Artikel nr 08 fra blad nr 6-2018
Emne: Trossannhet
Navnet over alle navn er Jesus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Erik Høiby

«Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen, før han ble unnfanget i mors liv» (Luk 2, 31) 

Vårt andaktsord på årets siste dag er i sitt innhold konsentrert om navnet Jesus. To ting skal vi innledningsvis legge merke til ved denne korte tekst. For det første at det er Gud ved sin engel som gir Jesus navn. 

I følge vår bibel velges ikke et navn tilfeldig. Tvert imot er det en tett sammenheng mellom navnet og det en person er og det han står for. Navnet gir altså uttrykk for det som kjennetegner vedkommende. Med andre ord ligger det en programerklæring i navnet. 

For det annet forteller vår bibel at «Navnet Jesus» kommer av det hebraiske ordet «Jesjua», som egentlig betyr: «Herre frelser». I Jesu navn er altså Guds eget navn gjemt, han bærer Guds navn ut blant mennesker. På denne måte blir altså andaktsordet vårt som et banner over det nye år: Gud frelser oss ved Sønnen, Jesus, og i hans navn kan det nye året bli et virkelig nytt år for oss.

Hva forkynner så Bibelen for oss om Jesu navn? La meg først si det slik: Dette navn er intet tryllemiddel, men det rommer fullt ut en realisering av Guds frelsesvilje. I Jesu navn ligger det en klar betegnelse. Jesus Kristus er den eneste person som kan åpne himmelen for en synder. Når så det stolte menneske ikke vil bøye seg for denne sannhet, stanger man hodet mot veggen. Men den som søker frelse med ærlig vilje etter Guds Ord, finner døren åpen inn til Gud i Jesu navn. 

Videre ligger det i Jesu navn en evigvarende rikdom, det vil si at vi tildeles uforskyldt syndenes forlatelse i Jesu navn. Med det vil Bibelen ha sagt oss at Gud er ansvarlig for syndsforlatelsen. Det betyr at ordet om syndenes forlatelse, som vi skal bære ut til alle folk og be dem ta i mot i tro, det står Jesus inne for. Når så du og jeg tar i mot ordet om syndenes forlatelse, står Jesus ansvarlig for Gud for dette. Syndsforlatelsen er derfor ikke basert på det du er, det du synes om deg selv, det du kjenner og mener, nei, den er ene og alene grunnlagt på Jesus. Han har ved seg selv gjort soning for våre synder inn for det med sitt navn og sin person i evigheters evighet. 

I Jesu navn skal vi få be til Gud som vår Far, da Gud vurderer oss ikke etter våre ord, men vårt hjertes tillit til ham. I Jesu navn skal vi få møte det nye år. Ingen vet hva det vil innebære for oss, og godt er det. Men det vet vi at så lenge vi får leve i Jesu- navnet og kan stige fram for Gud med det, så lenge kan ingen skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og så lenge er himmelens nåde åpen over oss. Derfor kjære venn, kan vi ønske hverandre et godt nytt år i Jesu navn.