Artikel nr 1 fra blad nr 6-2015
Emne: Leder
Jesus kom for å gjøre Guds vilje
Av Olav Hermod Kydland

”Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.” (Heb 10,5-7) 

Disse ord fra Hebreerbrevet kan vi også kalle et juleevangelium. De er et sitat fra Salme 40,7-9 som i sin tid fikk sin oppfyllelse i Jesu komme. Det tales om han som Gud hadde lovet i hellige Skrifter, å sende til jord for å frelse verden. Om denne frelse var det også profetene gransket og ransaket. De profeterte om den nåde menneskene skulle få ”idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.” (1 Pet 1,11) 

I bokrullen er det skrevet om han 

I bokrullen, Det gamle testamente (GT), er det skrevet om han som skulle komme for gjøre Guds vilje. GT (bokrullen) er en frelseshistorie hvor det er skrevet om Messias. 

Allerede på syndefallets dag lovet Gud å sende en frelser. Gud sa til slangen: ”Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.” (1 M 3,15) Dette ordet viser fram til Jesu seier på Golgata da han seiret over djevelen og hans åndehær. 

I møte med Emmaus-vandrerne forteller evangelisten Lukas: ”Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som var skrevet om ham.” (Luk 24,27) 

Av alle steder hvor det står om han som skulle komme, vil vi bare nevne noen. I 1 M 12,3 taler Gud til Abraham og sier: ”Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.” Apg 3,26 sier at det var til jødefolket Gud først sendte sin tjener, men da de avviste evangeliet så vendte apostlene seg til hedningene. ”For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.” (Apg 13,47; se Jes 42,6-7!) 

Gud talte til Moses om at han ville oppreise en profet og sa: ”En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.” (5 M 18,18) 

Profeten Jesaja taler om at en jomfru skal bli med barn og føde en sønn og gi han navnet Immanuel (Gud med oss) (Jes 7,14). Denne sønnen som er gitt, har herredømmet på sin skulder. Han skal kalles: ”Under, rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.” (Jes 9,6) 

I Jes 53 hører vi om Messias som skulle skyte opp som et rotskudd av tørr jord. Han skulle bli såret og knust for våre misgjerninger. Straffen skulle bli lagt på ham for at vi skulle ha fred og få legedom ved hans sår. 

Gud utsendte sin Sønn i tidens fylde 

I Gal 4,4 får vi høre at Gud utsendte sin Sønn i tidens fylde. Han ble født av en kvinne, født under loven. Gud dannet med andre ord et legeme for sin Sønn. Før hadde han ikke hatt noe legeme, men nå fikk han det ved å bli født av jomfru Maria. Den Hellige Ånd kom over henne slik at hun ble med barn. Men da barnet var unnfanget av Den Hellige Ånd, var Jesus uten synd. 

Apostelen Johannes sier det slik om Jesu komme: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” (Joh 1,14) Sønnen kalles her Ordet, og Ordet ble kjød. Det vil si han ble et virkelig menneske, ikke noe skinnmenneske, men et menneske med kjøtt og blod. Det var dette legemet Gud Fader dannet for sin Sønn. - Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske som Gud sendte til verden for å frelse den enkelte. 

Jesus er sann Gud og sant menneske 

Skriften vitner på flere steder at Jesus er Gud. For eksempel: Han er Guds Sønn (Mat 26,63-64), Guds enbårne sønn (Joh 1,14,18; 3,18), veldig Gud (Jes 9,6), evig Gud og skaper (Sal 102,24-28, sml. Heb 1,8,10-12), allmektig (Fil 3,21; Åp 1,8), kongenes konge (Åp 1,5), ett med Faderen (Joh 10,30,38; 12,45; 14,7-10; 17,10) og herlighetens Herre (1 Kor 2,8; Jak 2,1). Hvorfor måtte Jesus være sann Gud? Pontoppidan sier (406): ”For at hans død og offerblod kunne ha en uendelig forsoningskraft.” 

Jesus var også sant menneske. Skriften sier at han ble unnfanget (Mat 1,18; Luk 1,31), født (Mat 1,16, 25; 2,2; Luk 2,7,11), fikk del i vårt kjød og blod (Joh 1,14; Heb 2,14), han gråt (Luk 19,41; Joh 11,35), ble sulten (Mat 4,2; 21,18), han ble tørst (Joh 4,7; 19,28), han trengte søvn (Mat 8,24; Mark 4,38), han døde (Joh 19,30), men han oppsto igjen fra de døde (Apg 3,15; 2 Tim 2,8). 

Hvorfor måtte Guds Sønn bli sant menneske? Pontoppidan sier (405): ”For at han kunne kjenne dødens bitterhet for oss mennesker og i vår dødelige natur.” 

Offer og gave ville ikke Gud ha, men Jesus kom for å gjøre Guds vilje. Jesus bar fram det fullkomne offer og døde en stedfortredende død. Han ”bar våre synder på sitt legeme opp på treet” (1 Pet 2,24) og forløste oss fra syndens straff, døden og satans makt ved at Gud fordømte synden i kjødet. (Rom 8,3) Han som var ren og hellig og uten synd, ble gjort til synd for oss, ”for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.” (2 Kor 5,21) 

Derfor sier Jesus i Joh 6,40: ”For dette er min fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.”

Derfor skal vi også denne jul minnes at Jesus kom til jord for å frelse syndere. De troende i den gamle pakt trodde på løftene i GT om Messias som skulle komme, men de fikk ikke oppleve det i sitt jordiske liv. Likevel ble de også frelst ved Jesu offerdød på korset, og vi skal en dag få være sammen med dem i det himmelske paradis hvor alt er fullkomment, takket være Lammet som døde for oss, oppsto og sitter ved Guds høyre hånd. Han vil også oppreise enhver, som tror evangeliet, på den siste dag og gi dem et evig liv.