Artikel nr 09 fra blad nr 2-2017
Emne: Påske
Dødens overvinner


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Egon Kattner

En fastsatt død 

Verdenshistorien rommer mange vitnesbyrd om mennesker som har gått i døden for andre. For noen skjedde det ufrivillig, mens andre valgte selv å gjøre det. Langfredag forteller om Jesu død på korset. Sett fra utsiden så var det onde og syndige mennesker som drepte ham. Det kunne se ut som at Jesus døde ufrivillig. Men Jesu bødler hadde ingen makt over ham. Jesus kunne valgt ikke å dø hvis det hadde vært det han ønsket. Han sier nemlig om sitt eget liv i Joh 10,18: ”Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv”

Bare i kraft av Jesu egen beslutning kunne han dø. Som den syndfrie, fullkomne og rene hadde døden ingen makt over ham, og heller ikke noe krav på ham. Jesu død var en beslutning som ble tatt av ham selv. 

I samme vers 18 sier Jesus videre at han har makt til å gi sitt liv for oss. Måtte Jesus bruke makt for å kunne lide døden på korset? Ja! Men det var i sannhet en spesiell maktutøvelse som utspilte seg. Ved Jesu komme til verden sier han til Gud: ”Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gaver vil jeg ikke ha, men et legeme dannet du for meg”. (Heb 10, 5)

Jesus måtte ha et legeme for å kunne dø. Men dette legeme var ikke nok til at døden kunne få makt over ham. Som syndfri var det ikke mulig for ham å dø fordi døden bare har krav på syndere (Rom 6, 23). Jesus måtte være en synder hvis døden skulle fullbyrdes i hans liv.

Evangeliet forteller oss at Jesus, som var syndfri, tok på seg vår synd. I 2 Kor 5,21, sies det så sterkt: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud”. Jesus døde en stedfortredende død. Derfor har hans død en sonende kraft for menneskene. (1Joh 2,2). 

Den maktesløse død 

Med Jesus ble hele verdens synd begravd Langfredag. Mange mente at en religiøs fantast nå hadde fått sitt endelige banesår. Men de tok fullstendig feil! I Joh 10,18 sier Jesus om sitt liv: 

”Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far”. Jesus handlet etter sin Fars oppdrag da han bar all verdens synd, og døde med den på korset. Nå skulle andre fase av oppdraget finne sted. For at det kunne skje, måtte Jesus atter en gang bruke makt.”Jeg har makt til å ta det igjen”, sier han. Ikke noe menneske som frivillig eller ufrivillig har gått i døden for en annen, har etterpå kunne vekke seg selv til live igjen. Det er det bare èn som kan: Jesus Kristus! 

Hva er det for en makt Jesus bruker i dødsriket? I Apg 2 forteller Peter i sin pinsepreken om det. Han sier om Kristus: ”Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast” (vers 24). 

Døden har makt over synderen. Den fastholder og binder synderen til seg. Og han kan ikke komme seg fri fordi han bare får sin rettmessige straff for sin synd, nemlig døden. (Rom 6,23). Men døden kunne ikke hamle opp med Jesus fordi han ikke hadde synd i seg selv. Makten til å få sitt liv tilbake fordi han er fullkommen og syndfri. Han tok på seg vår synd da han hang på korset. Han ble gjort til synd for oss. Men selv hadde han ingen synd å sone. Det var vår synd han tok med seg i graven. 

Et levende håp 

Vi må stille dette viktige spørsmålet: Hva gjorde Jesus egentlig med synden? Da han sto opp påskemorgen, hvor ble det da av min og din synd og hele verdens syndeskyld, som Jesus hadde tatt på seg i vårt sted? Sto han opp igjen med synden? Nei, det gjorde han bestemt ikke. Han lot den bli i graven. Han la den bak seg. Og det er jo evangeliets vidunderlige budskap at synden ble begravet, at den er borte. David sier i Salme 32, 1: ”Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult”. Det er mulig å få sin synd skjult. Alt det som fordømmer deg og meg til fortapelse og evig død, kan vi få skjult. Det er mulig fordi Jesus er stått opp. Han vant seier over synden i ditt sted. Han sto opp uten synden og lot den være gjemt og skjult i graven i ditt sted. 

Hvor er dine synder nå, du som tror på Jesus? Du opplever dem som særdeles nærværende i ditt liv og som en trykkende byrde. Men du skal se til den virkeligheten som gjelder for deg i Kristus. Dine synder er gjemt og skjult for Gud i kraft av Jesus. Evangeliet forkynner at Gud i sin Sønn har skjult dine synder og kommer dem ikke i hu. Det er nesten ikke til å fatte. Men når det er slik, kan synden ikke mer fordømme deg. Og holder du deg til Jesus i troens avhengighet av ham, vil den situasjonen aldri forandre seg for deg. 

En dag skal du gå inn til herligheten hos Gud og leve med ham i evighetenes evigheter. Den legemlige død skal du gjennom hvis du ikke lever til den dagen Jesus kommer igjen. Men rett etter den legemlige død må dødens makt slippe deg for alltid. I kraft av din Frelser kan døden aldri holde på deg. Han har gitt deg et levende håp. 

Peter forkynner om dette så sterk i sitt første brev: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene – dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid”. (1 Pet 1,3-5) 

Jesus har stått opp av graven. Han lever! Og derfor lever et hvert Guds barn med et levende håp om evig liv hos Gud, når vårt jordiske liv er slutt. Derfor kan vi også jublende ønske hverandre en velsignet påskehøytid.