Artikel nr 9 fra blad nr 6-2014
Emne: Vitnesbyrd og tjeneste.
Stefanus, et sannhetsvitne
Av Immanuel Fuglsang

Den store juleglede følger også med 2. juledag, St. Stefanus dag 

Det er ikke for mye sagt at den kirkelige høytid, som har fått mest tilslutning i folket, er julen. Slik er det i alle fall i Danmark, og det er mitt klare inntrykk at det også er tilfelle i Norge. Selv om 1. påskedag også fortsatt har flere som går til kirke enn en alminnelig søndag, så er julaften de fleste steder årets absolutt mest besøkte kirkelige høytid. 

Men det er ganske merkbart at deltakelse i gudstjenesten 1. juledag er klart mindre enn julaften, og ennå tydeligere blir denne tendens når det gjelder 2. juledag (igjen kjenner jeg det best på danske forhold). Men hvorfor er det i grunnen slik? For det er jo slik at det ved alle tre julegudstjenester blir sagt følgende når preketeksten leses opp: ”Dette hellige evangeliet...”. Og ordet ”evangelium” betyr jo ”det glade budskap”. 

At 2. juledag også er St. Stefanus dag, er noe vi kanskje sjelden tenker over. Teksten denne dagen handler om Stefanus, som ble den første kristne martyr, som betyr at han var et sannhetsvitne. Derfor vil jeg prøve å framheve noe, også i lyset av den historiske bakgrunnen for valget av tekster til 2. juledag.

Våre kirkefedre hadde syn for martyrenes betydning 

Først vil jeg sitere den såkalte kollektbønnen som i mange kirker blir bedt av presten i begynnelsen av gudstjenesten: ” Evige og barmhjertige Gud og himmelske Fader! Du, som gav den hellige Stefanus nåde til for ditt ords og din elskede Sønns skyld å bli den første martyr etter Kristi himmelfart og med tålmodighet å be for sine forfølgere: gi også oss nåde til tålmodig å lide hva som tildeles oss etter din guddommelige vilje, og til å elske våre fiender og uvenner og be for dem, og forunn oss, når vår time kommer, salig å sovne inn i troen på din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet! Amen.” 

Leseteksten har blant annet følgende omtale av Stefanus i Apg 6,8-10 og 15. ”Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de gav seg i ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som han talte med”

”Alle som satt i Rådet, stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.” (v. 15) 

Og videre i Apg 7,54-60 står det: ”Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd! Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.”

Så er det selve preketeksten som varierer etter som det er første eller andre tekstrekke. Men felles for begge tekster er at de har noe å gjøre med lidelser, kamp og motstand for evangeliets skyld. Og nettopp i lys av dette kan det være på sin plass å spørre slik: Hvordan kan det forenes med ordene: ”Dette hellige evangeliet...” (det glade budskap!) når det menneskelig sett ikke er noen glede ved lidelse, kamp og motstand? Jo, det henger blant annet sammen med det Jesus sier i Joh 18,36: ”Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.” 

I lyset av dette må vi ikke tenke verdslige tanker når det gjelder Guds rike (forstås som mennesketanker i motsetning til Guds tanker). Nei, i Guds ords lys ser det helt annerledes ut. Vi kan bare tenke på følgende steder hvor ordet glede, eller lignende uttrykk, inngår i en sammenheng med motstand og vanskeligheter: 

Bergprekenen: Mat 5,11-12: ”Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.”

Guds tanker er annerledes enn mennesketanker 

Jak 1,2-4: ”Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.” 

Og i Apg 5,40-41 står det om apostlene etter at de var blitt anklaget for det jødiske råd: ”Så kalte de apostlene inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. De gikk da bort fra Rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld.” 

Men kunne det så stanse dem i evangeliets tjeneste? Nei, hør hvordan det lyder i vers 42: ”Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i templet og hjemme, og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias.” 

Til slutt skal vi lese Fil 1,29: ”idet dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham.” 

Skal vi selv oppsøke motstand for Kristi skyld? 

Skal vi så selv oppsøke mer motstand og forfølgelse for så å si, å kunne få lov å oppleve den glede som disse bibelord gir uttrykk for? Nei, det står ikke noen steder at vi selv skal søke å provosere fram motstand for evangeliets skyld. Men motstanden vil komme til oss som en følge av at vi gjerne vil leve et inderlig liv med Jesus i lyset av Bibelens klare ord. Det kan vi lese om bl.a. følgende steder: 

2 Kor 1,5-7: ”For likesom Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere, en trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelser som også vi lider. Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten.” 

Det står i vers 5 at ”... Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål.” Vi skal altså ikke aktivt oppsøke lidelser. Samme sak bekreftes tydelig i 2 Tim 3,12: ”Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.”

Forfulgte kristne trenger vår forbønn 

Mye mer kunne skrives om forfølgelser for Jesu skyld. Vi kan jo bare tenke på forholdene for de kristne i Nord-Korea, Syria, Egypt. Da er det grunn til at vi også i den kommende jul tenker våre tanker i lyset av St. Stefans dag. Det er tydelig når vi leser 

Heb 13,3: ”Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme! ” 

De mange lidende, stridende og forfulgte kristne brødre og søstre har i sannhet bruk for at vi husker å be til Gud for dem, både juledagene og i den travle tid som det ofte er før selve julefeiringen.