Artikel nr 5 fra blad nr 5-2016
Emne: Guds ord og løfter
Liv av døde (Esek 37)


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Jørgen Bernhard

«Så sier Herren: Kom du ånd fra de fire vinder og blås på disse drepte menn, så de kan bli levende!» (Esek 37,9b) 

Et utrolig syn 

«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben.» (Esek 37,1) Slik forteller Esekiel om et veldig merkelig syn som Gud gav ham. Det makabre bilde beskriver Israels situasjon. Folket var ført som krigsfanger til Babylon; Jerusalem og templet var jevnet med jorden. (586 f. Kr.) Guds dom var kommet over dem på grunn av synd og frafall i folkets liv. Esekiel var selv blant de landflyktige. De var nå som en samling av dødningeben, slått ihjel av Gud selv, og de klaget: «Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt.» (v.11) 

Hør Herrens ord! 

Gud ber Esekiel tale til de tørre ben: «Hør Herrens ord! ... Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende.» (v. 4-5) Et herlig budskap fullt av trøst og håp. Gud elsker sitt folk og vil frelse dem. I synet ser Esekiel at dødningeben samles til skjeletter som kles med sener, kjøtt og hud. De ligger ennå som døde på en slagmark, men på Guds befaling taler Esekiel til dem: «Så sier Herren Herren: Kom du Ånd fra de fire vinder og blås på disse menn så de kan bli levende!» 

Fra død til liv 

Et gripende syn utfolder seg for øynene til Herrens tjener. Det som så helt umulig ut, blir virkelighet! De døde blir levende! De reiser seg opp, en meget, meget stor hær. For et under! Gud renser dem fra deres synd og frafall og gir dem sin Ånd. 

«Disse ben er hele Israels hus,» (v.11) sier Gud til sin tjener og legger til: «Og jeg vil bosette dere i deres land» (v.14) og « Min tjener David (profetisk om Jesus) skal være konge over dem.»(v.24) Dette herlige budskap forkynner Esekiel i en situasjon hvor alt ser dødt og håpløst ut. Gud ville gripe inn og gi sitt folk en fremtid – til ære for sitt hellige navn. 

Synet oppfylles 

Guds løfte gikk delvis i oppfyllelse ved folkets delvise hjemkomst fra Babylon. (516 f. Kr.) Senere, pinsedag, ble tre tusen døpt i Jesu navn og tok imot Den Hellige Ånds gave. Folket ble likevel spredt igjen pga. vantro. Men i dag oppfylles Guds løfte i langt større omfang: Gud samler Israels folk fra hele verden i fedrenes land – samtidig blir flere og flere jøder, ja, tusener, åndelig talt levende ved troen på Jesus. Med undring ser vi det skje. 

Guds løfter har et langt historisk perspektiv. Paulus sier at dagen kommer da «hele Israel skal bli frelst.» (Rom11,26) Rosenius lærer det samme i sin fortolkning av Romerbrevet. (Utgitt av LM i 1933) Chr. Møller skrev i 1882: «Forbannelsene over jødene gikk bokstavelig i oppfyllelse, velsignelsene skal oppfylles like bokstavelig.» Lina Sandell ber i en sang: «Tenk på ditt eiendomsfolk, kjære Herre – samle ditt adspredte Israel, Fader, at de må fly til din åpnede favn.» 

Ta Israel med i din forbønn! 

Ånden gjør levende 

Skal vi leve i samfunn med Gud og bestå på dommens dag, må vi renses for våre synder og helliges, ja, fødes til nytt liv ved Guds Hellige Ånd. Om Israel sier Gud: «Jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, der de syndet, og rense dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» (v. 23) 

Om hedninger: «Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.» sier Herrens apostel: «Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» (1 Kor 6, 9-11) 

Ved troen på Jesus, død for våre synder, renser Gud deg og meg. Hør det igjen: Renser deg fra all din synd og urenhet, gjør deg levende og gir deg sin Hellige Ånd. Du skal tilhøre hans folk, og han vil være din Gud! En kristen er gått fra død til liv. Intet mindre. Jesus, oppstått fra de døde, sier: «Jeg lever, og dere skal leve.» ((Joh 14,19) For evig! Leve! Hvilket under! 

Vekkelse 

«Du har navn av at du lever, men du er død» Det sier Jesus til sin menighet i Sardes. Tørre ben uten liv! Ransakende. Hvordan står det til hos oss i Danmark? Aktivitet har vi mye av, men hører vi det Ånden sier til menighetene? (Åp 2-3) Kan en Sardes-menighet bli levende? Ja, Gud kan gi vekkelse i dag. Hos oss? Ja! I Guds time! For intet er umulig for Gud! Våkn opp, Sardes! Omvend deg! Reis deg opp på dine ben! 

Vekkelsen kom ved Esekiels forkynnelse: Hør Herrens ord! Det åndelige liv hos oss er avhengig av at noen under Den Hellige Ånds ledelse vil tale Herrens Ord. Rop til Herren og bed ham ved sin Ånd blåse liv i de døde ben, som ligger spredt ut over våre land, døde pga. et uhyggelig stort frafall fra Gud. Bare Herrens Ånd kan skape liv av døde. «Det er Ånden som gjør levende» sier Jesus. (Joh 6,63) Guds kjærlighet er den samme, og Gud lengter etter at nåden i hans hjerte skal bli til liv av døde iblant oss. 

«Gud, skap i meg et rent hjerte, 
og forny en stadig ånd inne i meg! 
Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! 
Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! 
Gi meg igjen din frelsesfryd, 
og hold meg oppe med en villig ånd!» 
(Sal 51,12-14) 

(Oversatt fra dansk)