Artikel nr 7 fra blad nr 2-2008
Emne: Påske
Stedfortrederen

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Frits Larsen

“Ham som ikke visste av synd (ikke hadde føling av den i sin person), har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.” (Og bare i og ved ham.) 2 Kor 5,21. 

Om stedfortrederen for oss 

Gud er til. Vi skal alle se ham. Jesus er til. Vi skal alle se ham. Vårt menneskesyn er at Jesus døde for våre synders skyld av medlidenhet med oss. Guds tale er at han gjorde Jesus til synd i stedet for oss, så han var den syndige i vårt sted. Han alene var den skyldige. 

“På nåden i Guds hjerte som Jesus frem har bragt ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. I alt han der meg trygger, den onde til fortred.# (C.O.Rosenius) 

Jesus kom for å bære verdens synd. Johannes Døperen talte rett da han sa: ”Se der Guds lam, som bærer verdens synd!” Joh 1,29. 

Vi vet ikke hva det omfatter. Det egentlige er ikke å vise oss Guds faderlighet eller kjærlighet, men å bære verdens synd til soning. Han viser Guds faderlighet for dem han blir frelser for. 

Jesus gikk inn i vår verden 

”Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min Far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min Far.” Joh 15,22-24 

Hatet betyr at det hindrer meg i å tro. Jesus er ett med vår synd, men vi kan ikke se det. Jesus døde deretter for og i stedet for oss alle. Jesus døde for alle, fordi han bar verdens synd. 

Soningen for verdens synd har skjedd. Jesus er forløsningen = syndenes forlatelse i ham. 

“Den eiendom som kjøptes med Jesu Kristi blod, fikk innsegl da jeg døptes. Kun den er fast og god. Den ligger i Guds hjerte og i det gavebrev som midt i dødens smerte Guds Sønn med blodet skrev. Den tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev, om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev.” 

Men Jesus er mer enn forsoning 

Rom 5,21: ”Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.”

“Forsoninga er vunnen i Jesu Kristi blod, til meg frå korset freden hans er floten...” (Lina Sandell) og likevel er det mer.

I Kristi herlige seier ligger det at Guds hellige lov, som ble åpenbart for Moses ved Horeb, og som Israel bærer på og som er lagt ned i vårt sinn, er oppfylt i og ved Jesus. 

Loven er ikke uvedkommende for oss, men vi makter den ikke. Jesus har maktet den, selv om vi ikke kan se det. Vi vil bare sitere C.O.Rosenius her: 

”Jeg må da vitne og bekjenne at jeg har fullkomment oppfylt loven, ikke i meg, men i min stedfortreder. Alt Jesu verk er mitt. Jeg har gjort det som Jesus har gjort, fordi han er min stedfortreder. Og alt som han har gjort og er blitt, det er alt min personlige eiendom.” 

“Se, oppfylt er nå loven, Og gaven given er!” – Men det er mer. 

Kristus er også min rettferdighet. Han er mer enn det. Han er med den alltid gjeldende forsoning også menneskenes rettferdighet for Gud, det er Guds evige kapital. 

Slik som han tildeler enhver som kommer til ham syndenes forlatelse i Jesus, slik gir han den som kommer, og som ikke kan forbedres ved Mose lov, full rettferdighet i Jesus. Ikke fordi du omvender deg. Ikke fordi du angrer og gjør bot. Ikke fordi du gjerne vil tro og takke, men utelukkende fordi din stedfortreder er din rettferdighet. 

“Ja, midt i min smerte for syndene her alt fredfylt og godt i Guds hjerte dog er, og jeg er for ham helt rettferdig og ren; Thi en er for alle rettferdig og ren, ja en. Hans rettferdighet skjuler hver plett og hvert men; Thi en er for alle rettferdig og ren.” 

(Fra sangen ”Med Gud og hans vennskap” av C. O. Rosenius). 

(Overs. A. Joramo)