Artikel nr 10 fra blad nr 5-2015
Emne: Kommentar
Nettverket ”Levende folkekirke”
Av Olav Hermod Kydland

Levende folkekirke er et nettverk av kristne organisasjoner og enkelt-personer. Den har en styringsgruppe på 7 personer hvor Øivind Benestad nok er best kjent. Grunnlaget som Levende folkekirke er opprettet og fungere på er følgende: 

Teologisk basis:

”Levende folkekirke slutter seg fullt ut til Den norske kirkes basis, som er Den hellige skrift og kirkens bekjennelsesskrifter. Bibelen er øverste norm i alt som handler om lære og liv. 

Visjon: 

Levende folkekirke ønsker at Den norske kirke skal være en tydelig og evangelisk folkekirke, slik det sammenfattes i kirkens visjonsdokument ved ordene ‘bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende’. Folkekirkens hensikt og mål er å kalle alle mennesker i Norge til tro på evangeliet og til etterfølgelse av Jesus Kristus. 

Oppdrag: 

Levende folkekirke arbeider for at Den norske kirke skal holde fast ved den bibelske og felleskirkelige forståelsen av ekteskapet. Kirkens lære og liturgi må bygge på sannheten om at ekteskapet er Guds ordning for én mann og én kvinne.” 

Ekteskapet i Bibelens lys 

Det er betryggende og tillitvekkende å lese hva Levende folkekirke sier om ekteskapet i Bibelens lys:

”Hele Bibelen er krystallklar på at ekteskapet er et samliv mellom mann og kvinne. Undervisning og fortellinger, eksempler og symboler, Jesu budskap (for eksempel i Bergprekenen og i Matteus 19,4-6), apostlenes lære og De 10 bud (”Du skal hedre din far og din mor”) – alle sier det samme: Ekteskapet består av mann og kvinne. 

Ekteskapet mellom mann og kvinne er ingen menneskelig oppfinnelse, ingen sosial konstruksjon, men en av Guds grunnleggende ordninger for menneskelivet. Få ting i Bibelen er klarere enn dette. Dypest sett har verken politikere, biskoper eller Kirkemøtet mandat til å omdefinere ekteskapet i sin grunnstruktur.” 

Forholdet mellom biologi og barn og statens radikale kjønnsideologi 

Det er også bibelsk og tillitvekkende å lese hva Levende folkekirke skriver om forholdet mellom biologi og barn hvor de imøtegår statens radikale kjønnsideologi som fremmes i samfunnet i dag. 

Når det gjelder dette forhold sies det blant annet: 

”Kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne er ingen tilfeldig egenskap, men forutsetning for at barn kan fødes. Alle har én mor og én far. Mor-far-barn-relasjonen er derfor unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. 

Staten fremmer nå en radikal kjønnsideologi i barnehager, skoler og samfunn. Denne sier at a) kjønnsforskjellene i familien er uten betydning, b) biologisk slektskap er irrelevant, c) mor eller far kan byttes ut med en person av motsatt kjønn og d) planlagt farløshet og morløshet er et fremskritt og til barns beste. Dersom kirken vil holde fast på en bibelsk skapertro, kan den ikke legitimere og støtte dette radikale samfunnseksperimentet.” 

Vi i Bibelsk Tro er takknemlig for nettverket Levende folkekirke. Det er livsviktig at det blir fokusert på de bibelske sannheter om ekteskapet, biologi og barn i vår kaotiske tid hvor det ikke finnes noen absolutter lenger, men hvor alt er subjektivt og relativt. 

Derfor vil vi slå fast at ekteskapet er en skaperordning som verken politikere, biskoper, prester, lekfolk eller Kirkemøtet har fått mandat fra Den treenige Gud til å omdefinere. 

La oss be for nettverket og gjerne støtte det økonomisk! 

(Les mer her: www.levendefolkekirke.no)