Artikel nr 12 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Israel preker i påsken


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ole Andersen

Kommende uke feirer vi påske sammen med kristne over hele verden. Men også jøder over hele verden feirer påske. Jøder feirer minnet om hvordan Gud frelste israelsfolket ut av Egypt. Kristne feirer Jesu død og oppstandelse til frelse for oss. 

Men den kristne påske utsletter ikke den jødiske påske. Det nye testamentes påskefortelling erstatter ikke Det gamle testamentes påskefortelling. Tvert imot. Det gamle og Det nye testamentet hører sammen i én bibel. 

Derfor hjelper Det gamle testamente oss til å forstå dybden i Det nye testamentes påske. 

Det gjelder palmesøndag. Folkemengden langs veien til Jerusalem ropte «Velsignet er vår far Davids rike som kommer!» (Mark 11:10). 

Ropet springer direkte ut av profetiene i Det gamle testamente om at Gud en dag vil sende en etterkommer av David som skal overta verdensherredømmet og regjere med fred og rettferdighet. 

Palmesøndagsropet minner oss om at Jesus er kongen. Han er den Messias som en dag som Fredsfyrsten skal overta herredømmet på hele jorden og erstatte alle andre konger, presidenter og statsminstre. Vi har grunn til å glede oss! 

Det gjelder også skjærtorsdag. Jesus innstiftet nattverden ved det jødiske påskemåltid. I påskemåltidet er ordet «å minnes» helt sentralt (2 Mos 12:14). 

Det gamle testamente viser at det betyr at hver enkelt israelitt skal betrakte seg selv som en som var med i utvandringen fra Egypt – også selv om han først lever mange år senere (2 Mos 13:8). 

Det forklarer Jesu ord i nattverden: «Gjør dette til minne om meg» (Luk 22:19). Likesom jøder i påskemåltidet regner seg selv med i utvandringen fra Egypt, gir Jesus oss i nattverden lov til å regne oss selv med i hans død. Hans død er min død. Derfor er all min synd sonet. 

Det gjelder også langfredag. Jesus er påskelammet. Blodet fra lammene, som var smurt på dørstolpene i israelittenes hus i Egypt, reddet alle i husene fra Guds dom. Det var ikke israelittenes gode gjerninger eller syndfrihet som frelste dem. Det var alene påskelammet. Slik redder Jesus oss fra Guds dom. 

Det gjelder også påskedag. Døden er i Det gamle testamente beskrevet som syndefallets forferdelige følge. Hvem kan bryte syndefallets makt? Hvem kan drepe døden? 

Påskemorgen svarer at Jesus som den eneste i verdenshistorien har gjort det. Uten ham er vi stadig i syndefallets og dødens vold. Men påskeuken viser at han er Messias, vårt eneste håp.

Israels gammeltestamentlige påske preker stadig det gode budskap til oss. Gledelig påskeuke! 

(Fra Dagen 7. april 2017 med tillatelse fra forfatter)