Artikel nr 1 fra blad nr 6-2012
Emne: Leder
Jesus Kristus og islam
Av Olav Hermod Kydland

”I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by” (Luk 2,11). 

Budskapet om Jesu Kristi fødsel i Betlehem er det herligeste budskap verden noen gang har fått. Hyrdene på Betlehemsmarkene var de første som fikk høre det. Men løftet om en Messias går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamente, fra løftet om at kvinnens ætt skulle knuse slangens hode til hans komme. 

I tidens fylde ble så Guds Sønn født i Betlehem, i Davids by. Jesus kom, etter Den treenige Guds evige rådslutning, for å frelse verden fra deres synder: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh 3,16). 

Om det evige forholdet mellom Gud Fader og Gud Sønn sier Bibelen: ”Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!” (Salme 2,7; Apg 13,33; Heb 1,5; 5,5). I tidens fylde kom Sønnen til jord: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet” (Joh 1,14). Den evige Sønn ble et sant og virkelig menneske, sann Gud og sant menneske. 

Det var på grunn av Den treenige Guds kjærlighet til den fortapte menneskeslekt at Sønnen kom til jord for å fullføre Guds evige frelsesplan. På Golgata tok Jesus all verdens synd på seg, døde og ble gravlagt, men sto opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Dette herlige budskapet om Jesu fødsel skal vi igjen få feire i 2012. Hans komme og forsoning er for alle mennesker og skal forkynnes for alle mennesker til frelse og evig liv hos Gud. 

Men dessverre er det mange som verken vil høre det, eller ta imot det. Noen tror ikke at det er noen Gud til (ateister), andre tar ikke stilling til spørsmålet (agnostikere), men lever som om Gud ikke eksisterer. Noen holder seg til sekulære ideologier og livssyn, mens andre søker forløsning i forskjellige religioner. 

Islam, med ca 1,3 milliarder tilhengere, er den nest største religionen, og den som vokser hurtigst i verden i dag. Islam har tatt noe fra både jødedom og kristendom. Dessverre er det noen, særlig i USA, som forsøker å forene kristendom og islam, såkalt Chrislam. Det er en farlig vei å gå og fører vill. 

Islams trosbekjennelse lyder slik: ”Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er hans sendebud.” Hver enkelt som uttaler denne trosbekjennelsen, betraktes som muslim. Fra et bibelsk ståsted er dette en antikristelig trosbekjennelse. For den kristne trosbekjennelse taler om tre personer i en guddom, Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den hellige Ånd. 

I koranen har Allah 99 forskjellige navn, men ingen av dem betegner ham som kjærlig og som far slik som Bibelen betegner Gud. Allah og Bibelens Gud (JHVH) er totalt forskjellige. 

Allah betraktes som skaper, men læren om arvesynden forkastes. Syndefallet blir betraktet som ulydighet, men ikke som en syndig tilstand. Mennesket kan gjøre både gode og dårlige ting. Ved anger og tro kan Allah tilgi et menneske uten noen som helst soning. 

Synet på hvem Jesus er, er ifølge Bibelen og koranen totalt forskjellig. Jesus eller Isa som muslimene sier, er skapt og er bare en av de store gammeltestamentlige profetene. 

Koranen, sure 9.30, sier: ”Jødene sier, ”Ezra er Guds sønn”, og de kristne sier, ”Messias er Guds sønn”. Dette er faktisk det de sier, og de tar efter det som de vantro før dem hevdet. Måtte Gud ta dem fatt! Hvor de er forvridd!” (Etter Einar Bergs oversettelse). 

Allah har ikke noen sønn, bare tre døtre (Sure 53.19-20). Å hevde at Allah har en sønn er en majestetsforbrytelse. De som gjør det, er forbannet av Allah, sier koranen. 

Islam anerkjenner Jesu underfulle tilblivelse, jomfrufødselen, og hans undergjerninger, men han er bare et menneske, ”et sendebud” (Sure 5.79). Med andre ord: Muslimene nekter at Jesus er Gud og menneske på samme tid, sann Gud og sant menneske som Bibelen lærer (Joh 1,14). 

Men Skriften sier: ”For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist” (2 Joh v. 7). 

Synet på hvem Jesus er får også store konsekvenser for oppfatningen av Jesu frelsergjerning. Koranen hevder at Jesus ikke ble korsfestet (Sure 4.156). En annen ble korsfestet i stedet for ham, men Jesus ble opptatt levende til himmelen av Allah (Sure 4.156). - Følgelig har ikke Jesus sonet verdens synd. Heller ikke kan noen bære en annens byrde (Sure 6.164; 17,16; 53,39). Dermed forkastes den bibelske lære om Jesu soning og stedfortredergjerning. Da forkastes også den kristne dåp, nattverd, evangeliet og all kristelig lære. Med andre ord: Islam fornekter de mest sentrale læresetninger i kristendommen. 

Koranen forkaster også Bibelens treenighetslære. Det vil si troen på Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd som tre personer i en guddom. Koranen sier: ”Vantro er de som sier, Gud er den tredje av tre. Der er ingen Gud unntatt én Gud (Allah)! Hvis de ikke opphører med det de sier, så vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem” (Sure 5.77). I følge koranen er da alle som tror og bekjenner seg til den bibelske treenighetslære, ”vantro”. Med andre ord: De kristne er i muslimenes øyne vantro mennesker som Allah har forbannet, og som han har gjort klar en ild for (Sure 33.64). 

Når det gjelder julefeiring, så ønsker radikale muslimer å fjerne den. De hevder at å feire Jesu fødsel er brudd med koranen. Sure 4,51 sier: ”Gud (Allah)tilgir ikke at man setter noe ved hans side, men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Guds (Allahs) side, har i sannhet begått en svær synd”. I følge koranen er da det å feire Jesu, Guds Sønns fødsel, en svær synd. Derfor har protester mot julefeiring forekommet i flere ikke-muslimske land. 

Men vi vil feire jul igjen hvor Guds Sønn, Jesus Kristus, er sentrum og midtpunkt. For både vårt liv i denne verden og i evigheten er avhengig av vårt forhold til ham som er verdens eneste frelser og håp. - Bibelen er gitt oss som rettessnor for tro, lære og liv for at vi ikke skal fare vill og bli forført verken av sekulære ideologier eller av forskjellige religioner. 

Ha en velsignet god jul i samfunnet med Herren Jesus Kristus, vår herre og evige konge!