. Det er her det farlige ligger.

De innvidde, som ofte meddeler seg selv imellom med koder og i hemmelighet, har farlige videregående planer som de skjuler.

Utbredelse

Ny Tid nettverket skal være «å finne i enhver by og enhver institusjon i hele verden». De har folk i FN, i framstående vitenskapelige og medisinske kretser og endatil i mange lands øverste myndigheter. Det skal finnes store nettverk som samarbeider langt utover landegrensene. Men de arbeider ofte i det skjulte med mektige lobbyister og infiltratører.

Dessverre finnes det også mange kristne som lar seg fengsle av gode ideer som frambringes, men forstår ikke at under disse gjærer farlige antikristelige holdninger.

New Age skal være meget utbredt i alle samfunnslag: «Ideer fra den åndeligheten som kalles okkultisme, har også fått innpass på så forskjellige områder som medisin, pedagogikk og psykologi. Men også i arbeidslivskurs for personlig utvikling og andre psykologiske orienterte temaer blir okkulte ideer framstilt som psykologiske sannheter. Det er «En intellektuelt, avansert form for okkultisme».

Også politikken må som mennesket transformeres og revolusjoneres.

Gjennom evolusjon og utvikling tror man på en suksessiv forandring hos menneskene til stadig høyere stadier av bevissthet. Homo sapiens skal bli til homo noeticus.

For å oppnå dette må en innvies til Lucifer: Den falne overengel, (djevelen) der en samtidig får et merke eller nummer.

I dag brukes Regnbuen for å beskrive opprettelsen av Regnbuebroen mellom mennesket og Lucifer, som det sies er den høyestes sjel. Regnbuen er et okkult symbol (jfr. homobevegelsen) med de skjulte farer det medfører. Og 666 er blitt et hellig tall.

Planen

Målet kalles «den store Planen». Det gjelder et verdensrike. En kan godt si at det Hitler ikke oppnådde søker en nå. Dette bør styres som da av den ariske, vestlige rasen som etter en «planetarisk innvielse og meditasjon» oppnår denne høyere ”bevisstheten». Hitlers tanker er høyst gangbare og brukes nesten identisk. For eksempel er jødehatet levende i mange miljøer.

Men nå gjelder det ikke bare et land, Tyskland, men hele verden.

Under messias Maitreya (Antikrist) er målet å viske ut landegrensene, få en verdensregjering og en verdensreligion, synkretisme (religionsblanding), et universalt betalingssystem inkludert et merke på hånd eller panne, en matvaremyndighet som vil styre verdens matforråd, en felles skatt, universal verneplikt, mindre privat eiendom, forvaltning av råstoffer og mye mer.

Motivet bak Ny Tid-bevegelsen er Lucifers ønske om å bli tilbedt som Gud. Da kan alle livssyn tåles, men ikke monoteistiske religioner som kristendommen, jødedommen og Islam. De som ikke føyer seg skal helst elimineres.

Nå vet en at det skal bli vanskelig å få mange land til å oppgi sin suverenitet for dette store fellesskapet. For å få fortgang oppmuntres det til «intern undergravning av nasjoner». Noen venter på store ulykker, eller krig for gjennom kaoset å få til verdensstyret. Akkurat det samme gjør Iran for da vil deres messias «Madhi» komme. Men noe drastisk må skje for at «Babylon» (EU?) skal overhøvle makten til USA, Russland, Kina og islam.

New Age i Norge

Allerede som barn blir de påvirket av okkulte, spill, (animasjons)filmer, tegneserier, spøkelser, seanser og åndemaning som igjen oppmuntrer til magi og psykiske krefter. Mye av dette er skjult bak vakre fasader, nydelige prinsesser med humor og morsomme figurer. Dette er spennende og barna liker det. På denne måten kan de bli lurt inn i alvorlige saker senere.

Men også for andre aldersgrupper er interessen stor. Det ser vi på alternativmessene som er meget godt besøkt.

Men som ellers i verden så er New Age splittet opp i utallige varianter og oppfatninger. Det finnes flere organisasjoner og blader: Tidsskriftet «Visjon» (tidligere «Alternativt nettverk») og «Harmoni» som reklamerer med astrologi, tarotkort, runer, numerologi, drømmer, spiritualitet, selvutvikling, intuisjon, mediumskap, tidligere liv og så videre.

Men ingen av dem som er nevnt her, etter det en kan se av nettsidene, har med de verdensomspennende planene som finnes internasjonalt. Altså globalisering, vekk med nasjonalstatene, verdensregjering, verdensreligion og så videre.

Spørsmålet er: Hvor utbredt er disse tanker blant dem som styrer? Norsk politikk har i hvert fall i økende grad nedvurdert det nasjonale, det norske og kristen tro. Innvandrerne med sin tro, kultur og væremåte er like verdifull som våre verdier. Ja, helst mer. Spesielt islam får mer og mer grep på oss.

Vi greier ikke som før å skille mellom godt og ondt lenger. Når arvesynden og åndskrefter blir fornektet, er vi utlevert til forvirring, kaos og intoleranse.

Vi lever i en ufattelig rikdom, men spesielt utover landsbygdene legger en ned alle slags offentlige institusjoner (gjelder ikke vinmonopol, de blir flere). - For å spare penger, sies det. Men landet blir lagt øde. Viktige samfunnsfunksjoner er overført til EU. Vi blir lurt og lar oss lure.

Avkristningen

Denne har også ført med seg et totalt nytt og ubibelsk syn på seksualitet og familieformer. Dette er nedbrytende for land og folk. I denne forvirringens tid, for å bygge og trygge landet hadde vi nettopp trengt Bibelens budskap. til «et land i oppløsning», som en mann nettopp uttrykte det. Sannheten er ikke lenger nødvendig, men tidsånden, det politisk korrekte framheves. De fleste av våre medier, lobbyister og endog politikere er med på dette.

Er dette en villet, planlagt utvikling? Det politiske New Age med sine planer om verdensdominans ser gjerne med velvilje på undergravningsvirksomhet, eller som tidligere nevnt, endog kriser og kriger.

Det er en merkelig selvødeleggende utvikling i hele Vesten. Vi har forlatt vår Gud, vårt bibelske grunnlag til fordel for nye ødeleggende åndskrefter.

Det som skjer ligner mye på det som Bibelen sier om de siste tider: Enden med enorme trengsler under verdensdiktatoren, Antikrist. Han som okkultistene nå heier fram, for å komme i forkjøpet for Jesus Kristus og Hans kongeriket.

Men på korset vant Jesus over alle makter. I Kol.2,15 leser vi: «Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene (satan og hans engler) og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset».

Intet menneskelig, selv med hjelp fra avgrunnen, kan seire over kongenes Konge og herrenes Herre. Han som er Alfa og Omega, Begynnelsen og enden. Jesus er «Veien, Sannheten og Livet».

Konklusjon.

New Age er et omfattende internasjonalt nettverk av forskjellige livssyn. Opphavet er helt tilbake til syndefallet i Eden. Det har mer eller mindre ligget latent i alle hundreår og fikk full oppblomstring på 1800 tallet. Da var allerede kristen tro og kunnskap på tilbakegang, og den fikk lettere fotfeste under rasjonalismen.

I dag tørster et vanhellig Vesten etter mer enn materialisme. I sin søken etter åndelighet, sunnere livsstil, helbredelse, kommer spiritualismen dem i møte. Dessverre er denne i opposisjon til sann kristendom og forfører mange. I første omgang kan innvielse her virke positivt, men etter hvert kommer de onde åndsmaktene fram og krever sin rett og da blir det virkelig ubehagelig.

Disse åndsmaktene er nå utbredt overalt hos mennesker, organisasjoner og ordener med makt på det politiske, økonomiske, ideologiske og religiøse plan. Men ofte skjult og ikke så lett å få øye på for allmennheten.

Litteratur:
«Regnbuens skjulte farer». Constance Cumbey. Hermon forlag 1984. 
«New Age»- de nygamle løgnene fra Eden. Torbjørn Frei. Hermon 1986. 
«Det ukjente» Håkan Arlebrand. Luther forlag 1993. 
«Håndboken om religioner og kulter» John Ankerberg-. Hermon 1994. 
«Babylon eller Jerusalem». Jan Willem van der Hoeven. IKAJ. 
«Det synske bedrag» Leeann Kyllingstad. Hermon 2017 
Dessuten finnes mye stoff på internett.