Artikel nr 04 fra blad nr 6-2018
Emne: Trosblikk
«Til dette er jeg født» (Joh. 18,37)


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

Ingen kan si oss på en bedre måte hvorfor Guds Sønn kom til verden, enn ham selv. I tillegg til alle Skrift-profetier og Bibelens egen fortelling om hans fødsel, er dette et av hans eget vitnesbyrd som forklarer hvorfor han kom. 

Jesus sa det med stor myndighet overfor makthaveren Pontius Pilatus under rettergangen mot seg. Den beskjed gjaldt ikke bare til ham, men også til den religiøse elite med ypperstepresten i spissen. Og videre var det melding til alle i all framtid. 

For å ha avklart et av ankepunktene mot Jesus, ville Pilatus vite om Jesus var konge. På spørsmål om det fikk han bekreftende svar: «jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten». Men først hadde Jesus forkynt at «mitt rike er ikke av denne verden». Han var ikke kommet som en verdslig konge med makt over noen verdens riker. 

Jesu svar til makthaveren han stod overfor, er et stykke juleevangelium og en viktig del av troslæren. For her bekrefter Jesus først at han er født, underforstått som menneske med kjøtt og blod. Han er altså slik blitt forent med menneskeheten som ethvert menneske ved fødsel. 

Det har skjedd en overflytting fra himmelen til jorden, fra Gud til menneske. I denne flytning lot Gud sin Sønn inkarneres til menneske og bli født i vår verden. Guds enbårne Sønns mennesketilblivelse, er for alltid et mysterium. En hemmelighet som ikke er til å forstå, men til å tro og forkynne. 

Jesus forklarer ikke underet, men han forkynner hensikten. Det skal ikke bare tjene til undring, men til redning. Bringe til veie unnsetning for alle mennesker. Forkynt slik av «en Herrens engel» for hyrder på Betlehems-marken: «I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad.» 

Med dette bekrefter Jesus det som var talt til hyrdene på Betlehemsmarken, at Guds Sønn er «kommet til verden». Det er en viktig del av Jesu ord og troens lære. «Han var i begynnelsen hos Gud». Slik sa han dette at han kommer fra Gud og er utgått fra ham. Derfor kunne han også si: «Jeg er ovenfra. Jeg er ikke av denne verden» (Joh. 1,2. 8,23. 8,42) Men «jeg er kommet til verden».

I dette avgjørende øyeblikk i Jesu liv, forkynte han hensikten med sitt komme. Også i dommens prøvsomme stund, skulle både verdslig og religiøs myndighet høre hva Guds mening med sin Sønns sendelse til jord, var. Jeg er dertil født og kommet, at «jeg skal vitne for sannheten»

Dermed bekrefter Jesus at sannheten finnes. Den er en realitet, ufravikelig, bestandig, uforanderlig og fast. Sannheten er ikke hva mennesker til enhver tid mener og føler, ønsker og vil. Våre tilpassingssannheter er falsum, bedrag. 

Men sannheten trenger vitner. Det mangler den ofte! Jesus er Guds viktigste sannhetsvitne. Han kom til verden også for å være det. Han vitner sant om Gud og mennesket, om synden og nåden, frelsen og fortapelsen, døden, oppstandelsen, dommen og det evige liv. Etter Kristi komme er sannheten både legemliggjort og tydeliggjort. Jesus er åpenbaringen av sannheten. Den eneste som kan si om seg selv: «Jeg er veien og sannheten og livet.» (Joh.14,6) Fordi han var det guddommelige vitne, kunne han gi dette løfte: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere». (Joh.8,32) 

Vi trenger alltid denne påminnelsen av Jesus, ikke minst i den første høytid. For sannhetsfornekterne er mange og stadig på banen. Og religiøsiteten har særlig stort volum når vi feirer Kristi fødsel. Derfor må sannhetsordet fra Jesus om hvorfor han er kommet til verden, lyde med klarhet og kraft. Også dette: «Hver den som er av sannheten, hører min røst.»