Artikel nr 11 fra blad nr 4-2016
Emne: Bladklipp
Endetidens tegn


Av Osvald J. Smith

Hva ligger foran oss? Hvor bærer det hen? Hvor nær er vi denne avslutningens tidsalder? Står vi over for fred eller krig, velstand eller motgang? Hva blir neste akt i dette dramaet?

Disse og lignende spørsmål presser seg inn over oss. Mennesket vet ikke hvor de skal snu seg. Nasjonene er rådville, og politikernes holdning er preget av usikkerhet. Fremtiden er skjult som i en tåke. Alle er overbeviste om at en fryktelig katastrofe er nært forestående. Men hvilken – og hvor kommer den fra? Nasjonal egoisme har grepet hele menneskeheten. Det verste i mennesket er blitt avslørt. Et begjærets og lidenskapens ånd har tatt bolig i hjertene. En spør umiddelbart seg selv om ikke avgrunnens brønn allerede er blitt åpnet for talløse demoner, slik at de har fritt spillerom til å ødelegge både nasjoner og mennesker enkeltvis. Under alle omstendigheter så er menneskene rådville og spør engstelig: Hva blir det neste?

Det er bare ett svar, og det finner vi i Guds ord. Gud har helt fra begynnelsen visst om endens tid. Han har på forhånd gitt oss en beskrivelse av historiens gang, og kaller det profeti. For dem som studerer Bibelen, er fremtiden en åpen bok. Det Gud har åpenbart, vil skje. Ingen diktator, konge eller andre makthavere kan forandre det han har sagt. Hvis vi ønsker lys over fremtidens begivenheter, må vi gå til Bibelen. Det er ingen annen informasjonskilde. Gud har talt! 

Hvis vi som mange tror, lever i de siste dager, skal vi ikke forvente noen bedring i tilstandene, i hvert fall ikke ennå. Krisen vil bli verre og verre. Industrielle og økonomiske problemer vil øke. Regjeringer vil komme og gå. Krigstrusler vil henge over oss, og de utbredte depresjoner blir mer alvorlig enn noen sinne. 

Ingen statsmann kan løse verdens økonomiske problemer. Ingen regjering kan løse arbeidsløshets problemet. Menneskene lever i redsel, og over alt er det rådvillhet i landene. Og slik vil det fortsette inntil … 

Etter at det har mislyktes for alle, vil det når tiden er inne, fremstå en mann som vil bringe orden i alle de problemene verden i dag stå overfor. Han vil løse de økonomiske problemene. Han vil få slutt på arbeidsløsheten. Det vil bli stor velstand og nok arbeide. Ingen vil gå arbeidsledig. Han vil over alt bli utropt som verdens frelser og menneskehetens forløser. Statsmenn vil med glede overlate alt i hans hender. Regjeringer vil betro ham høyeste autoritet og makt. Og han vil være oppgaven voksen. 

Nedgangstidene vil opphøre, og det vil komme en stor velstand slik at menneskene vil tro at de går inn i en gullaldertid. Mannen bak dette vil bli den største skikkelsen verden noen sinne har sett. Menneskene vil forgude ham og tilbe ham. Og så - ! 

Så blir det avslørt at han er selve Antikrist. Verden vil være reddet midlertidig, men til hvilken pris? Frelst av djevelens kristus! 

Så reiser spørsmålet seg: Er det noe som tyder på at den tiden er nær? Det tror jeg det er. Guds ord beskriver minst sytten spesielle tegn som bærer bud om at endetiden er nær. Vi må legge merke til at disse tegnene ikke har så mye å gjøre med vår tidsalders alminnelige forløp, men heller med endetiden. Derfor har de fleste ikke vist seg før nå i vår generasjon. Bare det tjuende århundre har vært vitne til deres fremkomst, og slik har det blitt tegn på endetiden. 

Om selve tegnene skal jeg ikke si mye, de taler for seg selv. Guds ord er helt klart og utvetydig. Hvert skriftavsnitt er en stadfestelse av sannheten som beskrives. 

1. Tilstanden som på Noas og Lots tid 

”Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det være på den dag Menneskesønnen åpenbares” (Luk 17, 26-30). 

”men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.” (1 M 6,11) 

”Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.” (1 M 6,5) 

2. Utbredt frafall 

”Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.” (1 Tim 4,1) 

”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr” (2 Tim 4, 3-4) 

Mange falske profeter skal stå fram og de skal forføre mange” (Mat 24, 11)  

3. En ytre gudfryktighet preges av økende syndighet og lovløshet 

”Men det skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, uttakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.” (2 Tim 3, 1-5) 

”Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste” (Mat 24, 12) 

4. Det vil komme spottere 

Dette skal dere første og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse” (2 Pet 3, 3-4) 

5. Utbredt forfølgelse 

”Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navs skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre” (Mat 24, 9-10) 

”Men ta dere i vare! De skal overgi dere til domstolene, og dere skal bli hudstrøket i synagoger. Og dere skal bli fremstilt for landshøvdinger og konger for mitt navns skyld, til et vitnesbyrd for dem” (Mark 13, 9) 

”Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst” (Mark 13, 12-13) 

Tenk over hvordan man ble sviktet av sine nærmeste i Russland, i Nazi-Tyskland og andre steder. Under Antikrists regime vil dette bli enda mer utbredt. Det vil bli en bokstavelig oppfyllelse av disse profetier. 

6. Verdensomspennende evangelisering 

”Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag” (Mark 13, 10) 

I flere århundrer ble det så godt som ikke gjort noe for å evangelisere til unådde folkeslag. Inntil for rundt 150 år siden lå store deler av verden i åndelig mørke. Fordi profetiene om verdensevangelisering langt ifra har vært oppfylt, har Kristus ikke kunnet komme før. Men med William Carey begynte den nyere tids misjon, og i dag kan vi tale om verdensomspennende evangelisering. 

7. En sovende kirke – uten forventninger 

”Vær derfor beredt, der også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker” (Mat 24, 44. Se også Åp 3, 1-3) 

8. Mye reising fra sted til sted og økt kunnskap 

”Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.” (Dan 12, 4) 

De mange oppfinnelser i det nittende og tjuende århundre har gjort det lettere å reise. Tidligere foregikk reisene til fots eller på hesteryggen, og på havet var en avhengig av vinden. I dag reiser vi hit og dit. Vi farer av sted i biler og komfortable tog, vi krysser de store verdenshavene i moderne skip, og fly bringer oss fra den ene enden av jorden til den andre. For århundrer siden var det bare noen få som reiste. Og hvis man våget seg ut på lange reiser, ble man berømt for sitt mot. I dag reiser alle, og det er ikke lenger uvanlig, men derimot helt naturlig. 

Biler synes å være forutsagt i Guds ord for 2500 år siden. Vi leser i Nah 2, 4-5: ”… vognene er kledt i flammende stål den dag han stiller dem opp, og spydene svinges. På gatene raser vognene av sted, over torgene farer de i susende fart. De ser ut som fakler, de farer fram og tilbake som lyn.”

Det er også interessant å legge merke til at general Allenbys befrielse av Jerusalem under den første verdenskrigen muligens var en oppfyllelse av følgende profeti: ”Som fuglene brer ut sine vinger, slik skal Herren, hærskarenes Gud, verne Jerusalem – verne og frelse, gå forbi og redde.” (Jes 31,5) Etter at general Allenby, som var en personlig kristen, hadde bedt Gud gjøre det mulig å fordrive tyrkerne uten kamp, sendte han sine rekognoserings fly over Jerusalem for å innhente opplysninger om byens forsvar og de tyrkiske troppenes stillinger. De fleste av tyrkerne hadde aldri før sett et fly, og de ble så redde at de flyktet uten å avfyre et eneste skudd. I bokstavelig forstand beskyttet Herren byen ved hjelp av svevende fugler – flyene. 

I Jes 60, 8 har vi muligens direkte hentydning til flyene: ”Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?” Den samme utviklingen gjør seg gjeldende med hensyn til kunnskap. For godt hundre år siden var det få skoler, og bare en liten prosent av befolkningen fikk en utdannelse. I dag er våre land fylt med utdanningssteder av forskjellig sort. 

Det er først nå i det tjuende århundre at profetien i Daniels bok er blitt oppfylt. 

9. Oppsamling av rikdom 

”Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager!” (Jak 5,1-3) 

Det er ikke lenge siden at en millionær ble betraktet som en betydelig mann, og navnet hans ble kjent over hele verden. I dag teller millionærene i tusenvis, og er ikke lenger en sensasjon. Før i tiden ble en man som eide en halv million, betraktet som rik. Nå skal det mange millioner til for å bli regnet blant de rike. Denne tilstanden har vi aldri tidligere kjent til. Det er først i løpet av de seinere årtier at vi har sett mennesker som forutsagt i Guds ord, har begynt å samle seg rikdommer. Det er et tydelig tegn på at vi befinner oss i endetiden. 

10. Jødenes tilbakevending til deres land 

Jesus sammenligner den jødiske nasjonen med et fikentre, og Han sier at når grenene har fått sevje og bladene springer ut, er enden nær. (Mat 24, 32-34; Luk 21, 29-32). 

Profetiene om jødenes tilbakevending er ofte blitt latterliggjort, men i dag er nasjonen Israel en realitet. Vi ser at profetiene oppfylles. (Les Jes 11, 11-12; Esek 36, 24; 37, 21; Luk 21, 24; Jer 23, 3-8; 32, 37-41; Amos 9, 14-15). 

11. Hungersnød, jordskjelv og krig 

”Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.”(Mat 24, 6-8) 

Når alle disse katastrofene inntreffer omtrent på samme tid og i forsterket form, da er det et endetidstegn. 

12. Nasjonal rådvillhet og frykt 

”…Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden…” (Luk 21, 25-26) 

Ingen statsmann vet hva han skal gjøre. Ingen politikere er i stand til å løse disse problemene som verden i dag står overfor. Menneskene blir desperate. Alle frykter for fremtiden. 

13. Fredskonferanser 

Aldri før i verdenshistorien er det blitt snakket så mye om fred. Først i det tjuende århundre er en begynt med fredskonferanser. Men hør nå hva Guds ord sier om dette: 

”Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.” (1 Tess, 5-3) 

14. Utbredt arbeidsløshet 

I forbindelse med forventningen om Israels frelse, leser vi: 

”For før den tid hadde verken mennesker eller dyr noen lønn for sitt strev. Og ingen hadde fred for fienden, enten han drog ut eller han drog inn. For jeg slapp alle mennesker løs mot hverandre.” (Sak 8, 10) 

Det har aldri vært en slik verdensomspennende arbeidsløshet som i dag. Vår nåværende situasjon stemmer nøye overens med dette ordet. Gud har for lengst latt oss få vite at det i forkant av endetiden vil komme en tid hvor det ikke er noe arbeid å få. Hvor bemerkelsesverdig dette er! 

15. Streiker og revolusjoner 

Massene reiser seg. De fire hestene som er omtalt i Åp 6, 1-8, gjør seg klare til å gå til aksjon. En hest er i Guds ord et bilde på rastløshet. Havet er i opprør. Havet representerer de utilfredse, opprørske folkemasser som roper med krav om forandring. I dag larmer bølgene. Kommunismen ga grobunn for streiker over alt på jorden. Verdensrevolusjonen var bolsjevismens erklærte mål. Det har aldri vært så mange revolusjoner som i våre dager. 

16. Tilbake til jernharde former for regjering 

Daniels billedstøtte (kap 2) representerer de forskjellige verdensmakter og kulminerer med jernriket. Jern symboliserer diktatur, enevelde, styrke. Lær symboliserer demokrati. Guds ord forteller oss at verden vil gå tilbake til en eneveldig regjeringsform, eller rettere sagt, vil bli styrt av diktatorer (ukronede konger). I Åp kap 13 beskrives Antikrist, den store lederen i den siste form for styre. Han vil bli overhode for det gjenoppståtte Romerrike, og slik varsles denne tidshusholdnings avslutning. 

Ved opprettelsen av EU er veien banet for et slikt rike og for Antikrist. 

17. En lutret menighet 

Midt i denne onde og perverse generasjonen renser Gud sin menighet. 

”Mange skal bli renset og tvettet og prøvd. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det.” (Dan 12, 10) 

I det mørket blir tettere omkring oss, renser Gud seg et folk som er preget av hellighet. Gud har alltid hatt sine vitner. Når det er natt i verden, er det dag i menigheten. Den sanne kristne vemmes ved ondskapen i verden. De åndelige avskyr vår tids fryktelige synder. Den Hellige Ånd drar oss bort fra verden og skiller oss ut for Gud, til samfunn med Ham. Med smerter i hjertet snur vi oss i avsky fra dem som har et hjerte som er smittet av kjødet. (Judas brev vers 23.) Vi ønsker å vandre med Gud. Slik forbereder Gud oss på bortrykkelsen. Han modner oss til en hellig livsførsel og et rettskaffent liv. Menigheten, bruden, blir lutret og beredt for Brudgommen, vår Herre Jesus Kristus. 

Konklusjon

”Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.” (Luk 21, 28-31). 

Min venn, hvor står du? Lever du et liv skilt ut fra denne verden? Er du villig til å stå helt alene om det skulle bli nødvendig? Vi du gå imot strømmen og stå sammen med Guds folk? Du kan ikke endre tidens utvikling, men du kan bli en overvinner. Du kan holde det vonde på avstand. Du kan advare mennesker omkring deg. For verden er det en farlig tid. For menigheten er den herlig. La oss gi akt på endtidens tegn og være rede! 

”…for Herrens komme er nær!” (Jak 5, 8b)