Artikel nr 1 fra blad nr 4-2011
Emne: Leder
Hvorfor gråter vi ikke?
Av Olav Hermod Kydland

Da Jesus var på vei til Golgata fulgte en stor mengde av folket ham, blant dem noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus sa til dem: ”Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg. Men gråt over dere selv og deres barn” (Luk 23,28). 

Jesus oppfordret disse kvinnene som viste medfølelse, til heller å gråte over seg selv og deres barn. Kvinnene tilhørte en by og et land som hadde forkastet Jesus og avvist hans tale om Guds rike (se Apg 4,25-28). Jesus visste hva som ville skje når romerne kom, og han hadde nok også i tankene hva som skulle skje i de siste tider (Åp 6,16; 9,6). 

Da Jesus ble korsfestet, så det ut for at Satan og hans åndehær hadde seiret, men i virkeligheten hadde de tapt. Apostelen Paulus sier: ”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset” (Kol 2,15). Satan og hans åndehær er beseiret, men dommen over dem er ikke eksekvert ennå. Djevelen vet at han har bare en kort tid igjen. Derfor fører han kontinuerlig krig mot de troende, ”mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd” (Åp 12,17). Legg merke til at det står dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Det er altså ikke tale om navnekristne, men gjenfødte kristne som lever i samfunn med sin Frelser og ønsker med hele seg, både i tanke, ord og gjerninger å tjene ham, både hjemme og ute. Det er Kristi kjærlighet som tvinger oss, sier Paulus (2 Kor 5,14). Apostelen Johannes sier: ”For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud” (1 Joh 5,3). Den som elsker Gud, vil også gjøre det han sier og påbyr i sitt ord. 

Guds barn er seg bevisst den åndskampen som foregår. Det hevdes at vår tid er den verste når det gjelder forfølging og drap på kristne. - Stig Magne Heitmann skriver i sin leseverdige bok: ”Men Gud er ikke beseiret” om forfølgelse av den kristne kirke og av kristne enkelt mennesker og sier: ”200 millioner kristne i verden i dag kjenner på kroppen hva forfølgelse er, ytterlige 200-400 millioner blir diskriminert for sin kristne tros skyld”. Vi har et stort ansvar å be for, støtte og tale deres sak på forskjellige måter. Guds ord sier: ”Lukk opp din munn for den stumme! Tal saken for alle dem som er nær ved å forgå!” (Ord 31,8). 

Kampen mot Gud og hans folk øker bare i styrke og intensitet, også i vårt land. Den hedenske fosterdrapsloven fra 1978, har ført til at mange barn ikke har blitt født. Mennesket selv har gjort seg til herre over liv og død selv om Den treenige Gud aldri har gitt tillatelse til det, og konsekvensene av detroniseringen av Gud uteblir ikke. 

Den rød-grønne regjeringen vil ha bort kristendommen fra samfunnet vårt. I RLE-faget likestilles kristendommen med andre religioner. Følgelig skal Den treenige Gud likestilles med hedenske avguder som er dannet i syndige menneskers bilde, og som verken kan tale, se, høre, lukte, føle eller gå (se Sal 115,4-8). Apostelen Paulus sier om hedningene: ”Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr” (Rom 1,23). Denne nedgradering av Guds herlighet fører til Guds dom som resulterer i at mennesker blir nedgradert og følger sine hjerters lyster og begjær. Mennesket blir kjønnsvesener og vanærer sine legemer seg imellom. Da de så byttet bort Guds sannhet mot løgn (avguder) og dyrket skapningen i stedet for skaperen, overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er imot naturen, det vil si lesbisk samliv. Videre sier apostelen: ”På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse” (Rom 1,27. Det som Gud forbyr og fordømmer har nå Stortingets flertall sagt ja til ved den kjønnsnøytrale ekteskapsloven av 2008. Stortingets flertall har følgelig forkastet det kristne ekteskapet og erstattet det med en meningsløs sosial konstruksjon, som ikke kan reprodusere seg selv, og som er basert på noen få menneskers unaturlige følelser og syndige begjær. Dette er et opprør, bevisst eller ubevisst, mot Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet. Det vil få uhyggelig og tragiske konsekvenser for både det enkelte mennesket og samfunnet. 

Det er en Gud-fiendtlig ideologi som ligger bak den forfalskede ekteskapsloven. Grunnlovens § 2, hvor det slås fast at Den evangelisk lutherske religion er Statens offentlige religion, er gått ut på dato, hevdes det. Noe som selvfølgelig er en stor løgn. Stortingets flertall bryr seg ikke om Grunnlovens § 2 og forstår ikke at det tradisjonelle ekteskapet (med mor-far-barn relasjonen) er selve grunncellen i samfunnet. Rokkes dette forhold, svekkes samfunnslivet radikalt. 

Både i barnehage og skole skal nå barna lære at homoseksualitet er like naturlig og akseptabelt som forholdet mellom en mann og en kvinne i ekteskap. Følgelig skal barn og unge læres opp til å forakte og forkaste Bibelens skaperordning og de ti bud som grunnlag for ekteskap og samfunnsliv. Dette minner oss om profeten Mikas ord: ”Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt” (Mika 7,3). 

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven er antikristelig. Den er et varsel om lovløshetens tider og legger til rette for at ”den lovløse” kan komme og innta herredømme. Likedan forberedes den enkelte og massene for den antikristelige tid når de ikke bryr seg om å ha kunnskap om Gud. Da overgir Gud dem til et ”udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg” (Rom 1,28). Jeg oppfordrer leserne til å lese Rom 1,29-32 og se hvor mye av dette som har fått innpass i dagens samfunn, og verre vil det bli. Når barn, unge og voksne læres opp og tilskyndes til å forkaste kunnskapen om Gud og ignorere og forakte Guds bud, da må vi regne med en lignende dom som Sodoma og Gomorra og byene der omkring fikk. Guds ord sier: ”Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild” (Jud 7). 

Det er tid for å gråte over oss selv og våre barn, for vi er vitne til en tilsvarende forkastelse av Jesus Kristus som skjedde ved hans domfellelse, da både de åndelige og verdslige lederne overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept (Mat 27,20). 

Vårt eneste håp, både for tid og evighet, er å ta vår tilflukt til den oppstandne Jesus Kristus, for det er ikke frelse i noen annen enn ham (Apg 4, 12).

I tidens dype mørke
har onde ånder makt.
Den gamle vekter stander
dog trofast på sin vakt.
Han står på Sions murer
i fiendens kuleregn,
og roper ut i natten:
Gi akt på tidens tegn!

Det er de siste tider
alt etter Herrens ord,
og lys og mørke strider
som aldri før på jord.
Det er ved midnattstimer
basunen lyde skal,
og Jesu brud skal hentes
til himlens brudesal.

(Ukjent forfatter)