Artikel nr 5 fra blad nr 4-2010
Emne: Guds ord og løfter
Bibelens avsluttende samtale og innbydelse

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Henric Staxäng

Åp 22,16-17. Bibelens avsluttende samtale mellom Jesus og menigheten 

I avslutningen av Åpenbaringsboken (22,7‑12) sier Jesus: ”Se, jeg kommer snart!” En hilsen ifra Jesus i himmelen til menigheten på jorden. Denne avsluttende hilsenen: ”Se, jeg kommer snart!” er Jesu kjærlighetserklæring til sin brud, menigheten på jorden. Menigheten svarer: ”Kom!” (v. 17) ”Amen, ja kom, Herre Jesus!” (v. 20). En kjærlighetens samtale mellom himmel og jord, mellom Jesus og menigheten. Et uttrykk for deres gjensidige kjærlighet til hverandre og lengsel etter hverandre. 

Hvem kan svare Jesus slik: ”Amen, ja kom, Herre Jesus!”? Jo bruden, altså menigheten – de som har den Hellige Ånd. De som har den Hellige Ånd, har for sine synders skyld begynt å spørre etter nåde og fred med Gud, og de har gjennom troen fått Guds ”Sønns Ånd … som roper: Abba, Far!” (Gal 4,6). De som har Guds Sønns Ånd, har fått sine synder forlatt, ikke for sin egen forbedrings skyld, men alene av nåde, for Guds Sønns dyrt utgytte blods skyld. 

Tenk at Jesus vil ha med deg å gjøre, til tross for at ditt liv har vært en lang kjede av synder. At du også i dag, til tross for gårsdagens nederlag i kampen mot synden, får ny nåde hos Jesus – det er stort. Det er nettopp dette nådens evangelium – med det rensende og frelsende Guds Sønns blod som kraftkilde – som gjør noe med ditt hjerte. Syndefordervet er der fortsatt, men evangeliet gir deg kjærlighet til Jesus og lengsel etter Ham. Aldri vil du bli fornøyd med din kjærlighet og lengsel. Men allikevel er det ikke noe du elsker mer enn Jesus, og det er ingen du lengter mer etter enn Ham, din sjels Brudgom. 

En del av deg er allerede i himmelen, for Jesus og du er ett ved troen, du som alene hos Herren søker ro for din sjel. Du har en plass ved Faderens høyre side i himmelen, for apostelen Paulus sier om Guds menighet på jorden: ”Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus” (Ef 2,6). Der i himmelen har du din rettferdighet og din trygghet – ikke i deg selv. Jesus lengter etter å få dele evighetens glede med deg, du kjøpte brud, som ikke forakter Hans soningsblod. Ikke underlig at Jesus i Bibelens avslutning sier: ”Se, jeg kommer snart!” Ikke underlig at menigheten svarer: ”Amen, ja kom, Herre Jesus!” 

Bibelens avsluttende innbydelse 

Etter menighetens svar til Jesus kommer Bibelens avsluttende innbydelse: ”… den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!” (v. 17). Til hvem får du komme, du som tørster? Jo, til Jesus. Han er kilden med det levende vannet. 

Men det kan være så vanskelig å ta imot denne innbydelsen. Djevelen vil ikke at du skal komme til Jesus og ta imot Ham, Hans Ånd og Hans nåde, og smake livets vann. Djevelen kan f.eks. si: ”Du har for store synder på din samvittighet”. Eller: ”Du sliter med den og den synden som du ikke får bukt med. I en slik tilstand kan du ikke komme”. Eller: ”Din anger over synden er ikke dyp nok”. På denne måten holder djevelen sjelene bundet, slik at de ikke våger frimodig å komme til Jesus og drikke av nådens kilde. Men det er Herrens ord som gjelder, og i Hans innbydelse står det: ”Uforskyldt”. Altså av nåde. Denne innbydelsen ”uforskyldt” gjelder så lenge nådetiden varer. Dine syndeminner må være så vanskelige og kompliserte som de bare vil – før eller etter din omvendelse – innbydelsen står enda ved lag: ”Den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt”

Din anger er ikke så dyp som du ønsker, men innbydelsen står ved lag: ”Uforskyldt”. Har Guds Ånd fått vekke en tørst i deg etter Jesus og Hans nåde, og ingen ting annet her i verden kan gi deg fred og ro, ja da har du den anger, omvendelse og tro som Bibelen taler om. Og selv om tørsten etter Jesus er svak og din tro er som er rykende veke, så er den svakeste påkallelse – ”Herre Jesus, Guds Sønn, forbarm deg over meg” – et verk av Guds Hellige Ånd. Din synd er forlatt, helt forlatt. Frimodig får du komme til Jesus. Ja, frimodig får du nå ha din plass sammen med Ypperstepresten Jesus, inne i det aller helligste, inne i selve himmelen. Hvorfor? For din anger, omvendelse og tros skyld? Nei! Hvorfor? ”Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen” (Heb 10,19). Ja, kom i hu at Gud ser sin Sønns soningsblod, prisen som det kostet å kjøpe oss fri fra syndens uhørte skyld. Dette blodet roper om en evig nåde. Derfor kan du frimodig komme, og nå i ånden være hos Jesus i den himmelske verden, i tilbedelse, i bønn og påkallelse av hans navn.

Denne betraktning er rettet spesielt på deg, trøtte evighetsvandrer, som er redd for å gå i forening med synden og verden, men som kjenner hvor tørr og elendig du er. Væpne deg med evangeliet – i ettertanke over hva Jesus har gjort for deg – under påkallelse av Herren Jesu navn, med bønn og takksigelse. I evangeliet om Jesu navn og dyrt utgytte blod, ligger en frelsende, helliggjørende og bevarende kraft. 

Glem ikke stillheten med Bibelen og møtet med HERREN gjennom møte og gudstjeneste (om du har helse og tilgang på ”ikke-villfarende” forkynnelse). Glem ikke bønnesamtalen med din himmelske Brudgom. Dette er ingen oppmuntring til prestasjoner. Men om du drives av Guds Hellige Ånd, så vet du at det er livsviktig at kontakten mellom himmel og jord opprettholdes hver dag, også på hviledagen, som er HERRENS DAG. Amen. 

(Overs: J. E.Aasmundtveit)

Kom til din Frelser, oppsett det ei! 
Her i sitt ord han viser deg vei.
Kjærlig og nådig innbyr han deg, 
kaller og sier: Kom! 
Kor: Salig, salig skal vårt møte bli 
når fra synden vi er frelst og fri! 
Frelserens pris så glad synger vi 
hjemme i himlens kor. 

(Sangboken nr 201, v. 1 + kor)