Artikel nr 11 fra blad nr 6-2010
Emne: Bokmelding
Ny bok: Våg å stå som Daniel
Av Eivind Gjerde
Titel:

Forfatter:
Forlag:
Våg å stå som Daniel
-Innføring i Daniels bok
Erik Høiby
Stiftelsen på Bibelens Grunn 2010
188 s., hft. Kr 160,00

Forfatteren av denne boken skulle være meget godt kjent av Bibelsk Tros lesere. Erik Høiby har levert mange bibelfunderte og meget leseverdige artikler til tidsskriftet i årenes løp. Nå har Stiftelsen på Bibelens Grunn, som utgir bladet Bibelsk Tro, gitt ut hans bok om profeten Daniel. 

Erik Høiby skulle ha gode forutsetninger for å gi oss en oppbyggelig innføring i en av de mest krevende bøkene i Det gamle testamentet. Daniels bok er nemlig ikke lett å trenge inn i verken for lek eller lærd. Med boken til Erik Høiby har vi fått god hjelp. Forfatteren sier selv at han har arbeidet med denne boken helt siden han var elev ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Staffelsgate i Oslo. Nå er et langt liv levd som forkynner og bibellærer, og han deler sine innsikter i Daniels bok med oss. 

Jeg har lyst til å anbefale boken varmt for alle som er interessert i og glad i det profetiske ordet. Danielsboken i Det gamle testamentet tilsvarer på flere måter Johannes Åpenbaring i Det nye testamentet. Begge bøkene har et sterkt fokus på Jesus Kristus og den fremtid som er knyttet til ham. Begge bøkene trekker sløret litt til side slik at vi kan se inn i det som Gud i sin forutviten, har sagt vil komme. En forfatter har sagt at profeten Daniel er profetisk verdenshistorie (John Holen), verdenshistorien blir risset opp før den skjer! 

Erik Høiby går gjennom alle de 12 kapitlene i Danielsboken fordelt på 13 kapitler. I tillegg finner vi et innledningskapitel, en bibeltime om Antikrist og en epilog. Bibeltimen om Antikrist er knyttet til teksten i 2 Tess 2:1-12. Noen vil kanskje undre seg over at denne bibeltimen er tatt med i en bok som skal utlegge budskapet hos Daniel. Til det er det å svare at bibeltimen om Antikrist passer meget godt inn i sammenheng med Danielsboken. Antikrist, bibelens dystre og demoniske endetidsskikkelse, er tydelig nevnt hos Daniel. 

Det som gjør Erik Høibys bok om Daniel spesielt viktig og interessant å lese, er at han på en grundig og gode måte trekker de profetiske linjene frem til Det nye testamentets tid og like til endens tid. Forfatteren viser at mye av endetidsbudskapet i Det nye testamentet er forutsagt hos Daniel. Forfatteren skriver tydelig at han tror på et fremtidig tusenårsrike. Han formulerer et syn på det spørsmålet som mange bibeltro lekfolk vil kjenne seg igjen i.

I tillegg til sine oppbyggelige betraktninger er boken full av god og relevant faktakunnskap. Det gjør at den oppmerksomme leser vil få innsikt i Danielsbokens samtid. 

Forfatteren har gitt oss en tillitvekkende, bibelsk god og oppbyggelig fortolkning av Daniels bok, som bør få mange lesere. Boken er satt opp av forkynner og forfatter Kjell Dahlene som også har skrevet forordet til boken 

Bokens innhold er bra, men hadde fortjent en bedre innholdsfortegnelse. Noen mellomtitler til enkelte kapitler har kommet med i innholdsfortegnelsen, mens de fleste er utelatt. Enten burde alle blitt tatt med eller ingen. Det hadde også hjulpet på lesningen om det i de enkelte kapiteloverskriftene hadde vært vist til det aktuelle avsnittet fra Danielsboken. Dette er bare småpirk. Dette kan lett ryddes opp i et eventuelt nytt opplag av boken. 

Eivind Gjerde