Artikel nr 4 fra blad nr 1-2012
Emne: Bibelsk sjelesorg
Nåden og sannheten
Av Erik Høiby

Tekst for søndag etter jul Joh 1,16-18. 

I år faller søndag mellom jul og nyttår på første nyttårsdag. Når det skjer, har vi blant andre en tekst som denne. Som du vil oppdage, danner den slutten av den såkalte Johannes-prologen (Joh 1,1-18) som er Apostelen Johannes sin utgave av juleevangeliet, gitt i dens mektige frelseshistoriske dimensjon. På en meget klar måte slutter vår tekst seg særskilt til v.14 og er en utdyping av dette inkarnasjonens hovedord at ”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.” 

Med uttrykket ”hans fylde” i første verset blir det klart understreket at inkarnasjonen er realiseringen av Guds frelsesvilje i sin hovedsak. 

Luther sier at ” i julebudskapet ligger hele Skriften sammenpakket som i en pung.” 

Vi betoner gjerne forsoningen som kristendommens sentrum. Men her er ingen konkurranse da selve inkarnasjonen er den direkte forutsetning for forsoningen. Betydningen av inkarnasjonen understrekes også i teksten ved at ”alle” har fått hans fylde. Dette korresponderer på linje med englenes budskap om gleden for alt folket (Luk 2,10). Og dette totale blir ytterligere forsterket ved ordene ”nåde over nåde”. På grunnspråket står det ”nåde istedenfor nåde”, med andre ord en opphopning av nåde. Samtidig får vi et vink om at Guds nåde var virksom også før i den gave som loven ”gitt ved Moses” var (v.17) en Guds gave som avdekket Guds vilje med vårt liv, men samtidig som et krav uten kraft, som gjorde mennesker skyldige for Gud. I Kristus har Gud møtt oss med”nåden og sannheten”. 

Legg merke til uttrykket ”kom ved Jesus Kristus” og ikke ”gitt ved ” som det står om Moses. Nåden og sannheten er altså uløselig knyttet til Jesus. I klart samsvar med alt Guds Ord står nåden og sannheten i sammen i budskapet om Guds uforskyldte nåde og sannheten om Ham. Denne sammenkoblingen minner oss også om at det aldri må bli tale om noen ”billig nåde” da sannheten alltid er med. 

Denne ordsammenstillingen om Jesus Kristus nevnes første gang i Johannes-evangeliet her. Kristus er det greske ordet for Messias-navnet. Jesus er den Messias Det Gamle Testamente profeterte om. Og nettopp slik har han åpenbart Gud (v.18). 

Ingen har noensinne sett Gud, det vi vil si slik han virkelig er. Ingen kan se Gud og leve (2 M 33,20 og flg.). Moses så ham bakfra. Og når enkelte av Bibelens skikkelser så ham, så de han ikke slik han virkelig er. Å oppleve det tilhører fremtiden og den evige salighet i Guds rike (1 Joh 3,2). Men i motsetning til oss har Jesus sett ham, fordi han er i Faderens favn (v.18). Ja, ”Han var hos Gud og var Gud ” (Joh 1,1). ”Jeg og Faderen er ett” sier Jesus (Joh 10,30). 

Men så kom han til oss og hvorfor? Her finner vi korrespondansen mellom julens budskap og denne teksten, og jeg vil svare med tre punkter: 

1) For det første kom han for å gi oss, deg og meg inkludert, sin nåde, På grunn av slektens dype fall var veien til Gud sperret via lovveien. ”For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet” (Rom 8,3). 

Det var ikke vei for oss til Gud via loven, derfor tok Gud initiativet i himmelen og kom oss i møte i Jesus Kristus. Han kom med nådens tilbud til mennesker som hadde kjørt seg fast og åpnet en ny vei for oss i Jesus. Derfor gir han nåde og tilgivelse til mennesker som vil bryte med sin synd og gjenstridighet og vende om til Herren. Da er Jesus der med ny nåde over nåtid og fremtid. 

2) For det andre kom Jesus med sannheten, sannheten om Gud og sannheten om oss; den sannhet som er så hard å svelge, men som prester og forkynnere ved hver gitt anledning er satt til å forkynne, for nåden og sannheten hører sammen udelt og uavkortet. 

Derfor må ordene fra Jesu yppersteprestlige bønn bli vår når han ber: ”Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet” (Joh 17,17).

3) For det tredje kom Jesus til jord for å forklare Gud for oss. Han forteller oss at Gud ikke er den skjulte og fjerne Gud, men den som kommer oss nær i Jesus Kristus. Jesus kom for å synliggjøre for oss Guds vilje, for å vise oss sin frelsergjerning i Jesus Kristus. På denne dagen kommer Gud til deg ved at Jesus ønsker å være i din nærhet. Han ønsker å fylle tomrommet i livet ditt ved å lukke deg inn i sitt nådesamfunn. ”Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet” (Sal 145,18). 

Våger du å be med salmen, så gjør det i Jesu navn! 

”Du som freden meg forkynner, 
du en Frelser, jeg en synder, 
du med Amen, jeg med bønn. 
Du med nåden, jeg med skammen, 
å, hvor vi dog passer sammen, 
du Guds salvede, Guds Sønn.” 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.