Artikkel nr 10 fra blad nr 5-2009
Emne:  Bokklipp
Menneske – hva er du verd?

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Francis A. Schaeffer / C. Everett Koop

Kristi herredømme

Å ta imot Kristus som Frelser betyr også å anerkjenne ham som Herre på alle områder i livet og vise det i praktisk handling. Han er ikke bare Herre i vårt andaktsliv, men også på kulturelle områder som kunst og musikk, i vårt tankeliv, i våre forretningssaker og i vår holdning til krenkingen av menneskeverdet. Aksepterer vi Kristi herredømme og underkaster oss Bibelen i alt den lærer, får det også følger for vår tenkning og handling som borgere overfor myndighetene og landets lover. Vi må sette oss inn i lovgivningen og handle ansvarsfullt for å forandre den om den skulle falle utenfor de bibelske rammene for menneskelighet og rettferdighet. Bibelens svar er å leve ut og ikke bare til å fundere på.

    Vi må leve under Kristi herredømme på alle livsområder, også om det skulle koste oss mye. Det er gripende å tenke på hvordan for eksempel de kristne i Kina må betale høy pris for sin troskap mot Kristus. Men heller ikke vi er befridd fra ansvaret for personlig å gå inn under Kristi herrevelde i vårt land.

    Hvem er det som betaler prisen her? Det er legen som blir utestengt fra visse sykehus fordi han ikke vil utføre abort. Det er forretningsmannen som spolerer sin karriere i selskapet fordi han nekter å godta umenneskelige rutiner i bedriften. Det er sosiologiprofessoren som risikerer å miste sin stilling ved å la være å undervise ut fra et deterministisk utgangspunkt. Det er en pastor som heller forlater sitt embete enn å følge press til å forkynne liberal teologi eller utvanne kristendommen. Det gjelder også presten som ut fra Bibelen forkynner at vi er kalt til oppofrende handlinger i stedet for å lulle menigheten inn i en falsk bekvemmelighet, mens både den åndelige og den fysiske døden sprer seg til barn og barnebarn. Eksempler kunne nevnes i det uendelige.

    Troskap mot Kristus innebærer at vi tar i bruk våre grunnlovsbestemte muligheter så lenge vi har dem. De land der man fremdeles har en fri forfatningsutøving, blir stadig færre. Under Kristi herrevelde er vi kalt til å proklamere og praktisere Bibelens prinsipper på disse områdene.

    Med Kristus som vår Frelser og Herre må vi gjøre alt for å hjelpe og lede andre til Kristus. Samtidig må vi med alle lovlige midler hindre totalitære regimer å få fotfeste og bremse den økende umenneskeligheten i samfunnet vårt. Men om vi ikke selv behandler de mennesker vi møter i hverdagslivet på en menneskelig måte, da hjelper det lite å snakke om hvordan vi skal stanse fornedringen av mennesket i samfunnet ellers. De alternativene vi nevnte i slutten av kap.3, må omsettes i praktisk handling. Vi må selv handle menneskelig, selv om det kan komme til å koste.

    Vi ber inntrengende alle dere som er kristne, om å utnytte all deres innflytelse for å kjempe mot den fortsatte fornedringen av menneskeverdet. Det kan være gjennom lovgivning, sosiale aksjoner eller alle andre midler som står til rådighet på alle livsområder, både private og offentlig, individuelt og kollektivt.

    Om mennesket ikke har en unik og enestående verdi uansett alder og helse, så forsvinner ethvert grunnlag for en kamp mot menneskefornedring i vår generasjon. Vi vil derfor enda en gang oppfordre alle dere som er kristne til ikke å la det eneste grunnlag, deres eneste håp for å kunne stå imot – nemlig Bibelen – bli svekket, hvor finurlig en enn forsøker å undergrave dens innflytelse. Bibelen er sann fra begynnelse til slutt og formidler i sin helhet sannheten om frelsen så vel som et moralsk fundament for kampen i hverdagen.

    Som kristne er vi altså kalt til å kjempe med besluttsomhet og offervilje for individet i samfunnet og samtidig vise kjærlig omsorg for enkeltmennesker. Da vil også verden for alvor oppleve at menigheten er jordens ekte salt. Et salt som har til oppgave å bevare livet mot ødeleggelseskrefter, både ved å vise menneskelig omsorg midt i alt motbydelig effektivitetsjag, og ved å bekjempe alle de ondskapens kreftsvulster som omgir oss. (Fra boka: ”Menneske- hva er du verd?” Luther Forlag)