Artikel nr 11 fra blad nr 3-2010
Emne: Guds ord og løfter
Hold fast på det du har lært

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Gunnar Helge Ødegårdsstuen

Hold fast på det du har lært. Hold fast på guds ord! Åp 1,3; 3,11; 22,7. 

Disse tre skriftstedene taler i sak om det samme. De har en sterk formaning om å ta vare på Guds ord, slik vi har fått det overlevert i Den Hellige Skrift. For det å ta vare på Guds ord handler om vår salighetssak: ”Salig er den som hører det profetiske ord og tar vare på det som står skrevet,” 1,3, og ”Hold fast på det du har (altså det profetiske ord), for at ingen skal ta din krone” 3, 11, dvs. den store rikdom som Ordet fra Gud bærer i seg. Og begrunnelsen er klar: ”Tiden er nær!” - for: ”Se, jeg kommer snart!” 

I høst hadde vi valg 

Et verdivalg ble det sagt i valgkampen av mange. Og av de mange verdier som ble framhevet var: sosial rettferd, bedre velferdssamfunn, arbeid for alle, et inkluderende samfunn, god og sikker samfunnsøkonomi, bedre veier, mer jernbane, og ikke minst et bedre miljø (lavere CO2 utslipp) 

Alle disse tingene er gode og viktige ting for landet. Men et litt ironisk spørsmål: Blir det norske folk mer salig ved dette? Har disse materielle verdier noen positiv betydning for menneskets evighet? Det har nok verdier av betydning på mange måter her i tiden, men ikke verdier som betyr noe for vår udødelige sjel og evigheten. Disse forgjengelige ting kan ikke tilfredsstille det udødelige menneskes sjel. De har ingen håp for evigheten. 

Det som virkelig har verdi for tid og evighet er Guds ord. 

Det står fast i himmelen: ”Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.” Salme 119,89. Jesus sier at hans ord skal aldri noensinne forgår. (Mat 24,35.) Her i tiden er Ordets nytte for oss mennesker slik: ”nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.” 2 Tim 3,16. 

”Det er farlig å utsette seg for Guds ord. Det forandrer livet ditt for alltid” uttalte en bibelskoleelev seg for en tid siden. Vedkommende hadde fått erfare det selv, og fått se hvilke virkning det hadde fått for han selv og med elevene. Det har mange av oss erfart. Som Bibelen sier selv: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger i gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertes tanker og råd” Hebr 4,12. 

Når Guds Ord har en slik virkning så vil mennesket reagere på det med motstand 

Det fikk bl.a. Stefanus oppleve da han talte Guds ord til Det høye råd – Apg 7,54: ”Da de hørte dette, stakk det dem i hjerte, og de skar tenner mot ham.” Det førte til steining med døden til følge. Mange er de som har opplevd lignende gjennom tidene. Guds ord er ikke blitt tålt. Det ”tveeggede sverd” rammet og det skapte motstand. 

Vi opplever også i dag her i vårt land at Guds ord medfører motstand. Våre myndigheter har vist det. Derfor ble kristendomsundervisningen i skolen tatt vekk. En objektiv undervisning hvor kristendommen skulle likestilles med andre religioner og livssyn (RLE) ble innført. Så ble bordbønn forbudt i barnehager. Skolegudstjenester i tilknytning til høytider ble nedprioritert. Skulle det være noe så måtte det være så nøytralt som mulig. Helst ikke Fader Vår. 

Så kom nekting av støtte til menigheter/organisasjoner som ikke ville godta homofile samboende som ledere. Altså en motstand mot Guds ord og de kristne grunnverdiene. Og mer vil vi få møte i tiden som kommer, nå når den sittende regjering ble gjenvalgt og dermed fritt kan forsette sin avkristningsmannøver i landet vårt. Kanskje forsvinner også korset ut av flagget, og fedrelandssalmen blir forbudt å synge? 

Kampen vil tilspisses 

Dette godt hjulpet av Den norske kirkes liberale biskoper som er blitt statens medhjelpere i avkristningsprosessen. 

Men dette som skjer skal ikke overraske oss kristne. Guds ord har selv forutsagt dette: ”Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt” 2 Tim 3,12. De troende vil få merke verdens hat. Som Paulus og Barnabas sa til de troende i Lystra, Ikonium og Antiokia, Apg 14,22: ”Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler” 

Guds ord og den levende kristentro har hatt og vil ha trange kår fram mot Jesu gjenkomst. Den rir ikke på popularitetens rygg. Gjør den det, da er det noe galt fatt. Da har vi tilpasset Guds ord etter folkets ønsker. Da har vi som kristne sluttet å være det lys og salt Herren har sagt vi skal være (Mat 5,13-14). Da er det blitt en form for kristendom som alle kan leve med, og det er ingen bibelsk kristendom. Det skal rett forstått, være farlig og bli utsatt for Guds ord. 

Når det gjelder myndighetenes videre strategi mot levende kristendom, som har sin basis i Den Hellige Skrift, så gjelder Paulus` ord i Ef 6, 11-12: ”Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” 

Viktig og nødvendig at vi tar vare på Guds ord 

For i den kamp den troende menighet og den enkelte troende står, er det bare Guds ord som gjør at vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Lar vi den liberale teologi få innpass i våre liv, ved at vi lytter til den, taper vi snart Livet i Gud. Religiøse kan vi være, men det hjelper lite. Vi kan påberope oss mange religiøse og kristelige ting, men hva hjelper det når Han som ser til hjertet, en dag må si: ”Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett” Mat7,23. 

Gud er den suverene, allmektige og evige Gud og trenger ikke til at noe menneske forsvarer han. Han har jo sagt: ”Så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første og den siste, og foruten meg er der ingen Gud” Jes 44,6. 

Hvorfor skal vi ta vare på Guds Ord – holde fast på det? 

1. Du skal ta vare på det, holde fast på det, så du blir bevart i en sann tro til det evige liv.. 

Det er ved Ordet du ble frelst. Som engelen sa til Kornelius ang Peter: ”Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus” Apg 11,14. 

Du må holde fast på det slik det står skrevet. Å holde fast på det, ta vare på det, er også å høre Ordets forkynnelse. Gå til Guds hus. Vær i de troendes forsamling så langt det er mulig for deg. Gå der hvor Ordet forkynnes rett og klart, og sakramentene forvaltes rettelig. Slik blir du bevart i en sann tro, i et sunt og rett Kristusliv til det evige liv. Derfor formaner Skriften: ”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om” 2 Tim 3,14. La ingen få deg bort fra Ordets grunn, det som står skrevet. Som Paulus skriver til Tessalonikerne: ”Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss” 2,15. 

2. Menigheten / forsamlingen må ta vare på Guds Ord, holde fast på det, for det er det evige livs ord, (Johs 6,68). 

Det skjer ved at menigheten / forsamlingen prøver det som blir forkynt, slik vi leser om jødene i Berøa. Da de hørte Paulus og Silas forkynne i deres synagoge står det at de ”gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt” Apg 17,11. Det er ikke presten eller predikanten med sin gode menneskelighet utstråling som er hovedsaken, men om det er en klar og avgjort forkynnelse av det som står skrevet. 

Derfor skal vi kjempe mot liberaliseringen av Ordet, og holde fram Ordets Sannhet : ”så sier Herren” – enten de hører eller lar det være. Paulus formaner Timoteus: ”Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære” 2 Tim 4,2. 

Hvorfor er dette så viktig? Jo, Paulus begrunner det slik i v 3-4: ”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr”. Dette er hva som skjer i dag. Derfor er det et skrikende behov for opplæring, en sunn og sann bibelopplæring. Vi står i en særlig kamp i dag angående Guds bud, Guds skaperordning og på hva som er rett og galt. Etisk veiledning som gir selvstendig overbevisning om at Guds gode vilje er det beste for alle mennesker og at det gjelder i alle deler av livet. Det er meget viktig. Men vi må forberede oss på at det koster å følge det en ser er rett ut fra Guds ord. 

3. Vi må ta vare på og holde fast på ordet for verden sin skyld, ja, for vårt land sin skyld. 

”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himlen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelse ved” Apg 4,12. 

Guds Ord, hele Skriften, skal ut til verdens ende. Til alle folkeslag og nasjoner. ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler….” var Jesu ordre Mat 28, 19. Misjon er mer en menneskelig bistand. Det er først og fremst forkynnelse av Ordet, og rett forvaltning av sakramentene så mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse, og ved det bli bevart i troen. Der dette blir forkynt klart og rett der brytes hedenskapets leire. 

Men også for vårt kjære fedreland skal vi ta vare på Ordet slik at vårt folk kan bli frelst og bli bevart i en sann tro. Barna og de unge trenger det. 

Vårt arvegods, som Ordet er, det skal gis videre til den oppvoksende slekt. Til barna i heimen, i barnehage og på skolen. 

Vi opplever at myndighetene vil legge hindringer 

De legger sine premisser for hva som offentlig skal læres og forkynnes. Myndighetene avgjør premissene for støtte til kristne skoler/barnehager og kristent arbeid. Så lages det lover, som hindrer menighet og kirke, som vil være forpliktet på Guds ords sannhet, å få offentlig tilskudd. Men her ligger en fare, at en selger sin sjel for mammon, ved at en gjør seg avhengig av det offentlige, ved å lyde disse mer en Gud. 

Men den som vil holde fast på, ta vare på Guds Ord vil få merke at det strammes inn. Det blir en form for forfølgelse. Her må vi som Guds folk være våkne. Vi må våge å gå ”mot strømmen.” Vi må våge å motstå fristelsene til å la oss binde til det offentlige, for derved for alltid å bli bundet. Vi må våge, i tro til Gud, den Allmektige, å bruke av våre egne midler langt mer til kirke og misjon, uten offentlig støtte. 

Her vil kristentroen bli satt på prøve om hvor grunnfestet og rotfestet den er i Guds Ord. 

Hold fast på – ta vare på Guds ord! 

Det er budskapet til oss i dag fra Herren! Det er avgjørende for himmel eller fortapelse når Jesus kommer igjen. 

For fornekter jeg her i tiden, ordet, det som står skrevet i denne bok – Bibelen, blir det meg til evig død. 

Tror jeg ordet, det som står skrevet, blir det meg til evig liv. Da er jeg salig.