Artikel nr 9 fra blad nr 1-2008
Emne: Åndssituasjonen
Om Vesten og Nordens forfall

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Andreas Dovland

Kan en kultur gå til grunne? 

Dagens mennesker kan ikke forestille seg at vår vesterlandske, judeo-kristne kultur er i oppløsning, og kommer sannsynligvis til å gå til grunne. Det høres utenkelig ut. Edward Gibbon [1] har skrevet "Historien om nedgangen og forfallet til det romerske riket". Det er 8 bind på nesten 3000 sider. Men vi har andre kilder å gå til. Det er påvist noen særpregede utviklingstrekk som årsaker til at et snes riker har gått til grunne. Har vi noe å lære av historien? 

Det historiske forløp. 

Arnold Joseph Toynbee,(1889-1975), var professor og forsker ved London Universitet. Det er spennende forskningsresultater han legger fram. Han forsøker å forklare hvordan sivilisasjoner oppstår, vokser og er på høyden noen generasjoner, for så å forfalle, forvitre og bli borte. Toynbee spør: Hvorfor begynte forfallet? Hvordan begynte det? Kan det pekes på synlige forfallstegn? Han gransket rikenes etikk og moral, men også sosiale og økonomiske årsaker. [2] Toynbees forsøk på å formulere en helhetsoppfatning av det historiske forløp ble møtt med sterk kritikk, særlig fra marxistiske historikere. 

I Tyskland arbeidet kulturfilosofen Oswald Spengler (1880-1936) med parallelle studier. Han er særlig kjent for sine teorier om kulturers biologiske rytme og historiens gjentagelser. I vår sammenheng er Spengler best kjent for studien om "Vesterlandenes Undergang".[3] Spenglers kulturpessimisme svarte godt til tidens fascistiske ideer, og han trodde at nasjonalsosialismen var den fornyende kraft som skulle berge Europa ut av forfallsfasen Europa var kommet i. Begge forskerne bekreftet den franske paleontolog,[4] Pierre Teilhard de Chardins (1881-1955) teori: "Alle spor etter fortiden graver vi frem fra jorden! 

En tradisjonell og unyansert tenkemåte 

Fra opplysningstiden har utviklingen bare gått fremover, sier mange. Har den så det? Det interessante er: hvor ligger kimen til forfallet? Den arabiske verden har ikke hatt en tilsvarende opplysningstid. Derfor er de potensielt rike oljelandene de ”fattigste”, og har ytt utrolig lite innenfor forskning og vitenskap. Islam setter en effektiv stopper for den frie tanke. Islam har de strengeste straffer for den som forlater islam. Med dette menneskesyn er det ingen vekst og fremgang. Nyskjerrighet, spørsmål og fantasi har satt forskning og utvikling i gang. Et glimrende eksempel er Hornnesmannen og min sambygding, Lars Breistøl. Han oppfant den elektriske glødetråden vi bruker i dag, og som Thomas Alva Edison ikke hadde greid.[5] Vitenskapelige nyvinninger innen islam er nærmest lik null. Kritiske og nysgjerrige tanker tillates ikke drøftet i islam. Forskningen på alle nivåer har fått verden, Europa og Norge til å gjøre enorme fremskritt. Men det er viktig at vi er nøkterne her. 

Kulturelle tomrom 

Vi nordmenn, særlig på det politiske område, er viden kjent for å være selvgode. Vi ser det bare ikke selv. Vi er fredsmeklere overalt nå. Samtidig er det like klart at norske meklere i Midtøsten-konflikten har fått ord på seg for ikke å forstå den religiøse dimensjonen som Midtøsten-menneskene er sterkt opptatt av. Den vesterlandske gudsdimensjonen er knapt synlig i dag, og kirken er i sterkt åndelig forfall. Vesterlandske kulturelle tomrom fylles med religionssubstitutter og kommersiell sekularisme. Intet tomrom kan forbli tomt. Den gudfiendtlige ”staten” har utviklet seg, og utvikler seg negativt. ”Barn og ungdom skal ikke vokse opp til den hatefulle innstilling og til den dypt provinsielle oppfatning at bare de som i ett og alt kan vedkjenne seg Augustana er Guds barn”. [6] 

Utroskap mot egne verdier 

Fra gymnastiden har Spenglers boktittel vært en del av min skygge: "Vesterlandenes Undergang?" Både Toynbee og Spengler har påvist at utroskap mot egne verdier, mot egne religiøse overleveringer, gjennomsyrer et folk så sterkt at nasjoners væren trues. Vesterlandenes kulturelle og åndelige tomrom kan ikke forbli tomt. Et tomrom må fylles av ”noe”. Vårt tomrom fylles med religionssubstitutter og kommersiell sekularisme. Samtidig sprer den gudfiendtlige homseagendaen seg raskt.[7] 

Skolen min hadde klassesett av Toynbees "Historie i nytt lys". Hvem kan tenke seg et Europa som ikke eksisterer lenger? Lektor Aasmund Hoel lærte oss om rikers vekst og (for)fall. Akkurat som det enorme Romerriket gikk i oppløsning, selv om "romere" fortsatt lever i ulike land,slik ser jeg for meg at de europeiske nasjonene går til grunne, mens ”europeere” fortsatt blir værende omkring, men nå som dhimmih-mennesker under islamsk vanstyre. Det siste store slaget mellom det kristne Europa og tyrkiske muslimer sto utenfor Wiens bymurer i 1683. Med den voldsomme foraktog fiendtlighet for alt vi står for, og med den omtrentlige gudstroen som finnes i Europa i dag, så er det snart bare kuler og krutt som kan stanse islamiseringen. Bortsett fra det imamen sa at vi bruker ikke våpen for å erobre statene lenger. Vårt nye våpen er kvinnens skjød. 

Den islamske bølgen. 

Dette er skremmende. EU er en diger døråpner for denne utviklingen. Slik folkevandringen var en viktig faktor ved Romerrikets undergang, mener jeg at vår tids folkevandring, som utgjøres av en totalt annerledes og krigersk kultur, kommer til å bli Vesterlandenes skjebne. Det er meget få flyktninger som er virkelig politiske flyktninger. En synlig indikasjon på det er at islamske innvandrere straks søker å etablere egne shariastyrte enklaver i landene. Eksemplene fra Europa er mange. I Erna Solbergs statsrådstid ble det gjort to forsøk på å innføre deler av sharia i område i Oslo.[8] Den islamske bølgen er over oss. Vi må ikke være så naive at vi lukker øynene for islams lære om Krigens Hus (dar al–harb) og Fredens Hus (dar al-islam). 

Illevarslende tegn. 

Noen utviklingstrekk i samfunnet er ”tegn i tiden”, tegn på det motsatte av vekst og fremgang. Toynbee forsket på over et dusin historiske kulturer som alle var gått til grunne. Ett illevarslende tegn på en kultur i oppløsning, påpekte han, er at landets innbyggere blir utro mot egne idealer, gudstro og verdier. Jeg tenker på den radikale bevegelsen som oppsto i vårt land i siste halvdel av 1800-tallet. [9] Politiske programmer ble tilbudt folket vårt. Det norske arbeiderparti ble til. Det begynte å forandre vårt samfunn. Tidene ble bedre. Bevegelsen skapte arbeidsplasser. Sosiale ytelser ble til. Partiet vokste seg stort og fikk makt. Det er ingen tvil om at det samfunnet denne bevegelsen etter hvert fikk til, nyter vi godt av den dag i dag. Men jeg hevder, og kan påvise at den sosialdemokratiske bevegelsen hadde en iboende og konfliktfylt motkultur. Bevegelsen har bekjempet kirken og kristendommen til denne dag.[10] 

”Det pietistiske, puritanske synet”! Det har i ”hundrede år nå hatt en organisert styrke i alliansen mellom folkeorganisasjoner og et teologisk fakultet, Menighetsfakultet”. 10 Det pinlige for Ap og redaksjonskomiteen, hvor også sokneprest Kolbjørn Varmann var medlem, var at dette ble skrevet før det samme tvilsomme Menighetsfakultetet hadde feiret 50-årsjubileum. Prisen betaler vi nå: Et samfunn i oppløsning. (Jeg samtalte med T.B. i et politisk møte i Aulakjelleren denne tiden, hvor TB var taler. Han svarte Bull’sk: ”Er det sant? Det var meget pinlig!” Trygve Bull var en redelig politiker.) 

Liberaliseringen av skolen 

Ved stortingsvalget i 1918 led Arbeiderpartiet et forsmedelig nederlag. Hvorfor skjedde det? Stemmetapet var dramatisk! Årsaken lå nærmest opp i dagen. Partiet hadde satset på en programpost som gikk ut på at kristendomsundervisningen skal ut av skolen. Men det norske folk ville ikke vite av det. Den neste "ulykken" var like katastrofal, men virket ikke avskrekkende nok på bakgrunn av seieren over det radikale "kristendommen skal ut av skolen". Puggeskolen hadde fått et banesår. 

Det norske Arbeiderpartis nye parole 

"Vi vil liberalisere skolen". Oi, oi, hvor passer ikke kunnskapsminister Djupedal og kirke- og kulturminister Giske inn i bildet! Jeg vil gjerne hedre min far, Gunnar Dovlands minne, akkurat her. Han var politisk engasjert før han ble myndig. Medlem i Arbeiderpartiet fra ungdommen, medlem i Evje kommunestyre i flere perioder, en tid ordfører. Jeg ga far Bjarne Hareides bok [11] og sa: ”Far, hvis du er engstelig for å måtte revidere ditt politiske syn, så les ikke boka. Men tar du sjansen, så les den.” Far leste. Far forlot sitt gamle parti. Far følte seg sveket. Det gjorde noe med meg. 

Liberaliseringen 

Den har bevegelsen virkelig fått til. Frem til 1919 var Det forende norske Arbeiderparti (DNA) et kommunistisk parti som bl.a. hadde som mål å omgjøre Norge til en rådsrepublikk etter mønster av den nylig etablerte Sovjetunionen. [12] Blant de sentrale politiske tema som ble behandlet i partikomiteer var sosialisering av produksjonsmidlene, som i korthet gikk ut på at arbeiderne skulle overta eiendomsretten, ledelsen og ansvaret for egen bedrift. Dette var sentrale virkemidler i arbeiderklassens frigjøring fra kapitalkreftenes og borgerskapets åk, slik det gjerne ble fremstilt på den tiden. Stikkord som ”frigjøring” omfatter alle sider ved samfunnet. Særlig utdanningssektoren, hvor den sosialistiske liberaliseringstanken først og fremst var rettet mot å få i stand slike ordninger som utryddet kristne innslag i skoleverket, innføring (etter hvert) av seksualundervisning, samfunnslære og andre nyttige fag som skulle underbygge revolusjonen. Disse politiske idealene var totalt fremmede for det norske folk. 

Politisk kontroll 

Det var sterke krefter i partiet som betraktet kristendom som ”opium for folket”. Kristendomsundervisningen ble ikke lenger limet som holder skolefagene sammen. Årlig avslutter tusenvis grunnskolen uten å kunne Fadervår, uten å ha lært budene, uten å ha "pugget" basiskunnskaper, uten kjennskap til vår salmeskatt. Kunnskapsminister Djupedal var svært opptatt av at elevene ikke skal be bordbønn. Her lukter trollene kristen manns blod. Katekismen ble borte for flere tiår siden. Salmesangen er for sikkerhets skyld luftet ut. Nå ser det ut til at skolegudstjenesten skal bort. Skolemyndigheter har latt seg bukke ut når et foreldrepar eller to nekter barnet å delta på skolegudstjenester. En SV’er i Sogn og Fjordane Fylkesting, fra Førde, hevder at det er krenkende å synge Gud signe vårt dyre fedreland på Fylkestinget. Hvem er det som krenkes? Bibelhistorie ble et kampfag. Vi skal merke oss to forhold: En stigende forakt for vår egen tro og kultur, og et flaut og pinlig knefall for islam og islamske krav. På det første har politikerne sentralt full kontroll. På det siste lukker de øynene for utviklingen. 

Kampen om Oslo Lærerskole 

Den ble Ap’s fanesak. Arbeiderpartiet vil ha kontroll med undervisningen. Aller viktigst for Ap er å kontrollere biskopene og kirken. ”Barn og ungdom skal ikke vokse opp til den hatefulle innstilling og til den dypt provinsielle oppfatning at bare de som i ett og alt kan vedkjenne seg Augustana er Guds barn”. 13 

”Skolens undervisning må bidra til at bokstavtrelldom og dogmekrig kan forsvinne fra vår kulturform”. 13 Det har de sannelig fått til! I dag er Arbeiderpartiets motstand mot kristendom uendret. Språkføringen er bare blitt ullnere. Partier på høyre- og venstresiden har i liten grad hatt vilje til å demme opp for Arbeiderpartiets rasering av vår kristne kultur. Denne utviklingen er helt i tråd med Arnold Toynbees og Oswald Spenglers forskning. Jeg mener at nåværende kirkeminister er en fatal og flau ulykke for Den norske kirke. Han ville ikke engang bekrefte at han tror på Gud, da en journalist spurte han. Kirken er en politisk styrt offentlig institusjon. Kirkeministeren har nettopp varslet langt strengere tiltak mot kristne skoler.

”Kirkestriden” 

Den norske kirke ble tidlig trukket inn i striden. Men kirken ble en slags "sviresøster". Med den liberale teologien kom den negative bibelkritikken. I den tidlige tiden blandet Universitetet seg inn i det som senere har fått betegnelsen "kirkestriden". En professoransettelse på Universitetets Teologiske Fakultet førte til kirkelig jordskjelv. 14 Det Teologiske Menighetsfakultet ble stiftet. 15 Den liberale teologien fikk etter hvert sterkt fotfeste i kirken. "Har Gud virkelig sagt?" 16 Skarpe stridigheter oppsto. Mest kjent er striden mellom Hamarbispen Kristian Schjelderup og professor Ole Hallesby. Alt dette var forpostfektninger. Det minst bemerkelsesverdige var at media holdt med Hamarbiskopen. 

Abortstriden 

Da abortloven ble innført i Norge skjønte mange at vår nasjon lever på "lånt tid". Vi kan ikke unngå å stille spørsmålet: Hvor langt er vår kulturs oppløsning kommet? Det er en klar parallell situasjon med resten av Europa. Vi hører nesten daglig at vi ikke har nok arbeidskraft her i landet. Vi må importere arbeidere. En vesentlig andel kommer fra muslimske land. Islams lære trenger seg på. Vi har begynt å kjenne trusler og krav fra islam. 

Politikerne unngår problemsyndromet. Kirkens ledere er forholdsvis tause. Det skulle ha vært minst 605 tusen flere mennesker i Norge i dag. ”Med lov skal land bygges og ikke med ulov ødes”. 17 Fra 1970 til 2000, med ca. 15 tusen aborter årlig, er 450 tusen barn drept i mors liv. Årene 2001 og ut 2007 ble det drept 105 tusen. De som er drept mellom 1970 til 1990 hadde i dag vært mellom 17 og 37 år. Denne gruppen ville ha dannet grunnlaget for 150 tusen par. Regner vi med at disse parene hadde fått fra 17 til 1.5 barn hver, ville det totalt sett, og det er en forsiktig analyse, i alle fall ha blitt 150 tusen flere mennesker. Dette betyr at i dag ville det ha vært 605 tusen flere mennesker i Norge. Disse 150 tusen parene hadde vært aktive på arbeidsmarkedet i dag. 

Statistisk Sentralbyrå 

S.S. bruker 15 tusen aborter årlig som utgangspunkt for sine beregningen. Disse drepte barna er Kongeriket Norges offer på Moloks alter. 18 Uskyldig blod roper til himmelens Gud. Disse drepte er det som nå om mangler i folketellingen. "Erstatningen" importeres i dag i alt vesentlig fra en kultur og religion som har vært i hellig krig mot jødedom, kristendom og annerledes troende i nesten 1400 år på 3 kontinenter, nemlig islam. 

Ved veis ende? 

For meg ser det ut til at vi er ved en slags veis ende. Vi er blitt en kultur som forvitres. Utroskapen mot Gud og Guds ord har også erobret kirken i Norge. På grunn av erstatnings-teologien har den kristne kirke mistet troens røtter. Den kristne kirke har stjålet Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob. 19 Det siste som har skjedd i denne sammenheng er at tekster med Isaks navn skal fjernes fra Kirkebibelen. Dette er et fatalt knefall for islam. Den norske kirke er blitt en synsende kirke. Jeg mener at synserne gir etter for åndelig press. Derfor er kirkens Tenkeboks oppfunnet. 

Eksegese betyr utleggelse av Guds ord, men er blitt umoderne. Eisegese betyr innleggelse i Skriften. Dén er blitt den såkalt vitenskaplige teologiske metode. I praksis betyr eisegese å tilpasse Guds ord til tiden. 

Kirken rir bølgen. Kirken er blitt trendy. Personlig kjenner jeg med ubekvem med Dnk's ledelse både i nåtid og i fortid. 

Kulturers levetid 

Varer ikke en kultur, en nasjon, alltid? Arnold Toynbee og Oswald Spengler kom fram til at den gjennomsnittlige levetid for en kultur dreier seg om cirka 1200 år. Her er store variasjoner, alt etter beregningsmåten. Når begynte vår hjemlige kultur å vokse og gro? Når oppsto det vi kaller for kulturens topp-periode? Det er ikke vanskelig å peke på oppløsningstendenser i den vesterlandske kultur, som vi er en del av. Hvorfor begynte den? Når vi så vet om gjennomsnittsårene på toppen, er det all grunn til å reflektere over følgende: Hvor befinner vi oss i dag? Hvor langt er forfallet kommet? 

Guds menighet er jordens største under! 
Mens verdens skikkelse i hast forgår, 
er Kristus i all evighet den samme, 
og fast hans rike på sin klippe står. 
Mens verdens riker stiger og de synker, 
går kirken mot fullkommenhetens vår. [20] 

________________________________

[1] Edward Gibbon (1737-1794). Britisk historiker. Hovedverket ”History of the decline of the Roman Empire”. 
[2] Hovedverket ”Study of History”, 12 bind. En kortversjon i norsk oversettelse ”Historien i nytt lys, 1949
[3] Hovedverk ”Der Untergang des Abendlandes”. 
[4] En som tolker arkeologens funn. 
[5] Fædrelandsvennen 12. august 2006. (1848-1923). Døde i London. Lars dreiv elektrisk forretning i London. Hadde fra 80 – 100 mann på lønningslista. 
6 Ap’s ”Kulturprogram til debatt” , nr. 2 og 4, 1956, s. 40. 
7 Janet L. Folger: ”The Criminalizion og Christianity”, bestilles amazon.com 
[8] Erna Solbergs dep. ville to ganger innføre begrenset sharialover i en Osloghetto. Protester hindret dette lov- brudd. Se for øvrig http://www.grunnlovens-vektere.com/html/bedrag.html 
[9] Røttene kan føres tilbake til den franske revolusjonen , 1789-1799, og ideene om frihet, likhet og brorskap. 
[10] AP’s ”Et kulturprogram til debatt”, nr. 3 og 4, 1956, s. 49.
[11] Om skolens utvikling: Dr.theol. Bjarne Hareide: SKAL KRISTENDOMMEN UT AV SKOLEN? Tidligere Lutherstiftelsen, 1956. 
[12] sovjet – folkevalgt råd i Russland/Sovjetunionen fra 1917. 
13 Kontakt, s. 40. 
14 Liberale professor Johannes Ording ansatt U’s teologiske Fakultet. 
15 Professor Sigurd Odland gikk av i protest.. MF opprettes i 1908. 
16 1. Mosebok 3:1. 
17 Eldre Frostatingslov 1:6. 
18 Molok - en semittisk guddom som amorittene, kanaanittene og fønikerne dyrket. Noen få israelittiske konger falt for Molok. Om barneofringene i Hinnoms Dal, se 2. Kongebok 16 og 18.
19]Erstatningsteologi er den ubibelske læren som går ut på at Gud, Jahve, har forkastet sitt eiendomsfolk på grunn av dets ulydighet mot Jahve. Se Rom 11:1; 1. Mosebok 12. Profetien og løfte til Ismael og IsakGronnordet for velsigne (barak) er å gjøre større, gi liv, fruktbarhet og vekst, stor ætt. Velsignelsen følger slekt etter slekt, 1. Mos. 17:3; 3. Mos. 26.40 ff. Grunnordet til forbanne er (qalal) er å gjøre noe mindre, redusere, det er resultatet av ”å holde seg borte”, for eks. fra egen religion, tro forsamling, eller å holde seg til avguder. 
[20] Ronald Fangens salme nr. 542, 1942