Artikel nr 13 fra blad nr 3-2008
Emne: Kommentar
Noen synspunkt på forslaget om felles ekteskapslov

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Regjeringen la fredag den 14. mars 2008 fram forslag om felles ekteskapslov for heterofile og homofile par. At forslaget ble lagt fram noen dager før påske, vitner om liten respekt for kristen tradisjon og kristne verdier. 

I følge pressemelding sies det blant annet: 

Loven gir homofile samme rett til ekteskapsinngåelse som heterofile. Samtidig vil loven sikre barn av lesbiske par to juridiske foreldre fra starten av livet, og homofile ektepar vil få mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile. 

- Den nye ekteskapsloven er et framskritt på linje med innføringen av alminnelig stemmerett og likestillingsloven, sier Barne- og likestillingsministeren. 

Formålet er å likestille heterofile og homofile par. - Homofilt og heterofilt samliv har like stor verdi. Derfor må homofile får samme mulighet til å inngå ekteskap som heterofile. Samtidig er det viktig å sikre barnas rettigheter, sier Anniken Huitfeldt. 

Regjeringens flertall foreslår også at lesbiske par får samme mulighet til å bli vurdert for assistert befruktning på samme måte som heterofile par. Dette vil bidra til at barn av lesbiske får samme mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav som barn av heterofile. Samtidig sikrer forslaget at barn får to juridiske foreldre fra fødselen av.

- Den nye loven er ingen svekkelse av ekteskapet som institusjon, snarere er det en styrking. - Ekteskapet blir ikke mindre verdt fordi flere kan ta del i det, sier Anniken Huitfeldt. 

Vi er her vitne til den rødgrønne regjeringens forslag til ny kjønnsnøytral ekteskapslov. 

Ifølge det verdslige regimente har styresmaktene fått mandat av Gud til å styre og regjere legemene og de legemlige ting, men ikke sjelene og de sjelelige ting. Det gjelder den offentlige ordning med ekteskap og alt som har med politikk, økonomi, forretning, praktiske og kulturelle fellesoppgaver og sosiale spørsmål. De 10 bud, lovens 1. bruk, er den rettessnor styresmaktene skal styre eller regjere etter. 

Når man så leser forslaget til ny felles ekteskapslov og pressemeldingen som ble sendt ut i den forbindelse, forstår en med en gang at regjeringen bryter med en lang kristen tradisjon. Både nasjonalt og internasjonalt har ekteskapet blitt definert som et samliv mellom en mann og en kvinne. Men nå foreslår regjeringen å omdefinere ekteskapet til også å gjelde enkjønnede par. Hvem har gitt regjeringen mandat til å omforme definisjonen av ekteskap? Det er et overgrep mot alle som har inngått et tradisjonelt ekteskap uten at de har blitt hørt. 

I pressemeldingen presenteres forslaget med fine ord som er positivladet, men som er besnærende og forførende. Man taler om de homofiles rettigheter og verdi. Man sammenligner innføringen av den nye ekteskapsloven med innføringen av alminnelig stemmerett og likestillingsloven. Det hevdes at den nye loven er ingen svekkelse av ekteskapet som institusjon, snarere enn styrking og ekteskapet blir ikke mindre verd fordi flere kan ta del i det. 

La oss si med en gang at regjeringens forslag til ny ekteskapslov bryter fullstendig med Guds skaperordning og de 10 bud. Ekteskapet er et samliv mellom en mann og en kvinne. De skal leve sammen i et livslangt, monogamt ekteskap i gode og onde dager. Luther sier om ektestanden: ”Dette er jordens første stand han har innstiftet, og derfor har han også skapt mann og kvinne forskjellige – som enhver kan se – ikke til utukt, men for at de skulle holde seg til hverandre, være fruktbare, få barn og oppdra dem til Guds ære” (Luthers ”Store Katekisme”). Alt samliv utenom ekteskapet betegner Guds ord som hor eller utukt (2 M 20,14; 4 M25,1). Samliv mellom to av samme kjønn betegner Guds ord som ”skammelig utukt” (Rom 1,27). 

Når regjeringen foreslår å likestille tokjønnet samliv med enkjønnet samliv, da likestiller den Guds skaperordning med noe som Gud forbyr og dømmer. Dermed forkaster den i virkeligheten Guds skaperordning og Guds bud og legitimerer noe som er synd. Følgelig lager regjeringen en lov som støtter og binder homofile og lesbiske par til et juridisk forhold som Guds ord fordømmer og som fører til evig fortapelse. 

Dersom denne loven blir vedtatt, vil den få uhyggelige og tragiske konsekvenser for både samfunnet og det enkelte menneske. De som kjemper for en kjønnsnøytral ekteskapslov, har fokus rettet på voksnes behov og krav, men liten forståelse for hva som er barnas beste selv om det er en menneskerett for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre, når det er mulig (jfr. FN`s Barnekonvensjon, Artikkel 7,1 og 18,1). Likedan kommer faren i skyggen, men sæden trengs selv om faren kan erstattes med en medmor. Det er også et svik mot barnet at det ikke skal få vite noe om sin biologiske far før det er 18 år gammel. 

En kan også spørre hvordan det vil bli for barn å vokse opp med to mødre. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at lesbiske partnerskap oppløses tre ganger så ofte som ekteskap, de blir neppe mer stabile av å kalles ekteskap. NOVA-rapport 3/2005 påviser at aktive lesbiske kvinner har et alkoholforbruk som er åtte ganger høyere enn andre kvinners. Når det gjelder homofile partnerskap, så skiller de seg en og en halv gang oftere enn heterofile par. - Vi kan gjerne spørre Barne- og likestillingsministeren om dette er med på å styrke eller svekke ekteskapet. Svaret er innlysende. Regjeringen farer med propaganda for en sak som er mot naturen. 

Bak forslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov ligger en Gud-fiendtlig ideologi. Grunnlovens § 2 , hvor det slås fast at Den evangelisk lutherske religion er Statens offentlige religion, er gått ut på dato, hevdes det, noe som selvfølgelig er en stor løgn. Det tradisjonelle ekteskapet (med mor-far-barn relasjonen) er selve grunncellen i samfunnet. Rokkes dette forhold, svekkes samfunnslivet radikalt, og det vil føre til stor nød og kaotiske forhold både i familielivet og samfunnet. 

Får vi en kjønnsnøytral ekteskapslov, vil det bli lovstridig å favorisere en ekteskapsform framfor en annen. I barnehage og skole må en si at enkjønnet og tvekjønnet samliv er likeverdige selv om det er løgn. 

De som ikke av samvittighetsgrunner kan anerkjenne enkjønnet ”ekteskap”, står i fare for å møte utstøtelse, sanksjoner, yrkesforbud og straffereaksjoner. Trossamfunn og kristelige organisasjoner kan risikere tap av statsstøtte og ikke få lov til å drive kristne barnehager og skoler dersom de ikke vil godta løgnen. 

Barna, både i barnehager og skoler, må lære om det nye kjønnsmønster og dermed forkaste Bibelens skapelsesordning og de 10 bud som grunnlag for ekteskapet. Når Guds ord kaller homofile forhold for ”skammelig utukt” og sier at de som driver med slike ting, ikke skal arve Guds rike, så lovfester øvrigheten den og legitimerer dermed synden. Men da har man fått en antikristelig lov som forkaster Den treenige Gud og hans lover. Følgelig må lærere undervise og bruke lærebøker som både bifaller og fremmer noe som Guds ord forbyr og dømmer. Dermed opplæres elevene til å ignorere og forakte Guds bud. Da vil dommen over deler av det norske folk bli som dommen over: ”Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild” Jud 7. 

Det er vår bønn og vårt håp at den foreslåtte kjønnsnøytrale ekteskapsloven ikke vil bli vedtatt i Stortinget, for den er med på å fremme sekularisering av samfunnet og avkristning av det norske folk.