Artikel nr 6 fra blad nr 6-2011
Emne: Trosblikk
Høytiden gjør varme hjerter
Av Axel Remme

Det er ikke nødvendig å være sparsomme med de store ord når en skriver om høytiden vi skal feire i desember. Den er verd alle gode utsagn. Det blir ikke for godt og for mye, det vi får sagt om noe så stort. Selv våre beste uttrykk og dypeste tanker, er for ringe og trange når Guds underfulle gjerninger skal skildres. 

Høytiden har ført til samhold og familievennlige tradisjoner. Det bør vurderes høyt. Ikke bare for slektsfellesskapet har dette betydd mye, men også for samfunnet i menighet, naboskap og i folket for øvrig. 

Denne høytiden gjør varme hjerter, skaper omsorg og opprettholder fellesskap. Dette er en frukt av evangeliet om Jesus og den kristne tro. I en tid så sterkt preget av egoismens kulde trenger vi den varmebølge som følger i sporet av minnet om Jesu fødsel. Tradisjoner som tar vare på omtanke, medfølelse og nærhet, må vi verne om. De holdninger som nedvalser dette, tjener ikke til beste for noen. 

Feiringen denne tiden hjelper oss til å slå opp erindringenes bok hvor det mest verdifulle som livet ble forunt, finnes bevart. I velkjente meddelelses former kommer det til ordet i denne tiden på en måte som berører og beriker oss sterkt. Feiringen av Jesu fødsel åpner ører og blikk for verdenen ovenfra, og har satt klare spor både i livets dyp og i verdifull tradisjon. Og den minner også om og åpner hjertet for verden omkring oss. Det skal godt gjøres ikke å fornemme det gode påminnelsens kall som formidles gjennom høytidsbudskapet i ord, sang og symboler. 

Fra det mest pålitelige av alt i denne verden, Bibelen - Guds ord, får vi den åpenbaring og historie som viser hvordan Skaperen tar ansvar for menneskehetens tarv. Ved sitt nærvær gjennom alle tider, avsløres den guddommelige vilje og kjærlighet, som i ”tidens fylde” førte til at ”Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser.” (1 Joh 4,14) En Guds langtidsplan kunngjort og vist ved profeti, historiske hendelser og forkynnelse. Ved Kristi fødsel, gjerning og offer ble denne frelsesplan gjort virkelig og nær. 

Budskapet om Messias komme, er kalt Guds flyttemelding. Ved sin Sønn tok han ”bolig iblant oss”. Vi minnes igjen at han kom til verden som menneske. Det vil både si at han fikk et menneskets skikkelse og at han gikk inn under våre kår. Som sant menneske ble han ”prøvet i alt”, men uten å synde i noe. Gjennom Jesu liv i verden ble Gud åpenbart. Den enbårne Sønn ”har forklaret ham”. ”Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av Guds vesen”. (Heb12,3) 

Budskapet om Jesu fødsel skal ikke tjene som glansbilde og god stemning. Vesentligere enn den ytre hendelse og tilskikkelse, er bekreftelsen fra himmelen om at barnet i krybben i Betlehem, er oppfyllelsen av Messias-løftene. Guds egen høytidelige erklæring om at nå er verdens frelser født på jord. Som en himmelsk hærskare bekreftet med sin frydesang: ”Ære være Gud i det høyeste!” 

Utfordringen har også i dag ethvert menneske som hører dette. Det er ditt ansvar å ta imot det i tro, slik at du tar imot Jesus Kristus selv. Da blir det en kristen høytid med lys og varme i hjerte og hjem.

Og Ordet ble kjød og tok
bolig iblant oss. Og vi så hans
herlighet, en herlighet som den
en enbåren Sønn har fra sin
Far, full av nåde og sannhet.
Joh 1,14