Artikel nr 4 fra blad nr 6-2011
Emne: Trossannhet
Gud - er barnet som ligger i krybben
Av Henric Staxäng

”Jeg kjenner ikke til noen annen Gud, enn barnet som ligger i krybben” (Luther). 

Jesus er sann Gud, både Det gamle og Det nye testamentes Herre. Denne sannhet lyser særlig klart fram i Johannes evangeliets første kapittel. Johannes skriver i sin innledning: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” Joh 1,1-3. Ordet er Jesus. Jesus er Gud. 

”Ved ham” viser at Kristus var med ved skapelsen. Han stod ikke der bare som tilskuer, men var virksom ved skapelsen. ”Da han (altså Faderen) la jordens grunnvoller – da var jeg (altså Sønnen) hos ham som kunstner.” Ord 8,29. Apostelen Paulus fremholder i sitt brev til forsamlingen i Kolosse: ”For i Ham (Kristus) er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt til ham og ved ham.” Kol 1,16. Justinus Martyren, som levde på 100-tallet, skriver: ”Jesus er Sønnen som åpenbarte Gud i Det gamle testamentet. Abraham, Isak og Jakob møtte Sønnen.” 

I 2 M 40 kan vi lese om tabernaklet, som var et stort telt. Der tilbad folket Gud under ørkenvandringen. Inne i det aller helligste var arken med nådestolen, et lokk av gull, med kjeruber av gull. Ypperstepresten stenkte offerlammets blod på nådestolen for å bringe forsoning. Herren var i tabernaklet under ørkenvandringen, slik Moses skriver etter at de hadde ferdigstilt tabernaklet: ”Da dekket skyen sammenkomstens telt, (tabernaklet) og Herrens herlighet fylte tabernaklet.” 2 M 40,32. Ja, Herren selv, Herrens herlighet, fylte tabernaklet. 

I Det nye testamentet vitner Johannes: ”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet.” Joh 1,14. Ja, Ordet ble kjød. Gud ble menneske. Johannes utbryter: ”Vi så hans herlighet.” Altså Johannes og mange andre så Gud, så hans herlighet. Ja, Herren som åpenbarte seg i Det gamle testamentet og som fylte tabernaklet i ørkenen med sin herlighet, ham så Johannes. ”Vi så hans herlighet.” 

De som først fikk se hans herlighet var (foruten Maria og Josef) hyrdene i Betlehem. Martin Luther sier: ”Jeg kjenner ikke til noen annen Gud, enn barnet som ligger i krybben.” Omtrent 800 år før Jesu fødsel profeterte Jesaja: ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.” Jes 9,6. Barnet i krybben – ”Veldig Gud.” I en julesang synger vi: ”Mitt hjerte se, hvem lagdes der i krybben ned? Merk hvem det er. Det Jesus er, sann Gud og mann. Ei større under tenkes kan.” 

Vi tror på en treenig Gud. Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den hellige ånd er Gud. Tre guddomspersoner, men en Gud. Jesus er Guds sønn. Samtidig er Jesus ett med Faderen. Vår fornuft blekner i møte med denne guddommelige sannhet, men vi får i ydmykhet bøye oss for denne guddommelige hemmelighet. 

Ettersom Jesus er sann Gud og sant menneske, kunne det skje en forsoning på Golgata kors. Jesus er sant menneske og derfor kunne han være stedfortreder og tre inn i vårt sted. Jesus er sann Gud, derfor kunne Jesu blod sone all verdens synd. Dette er julens evangelium, at Jesus ble menneske, til vår frelse. Ettersom Jesu blod som ble utgytt på Golgata kors, var Guds Sønns blod, innebar Jesu forsoningsdød på korset at syndeskylden ble tatt bort, også din syndeskyld. ”Se der Guds lam, som bærer (svensk: borttager) verdens synd!”. Joh 1,29. ”Det er fullbrakt!”. Joh 19,30. Forsoningen har skjedd. Luther synger om Jesus: ”Han blev hos Gud min löftesmann, Uti hans död min synd forsvann. Så är jag frälsad vorden.” Ja, det er sant, at i Jesu død, forsvant din syndeskyld. Da ble du kjøpt fri fra lovens dom. Du er frikjøpt. Du er fri. Men bare i Kristus er du fri. Holder du deg borte fra Kristus, er du ikke fri, men skyldig til evig dom. 

Må Gud med sin Ånd skrive disse sannheter inn i våre hjerter. Det var ”Veldig Gud” som lå i krybben. Det var ”Herrens herlighet” Johannes så. Denne Jesus er Guds Sønn, vår Herre og Frelser, for han er død og oppstått og har faret opp til himmelen. 

La oss be Faderen i himmelen at Han med sin Ånd viser oss vårt behov for nåde og at Han gjennom sitt ord drar våre hjerter til Sønnen, for ”Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.” 1 Joh 5,12. 

På Betlehems markene sang englene lovsang. Jesus, verdens Frelser, var født. I himmelen, i evigheten, blir det lovsang til Jesus, som er vår Herre og Gud. I himmelen kommer Jesus til å bo midt iblant sine barn fra alle verdens hjørner, og alle skal få se Ham, ansikt til ansikt. Tenk i evighet å få være sammen med Jesus, se Ham, høre Ham, prise Ham, få samtale med Ham og tjene Ham. 

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig (svensk: tabernakel) er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være Guds folk, og Gud selv skal være hos dem.” Åp 21,3. Amen.