Artikel nr 13 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Jesus Kristus, yppersteprest etter Melkisedeks vis


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Eivind Gjerde

Melkisedet er en gåtefull person som vi første gang i Bibelen møter i 1 Mosebok kapitel 14. Abrahams nevø, Lot, bodde i Sodoma. Lot blir tatt som fange og bortført. Noen flyktninger forteller dette til Abraham og Abraham mønstrer sin personlige hær på 318 våpentrente menn. Abraham og hans menn vinner med Guds hjelp over verdensherskeren Kedorlaomer og de kongene som fulgte ham og Lot blir satt fri igjen. 

Dette er en meget stor seier for Abraham. Han vender tilbake i triumf og så møter han Melkisedek: «Da han vendte tilbake etter å ha slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Sjavedalen, det er Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abraham av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Og lover være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abraham gav ham tiende av alt». (1 Mos 14,18-20) 

Hvem var Melkisedek? 

De opplysningene vi har om ham er knappe. Vi vet at han var konge og prest for den sanne Gud i Jerusalem. Vi vet at det må ha bodd folk i Jerusalem i lang tid. Vi vet ut fra møtet med Abraham at denne mannen ble ledet av Gud, og at han i sin stilling stod høyere enn Abraham. Melkisedeks navn betyr: Rettferdighets konge. Salem betyr fred. Det må bety at Melkisedek utøvde sitt styre med den største rettferdighet i Salem. I Jerusalem må det ha vært en gudsfryktens oase midt i en verden av hedenskap. 

Dette er det vi faktisk vet. Og så kan vi jo undre oss over hvem denne personen ellers var og hva ellers som kjennetegnet det folket han styrte over. Hvor kom Melkisedek fra? Hvem hadde lært ham om den sanne Gud? Hvorfor var akkurat denne personen blitt konge? Hvorfor hadde han en så opphøyd stilling at til og med Abraham bøyde seg inn under ham? 

Det er blitt gjettet på at han er den samme som Enok, mannen som vandret med Gud i 365 år før Herren tok ham opp til seg. Eller var han Sem, Noahs sønn? 

Andre tolkninger har vært at denne mannen var en engel eller til og med Jesus Kristus selv som logos eller Ordet, altså før han ble menneske i Marias liv. 

Den vanligste forklaringen er at Melkisedek representerer en rest av den opprinnelige gudsåpenbaringen tilbake til Sem, Noahs sønn og fra Noah til Set, Adams sønn. Disse står som representanter for den gudfryktige linjen i verdenshistorien helt tilbake til skapelsen. 

De er sagt om Melkisedek at han er åpenbaringens nedadgående sol, som lyste med sine siste stråler over patriarken, Abraham som det sanne lyset var i ferd med å stige opp i (Delitzsch). Tanken har noe for seg. En ny nådens utvelgelse var foretatt i Abraham, og så får disse to møtes! 

Melkisedek som profetisk forbilde på Jesus Kristus som yppersteprest

Melkisedek er som person og i sin tjeneste ett av de aller klareste og mektigste forbilder på Jesus Kristus i Bibelen. Grunnen er at Bibelen sier det så krystallklart. Både i Salme 110 og ikke minst i Hebreerbrevet kap 5-7. En yppersteprests embete og oppgave var følgende: 

1. Han var den øverste av prestene i Israel og hadde overoppsynet med gudstjenesten, tempelet og tempelskatten. 

2. Han skulle bære fram synd- og brennoffer på forsoningsdagen, (3 Mos 16). Det var hans største og helligste oppgave. Det skjedde en dag hvert år! 

3. På vegne av presteskapet skulle han bære fram det daglige matofferet, halvparten om morgenen og halvparten om kvelden. (3 Mos 6). 

4. Han skulle rådspørre Herren ved hjelp av Urim og Tummim, antagelig en form for hellig loddkasting med to edelstener. Ingen vet dette nærmere siden ikke Skriften forklarer det. 

I den mektige Salme 110 sies det: «Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». (Salme 110,4) 

Jesus som yppersteprest etter Melkisedeks vis 

Hebreerbrevet har en grundig utleggelse av Jesus Kristus som yppersteprest etter Melkisedeks vis. Melkisedek er gjort lik med Guds Sønn: 

«Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Den Høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham gav tiende av alt. Han er – når en utlegger navnet – for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: Freds konge. Han er uten far og uten mor – uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid». Hebr 7,1-3 

1. Jesus Kristus og Melkisedek er begge rettferdighetskonger! 

Jesus Kristus er i Bibelen kalt for kongenes konge. Han står over alt og alle. Jesus Kristus og Melkisedek er begge rettferdighetskonger. Jesus skal herske med rettferdighet. Rettferdigheten skal herske i Kristi legeme i nådens rike i nådens tid. Retten skal håndheves fullt ut i det kommende fredsriket på jorden som også kalles riket for Israel. Da skal det endelig bli godt å bli menneske på denne syndens jord. 

På den ytterste dag skal Jesus også dømme levende og døde. «For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen». (Joh 5,22) Om Jesus blir det sagt i Apostelgjerningene i Paulus sin tale på Areopagos: «For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde». (Apg 17,31) 

2. Jesus Kristus og Melkisedek er begge fredskonger

Jesus skal herske som fredsfyrste når Davids falne hytte er gjenreist. En av titlene til Jesus Kristus i Jesaja-boken er fredsfyrste (Jes 9,6). Dette budskapet sikter nok særlig til fredsriket, men også hans venner her i verden skal være preget av fred. «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred»… Hvorfor? Jo, fordi: «For han er vår fred»,.. (Ef 2,14). 

3. Både Melkisedek og Kristus er uten menneskelig opphav

Melkisedek må ha hatt far og mor, men vi hører ingenting om dem. Det er som om han ikke hadde noe menneskelig opphav. På den måten er han forbilde. Jesus er både Gud og menneske. Som menneske har han Maria til mor! Gud er hans Far. Som Gud er han født av Faderen fra evighet av. Han har alltid vært til. Han er i sannhet den unike person i historien og i den himmelske verden. Det er ingen som han! 

4. Både Melkisedek og Kristus er evige prester

Melkisedek hadde sin historie og sin tjeneste her på jord, men Skriften er taus om hvor lenge den varte. Han fremstår som tidløs. På den måten blir han et forbilde på Jesu evige prestedømme. Allerede fra evigheten før oss så Gud Fader i himmelen på sin Sønn som ofret for oss. Presten bar seg selv inn i helligdommen som et evig offer. Det står om Antikrist og Kristus i Åpenbaringen 13: «Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i Livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt». Åpb 13,8 

5. Melkisedek og Jesus Kristus ble begge utvalgt av Gud til å bli prester 

Melkisedek må ha blitt valgt av Gud til å være prest i Jerusalem. Han innsatte ikke seg selv. Slik også med Kristus. Det var ikke et tatt kall, men et gitt! 

«Slik gav heller ikke Kristus seg selv den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. Likeså sier han også på et annet sted: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». (Hebr 5,5-6) 

Det var ikke noe menneske som innsatte Jesus som vår yppersteprest. Jesus innsatte heller ikke seg selv. Gud utpekte han til dette. Det var et valg som skjedde i den evigheten som ligger bak oss. 

Melkisedek hadde også fått den samme ære siden han var forbilde. Gud hadde utvalgt han til prest i Jerusalem. Ellers kunne ikke forbildet være forbilde!! 

6. Melkisedek og Jesus Kristus ble til frelse for dem som underla seg deres prestedømme 

«Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis». (Hebr 5,9-10). 

Melkisedek utøvet sin guddommelige tjeneste til frelse for sitt folk i Jerusalem og de som ellers kom for å underlegge seg hans tjeneste, for hans tjeneste satte dem i samfunn med Den Høyeste Gud. 

På samme måte er det med Kristus! 

Tror du på Jesus så blir du evig frelst! Har du Jesus, kommer du til himmelen. Du kommer inn i hans evig rike på grunnlag av hans nåde alene! Tvil ikke på det! Uansett hvor skrøpelig og svak du måtte kjenne deg. Tror du på Jesus alene til frelse, så kommer du til himmelen. Enkelt? Ja! Vanskelig? Ja! Ingen som underlegger seg Jesus som prest, det vil si tar sin tilflukt til ham og den guddommelige frelsestjeneste som han har utført og som han stadig ufører, går fortapt. Frelsesverket er fullbrakt. Det vet vi. I dag sitter Jesus på nådens kongsstol fordi han er både Konge og Yppersteprest! «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid». (Hebr 4,15-16) 

7. Melkisedek og Jesus Kristus er begge sikre frelseshåp

Guds store løfte i Bibelen er løftet om evig liv for dem som tror på Jesus: Og dette er løftet han gav oss: det evige liv. 1 Joh 2,25. Løftet om evig liv ved troen på Jesus Kristus er forankret i den sterkeste sikre grunn: Hebreerbrevet snakker om to urokkelige ting, som utelukket at Gud kunne lyve. Disse to urokkelige ting er Guds Ord og Guds garanti, Guds løfte og Guds ed til stadfestelse. Derfor har du som tror på Jesus ett sikket frelseshåp. Om dette håpet står det: «Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis». Hebr 6,19-20. 

Det samme håpet hadde de som gav seg under Melkisedeks prestetjeneste. De fikk håp om frelse fordi tjenesten var rettet mot den Sanne Gud som gav frelse!

8. Melkisedek og Kristus stod begge over alle mennesker og over den gamle pakts prestedømme

«Men Melkisedek, som ikke er av deres ætt, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått løftene». Hebr 7,6 

Melkisedek mottok tienden av det byttet som Abraham hadde tatt i krigen. Abraham var den som hadde mottatt Guds løfter om en ætt, om en sønn og om velsignelse. Men han var underordnet Melkisedek. Melkisedek var satt over ham. Han var den overordnede. Abraham ble også stamfar til Levi. På den måten blir også Melkisedeks prestedømme overordnet det levittiske. 

På samme måte med Kristi prestedømme. Det står himmelhøy over det levittiske. Like høyt over som Gud er over mennesket. Forskjellen understrekes svært tydelig i Hebr 10: «Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved Gud høyre hånd». (Hebr 10,11-12) 

9. Jesu prestedømme et blitt til gjennom en evig og guddommelig kraft som Melkisedek er forbilde på. 

«Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men i følge et uforgjengelig livs kraft. Han får jo det vitnesbyrd: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». (Hebr 7,16-17) 

Jesu prestegjerning likesom den som Melkisedek hadde som et forbilde, var utslag av Guds evige og uforgjengelige frelsesvilje! 

10. Gud har innsatt sin sønn ved sin guddommelige ed som Melkisedek er forbilde på! 

Gud har ingen større å sverge ved enn seg selv! Hans prestedømme har det aller mest urokkelig fundamentet. Det består til evig tid. Vi kan si det så enkelt at Jesu ene yppersteprestelige offer på Golgata har sin gyldighet og virkning til evig tid. Dette prestelige offer trenger aldri å gjentas! Hebreerbrevet sier det slik: «For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget» (10,14). 

«Og det skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham: Herren sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». Hebr 7,20-21 

Melkisedek er det profetiske vitnet 

Hvor mange ganger er Melkisedeks navn nevnt i Bibelen? Svar: 12 ganger. 12-tallet er menighetens tall både i i Det gamle - og Det nye testamentet. Hvor mange ganger er det sagt i Guds Ord at Jesus er yppersteprests etter Melkisedeks vis? Svar: 7 ganger. 7-tallet er fullkommenhetens tall og tallet for Guds forhold til verden 

Menigheten er Kristi legeme. Den menighet som Jesus som vår yppersteprest har vunnet seg med sitt eget blod. Han vant seg et folk. Han skulle få se frukt av sin lidelse, død og oppstandelse. Han vant den ved sin guddommelige prestetjeneste som var etter Melkisedeks vis. Jesus er den fullkomne yppersteprest og det er Melkisedek det store og klare profetiske vitnet om!