Artikel nr 12 fra blad nr 3 - 2016
Emne: Kommentar
Skal sann bibelsk kristendom utraderes?
Av Olav Hermod Kydland

I april 2016 skal Kirkemøtet ta stilling til om det skal utarbeides liturgi for enkjønnede par. Dersom det blir vedtatt, vil Den norske kirke inneholde vranglære i sin liturgi. Det vil si det samme som at Guds skaperordning for menneskene forkastes med alle de konsekvenser det fører med seg. Da må hvert enkelt medlem av Den norske kirke ta opp til seriøs vurdering med bønn til Herren om en kan stå som medlem lenger. 

Den nye ekteskapsloven 

Da den nye ekteskapsloven ble vedtatt i 2008, var det bare to av biskopene som forsvarte den. Men nå går alle biskopene inn for at Kirkemøtet skal vedta en liturgi for enkjønnede par i tillegg til den bibelske og tradisjonelle ekteskapsloven mellom én mann og én kvinne. 

At halvparten av biskopene som vil holde fast ved Bibelens klassiske syn på ekteskapet, kan være med på at det utarbeides en liturgi for enkjønnede par, er bedrøvelig og tragisk. Kjenner de ikke til Guds ord som sier: ”En liten surdeig syrer hele deigen.”? (Gal 5,9) 

Det nytter ikke med noe kompromiss med bibelkritiske teologer som ikke respekterer Guds skaperordninger og Guds hellige ord. Guds ord sier at en skal vende seg bort fra dem som volder splittelse og anstøt mot Bibelens lære, for de tjener ikke Skriftens Herre Jesus (Rom 16,17- 18).

Advarende ord til biskopene 

Filosofen Nina Karin Monsen skriver i sin bok ”Kampen om ekteskapet” følgende: 

”Den nye ekteskapsloven fra 1. januar 2009 vil endre vår forståelse av begrepene ekteskap, foreldre, barn, familie og slekt på en radikal måte – de gamle definisjonene er blitt forvist fra lovgivningen og gjort ugyldige. Homofile, sosialister og liberalister har tilranet seg definisjonsmakten over ekteskapet; de har ikke bare avkristnet det, men de har gjort det til et redskap for radikalliberal familiepolitikk.” 

Videre skriver hun: ”At enkjønnede par ønsker å erobre ordet ekteskap skyldes at de er ute i et spesielt politisk ærend: 1. Ødeleggelsen av den biologiske familie – mor, far og felles barn – og dennes betydning. Det innebærer ødeleggelse av kjønnsroller. 2. Ødeleggelsen av det kristne ekteskapet. Det innebærer ødeleggelse av Gud som Far. Samt ødeleggelsen av verdikonservatisme og troen på evige verdier.” 

Hvorfor hører ikke biskopene på advarslene fra Monsen og mange andre som hevder at den nye ekteskapsloven vil endre folks forståelse av begrepene ekteskap, foreldre, familie og slekt på en radikal måte. Den vil ødelegge forståelsen av den biologiske familie, mor, far, og felles barn. 

Forstår de ikke at det et opprør mot Den treenige Gud og hans skaperordning og livslover?

Jesus sier at Gud har skapt menneskene til mann og kvinne og derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. (Mat 19,4-5). 

At Dnks biskoper vil være med på å endre forståelsen av begrepene ekteskap, foreldre, barn, familie og slekt, ubevisst eller bevisst, er bedrøvelig og tragisk. De har alle ved ordinasjonen lovet å leve og lære etter Skriften og bekjennelsen, men nå bryter de dette løfte offentlig for hele det norske folk uten å ha samvittighetskvaler, eller hva? 

I stedet for å lyde den hellige Gud, så tar de indirekte parti for homofile, sosialister og liberalister som vil ødelegge det kristne ekteskapet og forkaste Gud som Far, og hans skaperordninger og frelsesplan. 

Apostelen Paulus skriver i 2 Kor 12,21 at han må regne med å måtte ”sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med.”

Hvorfor sørger ikke dagens biskoper over disse som i dag lever i disse syndene? Den som har Kristi sinn sørger som Paulus over dem som ikke vil omvende seg. 

Det er vel biskopenes oppgave å forkynne lov og evangelium til frelse for botferdige syndere, og ikke legge til rette for at ubotferdige syndere skal få fortsette sitt liv i syndens mørke med kirkens ”velsignelse”! Hvorfor sørger ikke biskopene over syndere som lever i ”skammelig utukt” og som fører til utelukkelse fra Guds rike? Hvorfor advarer dere ikke dem? 

Men noen av dere sier at det å leve i homofile parforhold er i samsvar med Guds gode vilje, og alle foreslår at det utarbeides en liturgi for dem og ”velsigner” dem som ikke vil leve i samsvar med Guds ord. Dette er ikke kristendom, men det er ”et annet evangelium” som ikke fører til Guds himmel. 

At Dnks biskoper lar seg lure av homofile, sosialister og liberalister, og er med på å avkristne den bibelske ekteskapsforståelse og godta en radikalliberal familiepolitikk, er skuffende og forstemmende. 

Kjell Skartveit sier i sin bok ”Staten og Gud” blant annet: ”Det er ingen hemmelighet at liberale teologer aksepterer at Bibelen er klar i sin avvisning av homofilt samliv, men de hevder at dagens kontekst gjør det mulig å forkaste tradisjonell forståelse av spørsmålet. At de samme teologene da bruker en marxistisk samfunnsforståelse inn i tolkningen av Bibelen, er det åpenbart få som stusser over. Men er det ikke på tide at noen stiller spørsmålet: Hvordan kan en gudsfornektende ideologi si noe sant om Gud og hans skaperverk?” 

Alice Bailys 10-punktsplan for å utradere kristendommen 

Dette som holder på å skje i Norge minner meg om den 10-punktsplan som Alice Bailey (1880-1949) utarbeidet for å forandre den kristne tradisjon eller å utrydde kristendommen. Hun forkynte at den seksuelle nytelse er den høyeste form for nytelse blant menneskene.

Hun introduserte begrepet New Age som har som mål å få bort kristendommen ved infiltrasjon og forførelse. 

Nedenfor gjengis 10-punktsplanen: 

1.Ta bort Gud og bønn i skolen 
2. Reduser foreldres autoritet over barna 
3. Ødelegg den judeo-kristne familiestruktur, eller den tradisjonelle kristne familiestrukturen 
4. Hvis det er fri sex, gjør abort legalt og gjør det enkelt å få utført 
5. Gjør det lett og legalt å bli skilt. Befri menneskene fra begrepet livslangt ekteskap 
6. Gjør homoseksualitet til en alternativ livsstil 
7. Gjør kunsten nedverdigende og tåpelig å se på 
8. Bruk media for å fremme og endre menneskers tenkesett 
9. Skap en inter-religiøs bevegelse. 
10. Få regjeringer til å vedta alle disse lover og få kirken til å gi sin tilslutning til disse forandringer 

Vi kan gjerne sammenligne disse punktene med vårt samfunn i dag. Da må vi innrømme at utviklingen bort fra kristendommen er kommet langt. Men nå er også Dnks biskoper, bevisst eller ubevisst, med på å utrydde bibelsk kristendom fra det norske samfunn. De er med på å fullføre Alice Bailys plan for å rasere bibelsk kristendom i Norge. 

Tenk at okkultisten Alice Baileys plan for å utrydde kristendommen skal i 2016 få hjelp av Dnks biskoper til å fullføre den. Regjeringen har gått foran med sine antikristelige lover, og nå anbefaler biskopene og flertallet i Kirkerådet at Kirkemøtet bør vedta at det skal utarbeides en liturgi for enkjønnede par. I april 2016 vil sannsynligvis Kirkemøtet vedta dette selv om Bibelen sier at de som lever slik, lever i ”skammelig utukt.” (Rom 1,27) 

Da vil Kirkemøtet være med på å ødelegge den judeo-kristne familiestrukturen, eller den tradisjonelle kristne familiestrukturen og enda til ”velsigne” forhold som Guds ord sier utelukker fra Guds rike. (1 Kor 6,9-10). Dette skal skje ved votering på Kirkemøtet hvor Bibelens treenige Guds hellige ord ser ut for å ha gått ut på dato for de fleste. 

Den som elsker Jesus, holder hans bud 

Men Guds Sønn, Jesus Kristus sier: ”Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.” (Joh 14,15. Se også Joh 15,10 og 1 Joh 2,4). For dem av Kirkemøtets delegater som elsker Bibelens Jesus Kristus, burde det være umulig å gå imot Guds ord og votere for at det skal utarbeides liturgi for homoseksuelle par. Men for dem som anvender en gudsfornektende ideologi hvor man ikke er bundet av Skriftens ord, vil en følgelig komme på avveier og bort fra Den treenige Guds skaperordning og hans frelsesordning og havne i kaos på jord og en evig fortapelse. 

Derfor bør Guds folk holde seg borte fra dem som forkynner falsk lære. For det er ikke Guds Ånd som driver dem, men en falsk ånd som vil infiltrere og trenge inn i hjertet hos den enkelte. Guds barn bør gjerne si farvel til Dnk og heller samles om Guds ord på bedehuset eller i hjemmet. Vi må lære av de første kristne som omtales i Apg 2,42: ”De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.” Det er maktpåliggende at vi holder oss til Guds hellige og inspirerte ord og forkynner lov/evangelium, synd/nåde til frelse, tukt, trøst, oppbyggelse og evig liv. 

Vi må også legge vekt på samfunnet, de helliges samfunn, hvor vi får vitne og be for hverandre og for dem som er utenfor. Likedan skal vi få nyte nattverden til minne om hva Jesus har gjort for oss og til syndenes forlatelse. 

Godt å vite at løftet fra Herren står fast om at ingenting i denne verden skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre (Rom 8,38-39). Derfor sier Skriften: ”Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!”