Artikel nr 6 fra blad nr 2-2008
Emne: Påske
Jesu Kristi blod

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

Påsken er blodets høytid. Den første påske vernet Lammets blod – strøket på dørstolpene og den øverste dørbjelken – mot den fryktelige dommen som gikk over Egypt denne dødsnatten. 2 Mos 12,1f. 

Vår påske minner oss om vårt påskelam – Jesus Kristus – som ble slaktet for vår skyld. Vitnesbyrdet om hans blod er den bærende hovedtanken gjennom hele Skriften. I en kristens liv og erkjennelse er det selve grunnlaget og kilden til alt liv. Ved det blod fant vi tilbake til Gud. Alltid er det en kilde til glede og lovprisning. En sannhet vi ikke blir ferdig med, men er en stadig kraft til liv og tjeneste. 

Jesu Kristi blod er evig vedvarende nytt. Det rant engang på Golgata, men har ikke mistet noe av sin kraft. 

I 1979 fikk jeg besøke Japan. En dag fikk jeg følge Per Finnseth til mennesker som hadde lyttet til radioprogrammet ”Lys til hjertet”. Det ble en travel, men uforglemmelig dag. Vi fikk samtale og be med mange personer. På hjemveien sier Per at vi må svinge innom ei gammel bestemor. Hun drev en tebutikk i byen vi holdt på å kjøre forbi. Hun stod ikke på programmet vårt, men Per ble minnet om å se innom henne. Jeg fikk høre at hun ikke var noen kristen, men anbefalte andre å bli det. Etter at vi hadde hilst, talte Per med gamlemor. Jeg gikk og så på alle de forskjellige tesortene i hyllene. Men så roper Per på meg. Du må ha en hilsen til henne, sier han. En bønn om et ord stiger opp fra mitt hjerte der jeg tar de få skrittene bort der de står. Med ett stod et ord levende for meg.

”Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.” 1 Joh 1,7. 

Jeg siterte verset og knyttet noen få ord til dette bibelordet. Per oversetter og kan hende fyller han ut litt. Men det blir så stille inne i den lille forretningen. Det tar til å renne noen salte tårer ned over det furete japanske ansiktet. Ikke i sorg, men i glede. En glede over det blod som kan rense fra all synd. 

Det skjedde noe med henne i dag, sier Per til meg da vi er tilbake i bilen. Vi folder våre hender og har en takkestund sammen. 
Et lite dyrebart minne for min del, men et minne som lenker seg sammen med mange opplevelser i mitt eget liv. 

Ikke minst i påsken trenger vi å fornye oppmerksomheten vår mot Jesu blod. Prisen for vår frelse var så høy. “Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag!” Dette Jesu blod er dyrebart for Gud Fader, og det må også få være dyrebart for oss. ”... men med Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.” 1 Pet 1,19. 
Jeg vil få minne deg om noen sannheter knyttet til Jesu Kristi blod. 

Vi er forløst ved Jesu blod 

”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.” Ef 1,7. 
Jesu Kristi blod var den betalingen som skulle til for at vår skyld kunne bli slettet ut. Hans blod løste oss fra alle de krav både djevelen og synden hadde på oss. Ingen hadde lenger noen rett til å holde oss fanget i syndens jerngrep. Innløsningen var fullstendig da Jesus gav seg selv for oss ved å ofre sitt eget blod. ”Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod,” Åp 1,5. 

Vi er vunnet ved Jesu blod 

Men Jesu blod ikke bare løste oss ut fra synden og trelldommens mørke. Da Jesus gav sitt blod, var det en seier. Han kjøpte oss med sitt blod for at vi skal høre Gud til for tid og evighet. Ingen blir satt fri for å høre seg selv til. Alle blir forløst for å høre Gud til. Vi er vunnet for å høre til i Guds samfunn, til Kristi menighet i tiden og evigheten. ”Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.” Apg 20,28. 

I den herlighet som fyller Guds himmel, skal den frelste menighet takke for blodet. Jesu Guds Sønns blod var forutsetningen for at veien ble åpnet dit, at de ble bevart og ført dit. Prisen var så svimlende høy og derfor kan først takken uttrykkes som den bør med en løst tunge i Guds nærhet. 

Og de synger en ny sang og sier, Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,” Åp 5,9.

”Og når jeg ut av verden går, da synger jeg om Jesu sår, for Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen.” 

Vi er rettferdiggjort ved Jesu blod 

En kristens rettferdighet er et klenodium. Ingen rettferdighet i denne verden kan sammenlignes med den. Den tåler det mest inntrengende himmelske lys. Men denne rettferdighet er en uforskyldt gave. Ingen har gjort seg fortjent til den. Egne gjerninger og fortjeneste er brutalt satt til side. Men denne uforskyldte gaven er vunnet oss ved Jesu blod. Når vi skal tale om den, takke for den og uttrykke vår lovprisning og tilbedelse, ligger hele grunnlaget og vekten på Jesu blod. Der ser vi prisen som ble betalt for den. Er det underlig at vi må tale mye om Jesu Kristi dyre blod? ”Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden” Rom 5,9. 

”Han ofret sitt liv og betalte med blod det skyldbrev som tynget meg ned, mot djevelen kjempet og seirende stod. For meg skapte Frelseren fred da korsdøden villig han led.” 

Vi fant legedom i Jesu blod 

Livet i denne verden kan ofte være brutalt. Vi synger slik om denne erfaringen. ”Vel såres vi ofte av ondskapens piler, og sinnet kan tynges av uro og tvil.” Mangt et sår blir slått. Sår som kan gjøre så inderlig vondt. Enten de skyldes min egen eller andres synd. Om det er livet som synes så fryktelig urettferdig eller om det bare er spørsmålstegnene eller de uforklarlige ”hvorfor” som slår dype sår. Er det noen utvei? Bibelen viser veien til Jesu blod og sår.
”... ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53,5. 
”Ved hans sår er dere blitt legt.” 1 Pet 2,24. 
”På din nåde kun jeg stoler, på ditt dyre blod. Leg mitt sønderknuste hjerte, gjør meg ren og god!” 

Vi har kommet nær Gud ved Jesu blod 

Jesu blod er garantien for at Gud har kommet nær oss. Ved å bli et menneske av kjøtt og blod, ble han ett med oss. Ved å gi sitt blod for oss, strakte han ut sine hender til de fjerneste deler av menneskeslekten og innesluttet dem i sitt blod, i sin frelse. Han førte dem inn i sin nærhet. Kan noen tenke en større nærhet til et menneske enn at han tar skylden og straffen for dem og åpner veien for dem til samfunn med Gud?

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.” Ef 2,13.
”Når blodet da virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed òg nøye!” 

Vi blir renset ved Jesu blod 

Jesus gjorde renselse for våre synder da han døde på Golgata kors. Heb 1,3. Det var en fullkommen renselse. Gud Fader i himmelen godkjente det for tid og evighet. 

Men vi lever i en forurenset verden og vi er selv utsatt for forurensning. Biskop Laache uttrykte det slik: ”Synden den trykker tung og hård. Fristeren lurer og dårer. Verden i dag er som i går, lokker og trenger og sårer. Kulden den vil i sjelen inn, giften i tidens vær og vind truer å røve meg livet.” 

Derfor trenger vi som ble renset i Jesu blod, stadig tilgang til denne renselse. Skriften forteller oss at denne renselsen i Jesu blod, er en kilde vi stadig kan øse av – til liv og renhet. 

”... hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!” Heb 9,14.
”... til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod”. Heb 12,24.
”... utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod, Nåde og fred være med dere i rikt mål!” 1 Pet 1,2. 

Skriften forteller oss om den store hvite flokk som står for tronen og for Lammet. De synger hans pris fordi de har levd i denne renselsen.
... de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod”. Åp 7,14. 

”O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, la blodet rense den synd du kan se! Rens meg fra selviskhet, hovmod og tvil, ren i ditt blod, la meg vinne ditt smil!” 

Vi har frimodighet i Jesu blod 

Adgangen til Gud er åpnet ved Jesu død. Da revnet forhenget til Det Aller Helligste. Veien er banet. Men det er mer enn en banet vei. På grunn av Jesu blod skal vi ha frimodighet til å komme. Blodet taler til oss om at alle hindringer er fjernet til himmelen. I tillegg er alle hindringer som er knyttet til mitt liv, fjernet. ”Alt som var meg imot, ble utslettet med blod”. Jeg får si alle ting til min himmelske Far. Han kjenner alt og jeg får komme med alt og si det presis som det er. Jesu blod er garantien.

”Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.” Heb 10,19. 
”Ditt velsignede blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgom du er. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred – Herre, det er det største jeg vet.” 

Vi er helliget ved Jesu blod 

Blodet setter skille. Folk vil lite høre om Jesu blod. Mange vender seg fra dette budskapet i forakt. Mangt som hører kristendommen til, kan interessere dem, men ikke Jesu blod. De kan være engasjert av hva vi bør gjøre og være. Men blodets evangelium stiller de seg avvisende til. Der ser en at blodet skiller. Det er selve anstøtssteinen. La oss slippe å høre om blodet! Slik taler verden. Gjenlyden fra dette ropet lyder langt inn i mang en kristen forsamling. 

Blodet skiller Guds barn fra verdens barn og innvier dem til Gud. Det er helliggjørelsens kjerne.

”Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.” Heb 13,12. 

”Mitt liv det er i Jesu blod tross alle dødens piler, går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. 

Når mange tankers hvirvelvind forvirre vil mitt bange sinn, hans blod er troens anker.” 

Vi skal seire ved dette blod 

Korset og blodet er seierens tegn. Ved det vant Jesus den fullkomne seier. Ved dette blod skal vi seire over alt fiendens velde. Herrens stridende folk står etter å ha overvunnet alt og kjennetegnet er: 

”De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.” Åp 12,11. 

Sannheten om Kristi dyre blod er en kilde til ny kraft for vår vandring i en verden som ligger i det onde. En verden som møter oss med fristelser og farer, med trengsel og forfølgelse. En kristen pilegrim har klare kjennetegn i denne verden. 

“Eg såg ein Kristi pilgrim på veg til Sions stad, han hadde ferdabunad og var så hjarteglad, og alle sine synder han la ved korsets fot, og Kristi blod, det dyre, gav honom kraft og mot.”