Artikel nr 13 fra blad nr 5-2010
Emne: Referat
Bibelsamling på Audnastrand
Av Olav Hermod Kydland

For femtende gang arrangerte Stiftelsen På Bibelen Grunn (Bibelsk Tro) Bibelsamling på Audnastrand leirsted 29. juli til 1. august 2010. Nærmere 50 deltakere hadde meldt seg på til samlingen om Guds Ord. 

Programmet vekslet mellom bibeltimer, møter, sangmøte, vitnemøte og en tur til Lindesnes fyr. Talere var Asger Jensen fra Bornholm i Danmark og Dagfinn Natland fra Erfjord i Ryfylke. Dessuten deltok Torvald Kjetilstad fra Suldal med sang. 

Talerne fikk gi mye fra Guds hellige ord til tukt, trøst og oppbyggelse. Forkynnelsen var Kristus- sentrert og med formaning om å våke og være rede, for Jesu Kristi annet komme nærmer seg. Det ble understreket hva apostelen sier i 2 Kor 12,9: ”Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg.” 

Det ble også fokusert på den åndelige situasjon som vi lever i. Det ble poengtert at det er mye lunkenhet og likegyldighet i dag. Gløden og omsorgen blant de troende for sjelene er ikke stor lenger. I den forbindelse ble det nevnt den tyske presten Theofilus Grossgebauer som i 1661 utgav et hefte: ”Vekterrøst for fra det Zion som ligger øde” hvor han blant annet skriver om ”fem kalde vannstrømmer” som har vært en medvikende årsak til å slukke ut nidkjærhetens brann i de troendes hjerter. Disse er: 1) Kjærligheten til verden, 2) ringeakt for Guds rike, 3) menneskefrykt, 4) trang etter anseelse og ære blant mennesker og 5) trang etter et liv i uforstyrret og selvnytende ro og komfort. Dette har ført til at nidkjærhetens brann er utslukket både blant prester og lekfolk. Dette gjelder også i dag. Derfor trenger vi en dyptgående vekkelse, hvor Guds ord som lov/evangelium, synd/nåde blir klart forkynt til frelse, oppbyggelse, tukt og trøst. 

Derfor er vår bønn til Gud som det står i koret: 

”Gamle tiders vekkelse vi venter. 
Store under, Herre, la det skje! 
Gud, la nådens klokke herlig klemte, 
Så din frelse alle må se.”