Artikel nr 1 fra blad nr 5-2012
Emne: Leder
Overbevist av Guds ord
Av Eivind Gjerde

Det er viktig å ha en overbevisning. Det er sagt at når et menneske er overbevist om noe, så er det ikke mennesket som har en overbevisning, men overbevisningen som har det mennesket! 

I det viktigste av alle spørsmål, nemlig det som handler om et menneskes frelse ved troen på Jesus Kristus, er det helt avgjørende å ha den rette overbevisningen. 

Apostelen Paulus skriver i sitt andre brev til Timoteus, at han, Paulus er satt til å være forkynner og apostel og lærer for hedningene. I denne sammenhengen skriver han: ”Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer med ikke ved det. For jeg vet på hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer” (2 Tim 1,12). 

Paulus visste hvem har trodde på. Han var overbevist om at Jesus Kristus var den lovede Messias og verdenes frelser. Gud hadde åpenbart frelsens hemmelighet for ham. Hans hjertes øyne var blitt åpnet. Guds Sønn var blitt åpenbart i ham (Gal 1,16). Han kunne med den åndelige erfaringens overbevisning si: ”For for meg er livet Kristus og døden en vinning” (Fil 1,21). Han hadde fått et personlig møte med Jesus Kristus og kommet til en frelsende tro på ham. Han var blitt overbevist om at evangeliet var selve sannheten. 

Dypest sett var det ikke Paulus som hadde fått gripe Jesus, men Jesus som hadde fått grepet ham. Paulus var på sin side grepet av sin overbevisning om Jesus Kristus, men det avgjørende var at Jesus hadde grepet ham. Derfor kan han skrive: ”Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall” (2 Tim 1,9). 

Ikke noe menneske på jorden, eller noen representant fra ondskapens åndehær i himmelrommet, kunne rokke ved Paulus sin overbevisning: Jesus er Guds Sønn og verdens Frelser. Han har frelst meg og han har satt meg til tjeneste. Denne overbevisningen hadde fanget ham helt. 

Men var det slik med den unge Timoteus? Var han like overbevist som sin åndelige far og nære venn? Det ser ikke slik ut. Han virket noe vaklende i sin overbevisning. Det har Paulus forstått og vil skrive noen ord til oppmuntring og stadfestelse for ham. Han vil styrke hans overbevisning om å høre Jesus Kristus til, og at han er gitt en tjeneste av ham. 

Paulus andre brev til Timoteus er Paulus åndelige testamentet til sin arvtager. Paulus ønsker at hans klare overbevisning også skal prege Timoteus på samme måte. 

Leser vi versene før 2 Tim 1,12, ser vi at Paulus oppmuntrer sin venn og bror til igjen å opptenne den nådegaven som var gitt ham. Videre oppmuntrer Paulus ham til ikke å skamme seg ved Jesu vitnesbyrd eller ved Paulus selv. De er begge kalt til å lide ondt sammen for evangeliet om Jesus. Paulus er overbevist om at han er satt til å forkynne Guds nåde i Jesus Kristus til hedningefolkene. Overbevisningen om dette kallet har grepet han så totalt at han er villig til å lide for Kristi skyld. Den samme holdningen ønsker Paulus inderlig at Timoteus også skal ha. Derfor skriver han en rekke oppmuntrende ord til sin medarbeider. Vi nevner noen av disse: Han ber Timoteus om å ha som forbilde de sunne ord han har hørt av apostelen (1,13), han må ta vare på den fagre skatten som er betrodd ham (1,14), han oppmuntres til å bli sterk ved nåden i Kristus Jesus (2,1) og lide ondt sammen med Paulus som en god Kristi Jesu stridsmann (2,3). 

Dette var ord som virket overbevisende. Det virket fordi de var Guds Ord til Timoteus formidlet gjennom Paulus. Dette var ord Timoteus trengte. Det så himmelens Gud. Derfor ble de skrevet. 

Disse ordene er til alle som er i samme situasjon og åndelige tilstand som Timoteus var i. Vakler du i din overbevisning om at Guds Ord er sannhet, at Jesus er Guds Sønn og verdens Frelser og at Jesus Kristus har et kall og en tjeneste til deg. 

Veien ut av den vaklende overbevisningen går gjennom Guds Ord. Ordet virker tro, tillit og overbevisning der det tas imot. La Guds Ordet få tale inn i ditt hjerte og urolige sinn. Guds Ånd vil gjennom Ordet overbevise deg på ny. Guds Ord bærer Jesus i sitt fang, og Jesus kommer til deg når Ordet forkynnes. 

Det er Jesus Kristus som er den eneste Frelser og Herre. Det er ingen grunn til å skamme seg over ham og vitnesbyrdet om ham. Tvert imot! Budskapet om Jesus Kristus har de største løfter over seg. Det gir frelse og evig liv for dem som tar imot evangeliet.