Artikkel nr 1 fra blad nr 5-2009
Emne:  Leder
Gud er Herre over liv og død!

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

Alt liv i universet er skapt av Gud! Alt liv stod frem fordi Gud ville at det skulle bli til. Gud lot livet springe frem av sine egne, evige, guddommelige livskilder. Gud har liv, er liv og gir liv. Å skape nytt liv er guddommelig! Gud skapte jord og himmel med alt sitt overveldende rike liv av ingenting! Gud hadde ingen masse eller urstoff som han formet til å bli liv. Livet stod frem ved hans ord og ved hans bud. Hans ord var et skaperord, fullt av liv.” Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust” ( Salme 33,6). Derfor er Gud livet i seg selv! Jesus Kristus fremhever denne veldige sannheten om Gud i Johannes-evangeliet: ”For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv” Joh 5,26. Vi merker oss at Jesus Kristus som Guds Sønn har den samme guddommelige egenskapen. (Jesus er også fylt liv og overflod). Han er selve livet i sin person. Jesus er veien og sannheten og livet!

    Bibelen starter med den fantastiske skapelsesfortellingen. ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden!" Slik lyder Bibelens første og mest innholdsfylte vers. I og ved og til Ham som er begynnelsen skapte Gud altet! Ham som er begynnelsen er Guds egen Sønn! Alt Gud skaper, skaper han som en kjærlighetens gave til sin elskede Sønn. Jesu Kristi tjener og apostel Paulus formulerer ved Den Hellige Ånd disse hjertegripende sannheter i Kolosserbrevet 1:”For i ham (Kristus) er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham" ( 1,16)

    Skapelsesfortellingen sier at Gud skapte universet med jord og himmel og alt liv i løpet av seks skapelsesdager. Alt dette var en gave til Sønnen. Den sjette skapelsesdagen skapte Gud kronen på sitt verk – mennesket. Mennesket ble skapt i Guds bilde. Mennesket ble skapt mannlig og kvinnelig. Det var Guds vilje at mennesket skulle være to kjønn. Til det å være menneske innebærer det å være mann og kvinne. Gud skapte mennesket til mann og kvinne for at mennesket skulle ha det godt. Vi er to kjønn fordi de to kjønn skal tiltrekkes av hverandre, pleie sosialt fellesskap med hverandre og skape nye menneskeliv! Forholdet mellom mann og kvinne skulle gjenspeile det forholdet som skulle herske mellom Kristus som brudgom og menigheten som bruden ( Ef 5,32-33)

    Vi mennesker har ingen mulighet til å frembringe disse liv av oss selv. Når nytt liv skapes på jorden, er det Gud som dypest sett står bak alt sammen. Han har latt sine biologiske lover virke slik at en mann og en kvinne, sammen kan skape nytt liv, men det er Gud som er opphavet til det og som lar det skje. Alle mennesker som er født inn i verden bærer derfor Guds bilde i seg! Alle er ment å tilhøre Jesus Kristus! Bibelen lærer at mennesket er falt i synd og opprør mot Gud. Synden klamrer derfor rundt menneskets gudsbilde, men mennesket har samme verdi i Guds øyne. Barnet i mors liv et skapt i Guds bilde helt fra unnfangelsen av. Gud ser fosteret i mors liv. David skriver: ”Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som var fastsatt da ikke en av dem var kommet" ( Salme 139,16).

    Jesus Kristus har selv vært foster i Marias liv. Han ble selv forsøkt drept som barn av kong Herodes som fryktet en konkurrent til tronen. Gud har ikke bare satt sitt vern over barnet i mors liv. Gud verner om alt menneskeliv. Gud verner om den gamle sitt liv. Gud har gitt et eget bud som verner livet til mennesket. Det korte og kraftige femte budet sier: ”Du skal ikke slå i hjel” ( 2 Mos 20,15). Dette budet er fra Guds evige vilje og rådslutning ment å verne om alt menneskelig liv fra unnfangelse til naturlig død. I Bibelen settes det et særlig vern om den gamle. I hellighetsloven i 3 Mosebok 18-27 sies det: ”For de grå har skal du reise deg og ære den gamle, og du skal frykte din Gud. Jeg er Herren." 3 Mos 19,32. Den samme respekt for den gamle legger Det nye testamentet inn over oss. Apostelen Paulus skriver til Timoteus og sier: ”Du skal ikke tale hårdt til en gammel mann, men formane ham som en far… " 1 Tim 5,1.

    Jesus Kristus gav sitt liv til frelse for verden! Jesus Kristus ble født inn i verden som et menneske for å kjøpe tilbake sin gave – menneskeheten – som gikk tapt ved syndefallet!

    Det viser den ufattelige verdi som Gud har satt på oss mennesker. For det første ble vi skapt i Guds bilde som en Kristi gave, og for det andre gav Gud sin Sønn til frelse for menneskeheten. Jesus Kristus har derfor dobbel rett på alle mennesker!

    I vårt land er menneskelivet alvorlig truet både i livets startfase og livets avslutningsfase. I Norge kan fosteret som er unnfanget i Guds bilde og som Jesus Kristus har gitt sitt liv for, fritt drepes inntil det er 12 uker gammelt. Den såkalte abortloven gir den gravide kvinnen suveren frihet over liv og død til barnet hun bærer under sitt hjerte. Ca 14-15000 små mennesker drepes hvert år i Norge av menn og kvinner i grønne klær. Dette skjer på våre sykehus. Sykehus som skulle stå i livets tjeneste, tjener Satan og dødskreftene. For en himmelropende synd mot Gud og hans Sønn. For en himmelropende synd mot disse ufødte barna. Disse barna var ment av Gud å skulle få et liv her i verden. De var ment til å leve i troen på Jesus Kristus her i verden. Dødskreftene herjer vårt samfunn og vi tåler det så altfor godt!

    Menneskelivet er også truet i sin avslutningsfase. Nylig fremmet et stort politisk parti såkalt dødshjelp i sitt partiprogram. Partiet har nå trukket dette tilbake. Såkalt dødshjelp eller aktiv eutanasi som det heter på fagspråket er ikke noe annet enn drap på gamle og syke. Sterke krefter har lenge arbeidet for at dette skal bli lov i Norge. Det er allerede tillatt i Nederland. Mennesket som har forkastet Gud og Jesus Kristus som frelser og Herre, kommer inn under Satans makt. Jesus sier at han er en manndraper, tyv og ulv. Mord følger i hans fotspor.

    Gud kaller oss som aldri før om å kjempe med åndelige virkemidler mot dødens krefter som mer og mer vinner innpass i vårt samfunn. Vår vei er å bruke Ordet og bønnen. Den treenige Gud er Herre over liv og død. Ikke vi, men Gud bestemmer over alt menneskeliv.