Artikel nr 08 fra blad nr 4-2017
Emne: Trossannhet
Nådegave til å bedømme ånder


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Immanuel Fuglesang

Jeg vil i denne andakten gjerne nevne en tjeneste som kanskje ikke omtales så ofte i forkynnelsen, men som i høy grad er nødvendig i disse tider. Den står nevnt i 1Kor 12,10, og for sammenhengens skyld siteres følgende: ”... en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder...”

Og det er viktig å legge merke til vers sju i samme kapittel: ”Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.” Dette understreker tydelig at den enkeltes tjeneste skal være til gagn for de andre, og dermed for sammenholdet i den kristne forsamlingen.

Når Jesus omtaler de siste tiders tegn blant annet i Matt 24, så ligger det ham på hjerte å advare mot falsk og villedende forkynnelse. ”Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange” (v. 11). Og likeså i vers 23-25: ”Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd.”

Hvordan kan vi vurdere om det er tale om falsk, eller kanskje snarere usunn forkynnelse? Her skal bare nevnes noen få av kjennetegnene:

"For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.” (2Tim 4,3).

Stefanus talte alvorlig til de jødiske lederne, (Apg 7): ” Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham.” (v. 54). Dette ble ikke tolerert, folket ville rydde ham av veien. Den bibelske forkynnelsen ble kraftig kritisert!

På samme måte ble Paulus ofte motsagt av forkynnere som fulgte etter ham på de stedene hvor han hadde forkynt Guds ord. ”For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne.” (2Kor 11,4).

Det er viktig at vi ikke glemmer disse nevnte formaninger, nettopp med tanke på at det i de siste tider vil komme en økende usunn og villedende forkynnelse. Ikke minst på sangens og musikkens område kan dette ofte oppleves. Mange vil ganske sikkert ikke høre tale om disse tingene, men de skal nevnes likevel. Rytmiske gudstjenester, gospel, drama er bare noen få av de eksempler som mange steder har medvirket til splittelse i kristne forsamlinger. 

Avslutningsvis vil jeg anbefale supplerende lesning i for eksempel følgende bøker: ”Livets brød” av Øivind Andersen, og andaktsboka ”Daglig brød” av Carl Fr. Wisløff.