Artikel nr 13 fra blad nr 5-2018
Emne: Fra troens slagmark
Den nye verdensreligionen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Torstein Svela

«Det (dyret, Antikrist) utvirker til at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har dyrets tall for dets navn». (Åp 13,16) Slik står det om den siste tid i Bibelen. 

Men hvordan er en kommet til denne fryktelige bestemmelsen? Vi kan jo ta som utgangspunkt den åndelig og moralske utvikling i Norge og Vesten etter siste verdenskrig. 

Kristendommens sterke stilling 

I Norge hadde vi statsreligion; kristendommen. Den var nedfelt i lovene fra 1814. Barneskolene hadde skikkelig trosundervisning. En lærte bibelvers og fortellinger, salmevers og katekisme. Søndagsskole og konfirmantundervisning gjorde at de fleste hadde kunnskaper om kristendommen. Selv om langt fra alle ble kristne, hadde de en ballast med seg som en kunne ha med videre i livet. En visste hva som var rett og galt, ikke minst overfor andre mennesker. 

Opprøret begynner

Men holdningene fra Opplysningstiden hadde arbeidet siden 16-1700 tallet og Darwins skrifter på 1800 tallet fikk mer og mer makt. Og i 1968 kom det et opprør hvor man ikke lenger ville finne seg i gamle forordninger, ikke minst på det seksuelle området. Samtidig kjempet venstresiden i det politiske Norge hele tiden mot kristen innflytelse. Men så lenge kristendommen var Statens offisielle religion og vi hadde statskirke fikk ikke ateistene full uttelling. Dette varte til 2012. 

Nøytraliteten 

Men etterpå kom skredet eller skredene. Endelig fikk humanetikerne og sosialistene det som de ville. Gamle Norge med sin bonde- og fiskekultur ble byttet ut med multikulturalisme og globalisme (en ny verdensorden). Innvandringen ble brukt som grunn til å nøytralisere vår kristne tro. «Staten skal være nøytral og ikke bygge på spesielle verdier». Alle religioner og kulturer er grunnleggende like og skal respekteres. Men ikke Israel. Denne staten er en stadig skyteskive fra store deler av mediene, inklusiv Den norske kirkes ledelse. 

Ny maktelite

Ifølge Terje Tvedt i boka «Det internasjonale gjennombruddet» har det lenge vært rundt 300 personer i «den nye eliten» i viktige (lobby-) stillinger som har enorm innflytelse på politikken i Norge. Våre politikere og statsråder har langt på vei måttet følge deres råd og innstillinger. Gamle Norge og kristendommen er ikke så interessant lenger, men uhjelp, innvandring, nye religioner og nye (ikke minst samlivs-) ideer; spesielt fra vestlige land. 

Tidsånden 

Opplæring i kristendom på skolen er gradvis blitt redusert de siste tiårene. Nå er opplæringen så liten at de fleste unge vet svært lite om vår gamle tro og etikk. Troen betraktes som et onde som fratar folk friheten og belaster dem med påbud og regler. Det fører ofte til motstand når en også hører at tro er uvitenskapelig, altså bare religion, noe som er livshemmende og utdatert. De unge bør nå finne veien selv. Men det er i virkeligheten tidsånden som er det avgjørende. I mediene finnes svært mye nedbrytende. Dette gjelder også (unge) kristne som lever på samme måten som ikke-kristne gjør. Unge i dag blir opplært til å forme sitt eget liv ved selvrealisering. Dette slår ut i troen også. Denne kan bli komponert så det passer dem selv. Da har en mistet Den Hellige Ånds ledelse i livet, og det som det kan medføre. 

Men heldigvis finnes mange unntak og ting kan snu. Vi må ikke gi opp: «Gud er på tronen ennu»

Utviklingslæren

En annen sak er evolusjonsteorien (makroevolusjon). Den er ubevist og helt umulig. Likevel blir en innprentet at mennesket er et dyr som er utviklet fra en urcelle gjennom mange dyrearter til det dyret vi er i dag. Som i så mange andre emneområder bryr en seg ikke så mye om sannhet, bare det funker og er behagelig i dag. 

At vi er skapt av Gud i Hans bilde, fullt utviklet fra første dag, tåles ikke. Da må en ta til seg resten av Bibelens budskap også, som omvendelse og nytt liv. Og kanskje det verste er at vi må stå til regnskap for våre liv. 

Våre forskjellige regjeringer har utnyttet dette tomrommet i menneskets sinn til å vedta nye lover. Når vi ikke har bibelsk kunnskap, er det mye lettere å føre inn nye lover og forordninger, gjerne i det skjulte. Eller sende ut forslag til høring i en fart, og kanskje til instanser som ikke burde ha fått uttale seg. 

Kirken i utforbakke

I dag er Dnks ledelse dessverre helt i hendene på liberal teologi der forkynnelse av synd og nåde, lov og evangelium, omvendelse og livet i Kristus er klart svekket. Bibelkritikken og omdefineringen av ord og meninger har ødelagt troen for mange. 

Samlivsrevolusjonen 

Som nevnt har «den nye eliten» i Norge av politikere og andre i mange år arbeidet for å få vekk mest mulig av kristenarven. Et viktig punkt her er familie og samliv. Kjernefamilien skal vekk selv om det for alle parter er den beste ordningen. 

Men som en norsk journalist sa for ikke så lenge siden satte på spissen: «Vi beskriver ikke virkeligheten, men former den». Og det er mye slik vi har sett de nye samlivslovene. De fleste vet at de er nedbrytende, men likevel skal de gjennomføres. 

Nå er vi kommet så langt at all frivllig sex for alle over 16 år er like bra: Homo, trans, hetero, lesbisk med mer. Alle løse forbindelser er like bra som ekteskap. Det skal finnes minst 20-30 samlivs- og familieformer. Og like mange kjønn. Det er godt gjort å få til så mange. For den som vil skifte kjønn, er helsevesenet forpliktet til å gjøre som vedkommende vil. Evolusjonen har avsatt Gud som skaper og opprettholder. Vi kan skape alt vi vil selv. Jfr. kunstig inseminasjon og bioteknologilovene. 

Nina Karin Monsen skrev i Norge Dag 29/6 2018. «Vi har lært systematisk gjennom mange fag og år at personer er noe vi ikke skal være. Vi skal være et eller annet nøytralt, tomt massevesen som til enhver tid kan skifte form og innhold, for substans skal ikke være der. Etter dette kommer en mengde mistilpassede individer og kanskje mye vold. Kjønn og sex flyter, alle gamle strukturene er borte. Biologi og natur skal bort. De homoseksuelle vil bekjempe normaliteten, familien, den kristne moralen, kristendommen og det heterosentriske menneskebildet hvor mann og kvinne utfyller hverandre til det hele mennesket». 

Forkastelse av Bibelen 

Lovløsheten, det vil si full frihet fra de bibelske lover og forordninger, kommer stadig nærmere. Som Jesus sa i Matt 24,12: «og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste». I 1 Tim. 4,1 leser vi: «Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer!» 

«Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for de hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft» (2 Tim 3,1f.). 

Europa 

Stort sett har EU de samme forvirrende holdningene. Norge har søkt tilflukt til EU gjennom EØS-avtalen og mottar mange ideer og politiske saker herfra. Spørsmålet er om vi her finner grunnlaget for endetidens diktatur, gjennom det nye Romerriket. Hitler prøvde med fryktelige midler å danne «Det tredje riket», et tusenårsrike. Antakelig en forløper. 

Forføreren 

Når tiden og folket er modent dukker det opp (Åp 13,1f.): Dyret (et villdyr), Antikrist, den lovløse. Han stiger opp av folkehavet med ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine horn hadde det spottenavn. Dette gjelder de aller siste tider. 

«Det sjuhodede dyret kan referere til folkeslagenes verdensmakt, spesielt i endetiden» (Fra Bibelen Ressurs) Det kan være en ny utgave av Romerriket 

Et timaktsforbund som skal ta makten i den siste tid. «Og dragen (Satan), ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Et av dyrets hoder ble liksom såret (slaktet) til døden, men det dødelige ble legt.»(Dette er nok en etterligning av Jesu død og oppstandelse). ”Og jorden undret seg og fulgte etter dyret. Dyret talte nå store bespottelige ord….. Og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det fører krig mot de hellige og vinner over dem. Alle på jorden skal tilbe det, ham.” (Åp 13). I 2.Tess 2,4 leser vi: « -- han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud»

Den falske treenighet 

Så stiger et nytt dyr, den falske profet opp av jorden: «Det hadde to horn likesom et lam, men talte som en drage». Dette dyret taler det første dyrs (Antikrists) sak slik at alle tilber dette. Den falske profet gjør store tegn og forfører folk. Han fikk satt opp en bildestøtte av dyret - det som fikk sverdhogget og ble levende igjen. «Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes» (Åp 13,15). Dragen (djevelen), dyret (Antikrist) og den falske profet er den sataniske treenighet. 

Babylon

På samme tid hersker også byen Babylon (Åp 11). Det har vært en del diskusjon om hva dette er, men «Bibelen Ressurs» mener: «Uttrykkene om byen er uten tvil symbolsk. De står for den gudfiendtlige, selvforgudende og selvsikre menneskehet, den syndige verden hvor Jesus ble korsfestet».

I Åp. 17,1 står det om den store horen (skjøgen), hun som sitter over de mange vann (folk). «Den store horen er inkarnasjonen av den gudfiendtlige verdensmakten som på sin panne bærer navnet Babylon den store i v. 5. Både jordens konger og de som bor på jorden blir forledet til å drive (åndelig) hor med henne. Dette er kjennetegnet ved at de ble drukne av makt, materielle besittelser, falsk tilbedelse og stolthet» (Bibelen ressurs). 

«Det skjøgeaktige og utuktige ved Babylon er vel ikke minst dens skamløse profittbegjær. Den har ingen dyd og intet hellig som ikke er til salgs for den som vil betale, 18, 7-13. Det den fallbyr og forfører folkene med er sanselighet i alle former. «Som berusende vin» har hennes horeliv vært for dem, den sløver sansene, gir falsk gledesfølelse og festglans, skaper avhengighet som til sist ruinerer» (Lars Eritsland: ”Fortolkning Johannes Åpenbaring” i Bibelverket).

Åp 17,5 sier: «Babylon, den store mor til horene og avskyelighetene på jorden». 

Men så i 17,16 er den nye verdensmakten med timaktsforbundet lei av horen, skjøgen- de vil brenne henne opp med ild. Dommen over til det religiøse Babylon (Åp 17) og det politiske og økonomiske Babylon i Åp 18 fører til stor glede i himmelen: «Deretter hørte jeg liksom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa:Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! For sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden md sitt horeliv, og han har krevd sin tjeners blod av hennes hånd. Og de sa for annen gang: Halleluja! Røken av henne stiger opp i all evighet». (Åp 19.1-3) 

Spørsmålet er om betegnelsen Babylon står for den store endetidsreligionen. Hvor dypt er den katolske kirke inne her? Kanskje blir paven overhode for denne verdensreligionen! Antagelig er verdenskirken sammensatt av frafalne kirker og menigheter. Ikke bare katolske, men kanskje også islam. 

Den nye verdensreligionen.

Vi ser i dag hvordan den kristne tro utvannes. Fra gammelt lærte en at Bibelen skulle tas på alvor. Den var sann. I dag stilles det spørsmål ved så mye. Offisielt og politisk er Bibelen utdatert og umoderne. Den følger ikke med dagens viten. Vi vet så mye bedre i dag. 

Det er sant når det gjelder teknologi og vitenskap. Men åndelig og moralsk sett blir det bare verre og verre. Evolusjon er fastlagt og kan egentlig ikke debatteres. Ateisme, naturalisme, materialisme, postmodernisme krever full tilslutning.. Om det er løgn eller ikke har mindre å si. Men mennesket er uhelbredelig religiøst og må fylle sin sjels tomhet. Da kan alle religioner tolereres så sant ingen hevder å ha sannheten og er bedre enn andre. Alt dette inkludert antisemittismen og hatet mot Israel dreier seg i bunn og grunn om kampen mot Lammet: Jesus Kristus og Guds kongerike. 

Om det opprinnelige Babel står det i 1 Mos. 11,4: «Så sa de: Kom la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden»

Det er fra Babel eller Babylon mye av det okkulte New Age kommer. Som i Dan.2,2: «Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne (prester eller vismenn) og tegntydere». (V.19.) Dette er ført videre fram til i dag sammen med den mangfoldige okkultismen blant annet stjernetydning astrologi, hekseri og yoga. Sammen med dødningemanere og spåmenn som søker kontakt med døde, er dette noe en ønsker i stedet for å gå til Gud (3 Mos 20, 6-7). Til og med satanisme og ofringer følger i kjølvannet. Vi minnes da 2 Tess. 2,9: «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under»

Ifølge Arild Ronarheims bok «Moderne religiøsitet» (1979)var det da rundt 30 nyere bevegelser som arbeidet i Skandinavia. Det er nok ennå flere i dag. Endetidsreligionen vil inneholde det meste av det som er nevnt ovenfor, inkludert tegn og under som vil bedra folk. Til tross for dette. Gud står hele tiden bak alt. Han har regien: «Og det ble gitt dyret» - står det i alt fire ganger i Åp 13. 

Jerusalem og Guds rike 

Men for dem som holder ut, står det i Åp 14,1:«Og jeg så og se: Lammet stod på Sions berg. Sammen med det var de hundre og førtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet i sine panner». Dette i motsetning til dyrets merke. 

Åp.19,1: «Halleluja». Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud»

«La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og Hans brud har gjort seg rede» (19,7). 

Konklusjon

Guds ord er forkastet i den gamle kristenheten. Som Kristian Fagerli skriver i den makeløse boka «Mot kveld» utgitt av «Stiftelsen På Bibelens Grunn» i 2006: «Den som leser Skriften ser inn i framtiden, og er dermed forut for sin samtid. Den som ikke leser Skriften, kjenner verken fortiden eller framtiden, og vet egentlig ikke hva som skjer i samtiden». 

Derfor har mange ikke lenger virkelig mål og mening med livet. Mammon, mat og fornøyelser i øyeblikket får første prioritet. Så får en heller ta det som kommer senere. Tidsånden og det som er politisk korrekt får høy anseelse. Men når ikke ideer og planer blir prøvd gjennom Bibelens budskap, blir mennesketanken lett infiltrert av onde åndsmakter. Den urene ånd har forlatt mennesket men snart flytter sju onde ånder inn i det tomme «huset». (Matt 12,33f)

Forførelsen og bedraget skal bli så stort at når Antikrist kommer, er menneskehjertene åpne og klare til å omfavne den nye verdensreligionen og - diktaturet. Djevelen vet at Guds kongerike nærmer seg, og vil komme dette i forkjøpet ved å bygge sitt rike. Her utruster han Antikrist og den falske profet til dette oppdraget. 

Men etter sju år er det slutt for Antikrist. 

Lammet har seiret.