Artikel nr 1 fra blad nr 5-2007
Emne: Leder
En prinsesse på avveier

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

I slutten av juli sto prinsesse Martha Louise frem og sa at hun sammen med Elisabeth Samnøy skulle starte en skole kalt Astarte Education. Skolen skulle gi kurs i healing, meditasjon og selvutvikling. Skolen er nå i gang. På deres nettside kan vi lese - på våre kurs kan du finne din indre kilde av sannhet og gjenoppta din naturlige kontakt med engler og det guddom­melige universet".

Prinsesse Martha Louise har møtt sterk mot­stand fra mange ulike hold for sin New Age­skole. Den verdslige pressen har slått stort opp at prinsessen tror på engler, og at hun hevder det er mulig å kommunisere med disse. I fra kristent hold har prinsessen også fått massiv kritikk og det med god grunn. Den veien vår prinsesse har slått inn på er meget farlig. Det viser Bibelen, Guds Ord med all tydelighet.

Ut fra Bibelen finnes det to melctige åndsper­sonligheter som står i et absolutt motsetnings­forhold til hverandre. Det er den treenige Gud og hans motpart, Satan eller Djevelen som han også kalles. Bibelen forteller at både Gud og Satan har tjenere. Guds tjenere er englene som er skapt for å tilbe, ære og tjene ham. Det greske ordet for engel er angelos som betyr sendebud. Ved særlige hendelser i frelseshistorien, sendte Gud ut sine engler med budskap til menneskene. Loven på Sinai ble gitt Moses med engler som mellommenn (Gal 3,19). Sakarias som ble far til Døperen Johannes fikk beskjed via en engel om at hans hustru Elisabeth skulle få en sønn i sin alderdom (Luk 1,13-17) Døperen Johannes skulle bli en veirydder for Jesus Kristus. Ved Kristi fødsel talte en Herrens engel til noen hyrder på Betlehemsmarken om det store under som hadde skjedd (Luk 2,8-15). Josef ble varslet av en engel i en drøm om at han måtte flykte til Egypt med Maria og Jesus-bamet (Matt 2,13).

Englene har viktige oppgaver overfor de som tror på Jesus. Om englene blir det sagt i Hebreerbrevet 1,14: "Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?" Jesus lærer oss at alle kristne har minst en skytsengel som passer på dem til enhver tid (Matt 18,10). Jesus selv ble under sitt jordeliv tjent og styrket av engler. Det skjedde etter at han hadde seiret over Djevelens fristelser (Matt 4,11), og under hans veldige kamp i Getsemane før sin korsdød (Luk 22,43).

På den annen side står de sataniske englene som blir kalt for demoner eller onde ånder i Bibelen. Bak enhver form for religion skapt av mennesker står det onde ånder eller sataniske engler (1 Kor 10,19-21).

Aller farligst er de onde englene når de åpenbarer seg for menneskene med et budskap som de ønsker skal bli trodd. Til galaterne skriver apostelen Paulus: "Men selvom vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. " De onde engler bruker mennesker til å forkynne sitt falske og for­førende evangelium. Paulus advarer mot disse og skriver: "For disse er falske apostler, svike­fulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostla Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel" (2 Kor 11,13-14)!

Det Nye Testamentet viser at onde ånder kan ta bolig i et menneske og ta kontrollen over det. De onde åndene påfører sine ofre ulike lidelser som stumhet, lammelser, selvskading, forskjellige sinnslidelser osv. Under sitt jordeliv helbredet Jesus de besatte han møtte og drev ut de onde åndene (Mark 3,10-11; 5,1-20; 9,14-29 og mange andre steder). Det viste at Guds rike var kommet nær i verden (Mat 12,28).

De onde åndene har Satan som herre, men de får ikke utfolde seg mer enn hva den sanne Gud tillater. Gud kan til og med bruke dem i sin ledelse med sine venner. Paulus opplevde at han etter sine høye åpenbaringer ble slått av en Satans engel for at han ikke skulle opphøye seg selv (2 Kor 12,7). Gud brukte det onde i Paulus sitt liv for å fremme deg gode.

De onde englene vil gjeme ha kontakt med menneskene. Bibelen advarer derfor meget sterkt mot engledyrkelse, som ikke er annet enn en form for satandyrkelse. I Kolosserbrevet lyder advarselen: "La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyr­kelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, .. " (KoI2,18)

Vi skal heller ikke tilbe englene. Apostelen Johannes ville falle ned og tilbe den engelen som Gud brukte for å gi ham budskapet i Åpenbaringsboken: "Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse ting. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engel som hadde vist meg alt dette. Men han sier til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe" (Åpb 22,7-8)! Engelen advarte Johannes mot å bryte det første bud ved å tilbe seg. Det er bare en person et menneske skal tilbe og den er den treenige Gud! All annen tilbedelse av men­nesker, ånder, engler eller hva det måtte være, er avgudsdyrkelse.

Navnet på prinsesse Martha Louises skole er svært uhyggelig for en kristen som kjenner sin Bibel. Navnet er - Astarte Eduction. Den onde feminine avguden Astarte er ofte nevnt i Det gamle testamentet. Hun var en kanaanittisk fruktbarhetsgudinne som ble dyrket i hele Midt­østen under forskjellige navn. Hun ble også kalt Baalat og var det kvinnelige motstykke til Baal, den meste kjente av de maskuline avgudene i Det gamle testamentet. Til dyrkelsen av Astarte hørte det med seksuelle utskeielser som tempelprosti­tusjon. Om kong Salomo står det at han på sine gamle dager fulgte Astarte, sidoniemes guddom (1 Kong 11,5). Astarte kalles en styggedom. (2 Kong 23,13).

Prinsessen sto frem med sin hedenske skole i slutten av juli, like ved Olsoktider. Dette setter saken i historisk perspektiv. Kong O lav Haraldson (Olav den hellige) prøvde for nesten 1000 år siden å kristne Norge etter det vesle lyset han hadde i Guds Ord. Han brukte tvilsomme metoder for å utbre den kristne tro. Det er vi alle klare over, men at han hadde et dypt og inderlig ønske om at hans landsmenn skulle tro på Kvitekrist og vende seg fra hedenskapet, er det ingen tvil om.

Desto mer fortvilet er det at prinsesse Martha Louise, en representant for dagens kongehus, er blitt en agitator for det hedenskapet som våre gamle misjonskonger ville bekjempe og utrydde! Det gjør hun etter at hun har sett av vi har hatt kristendommen i Norge i tusen år! Hun har selv fått opplæring i kristen tro og har vokst opp i en kristendomspreget kultur. Men så forkaster hun dette og vender seg til hedenskapet! Den ånd som våre første konger bekjempet i vikingtiden, inviterer deler av dagens kongehus tilbake med åpne øyne! Situasjonen kaller på våre bønner for Kongen og hans hus. Bibelen sier klart at vi skal be for alle som er i høy verdighet (1 Tim 2,1-2). Vår prinsesse er omfattet av dette ordet! Det er helt tydelig at hun er en åndelig søkende person, men forført bort fra sannheten av onde åndsmakter. Vår bønn er at hun må bli frelst og lære den sanne Jesus Kristus å kjenne!

Etter som vi stadig kommer lengre inn i endetidens store frafall og forkastelse av den sanne Gud og Hans Sønn, Jesus Kristus, vil alle former for åndelige villfarelser spre om seg. Forførende impulser vil ikke bare komme fra vår kongefamilie, men fra stadig flere i den såkalte kultureliten. Vi må være på vakt og åndelig våkne slik at ingen får lokke oss bort fra sannheten og inn i løgnen.

Vårt sterke vem er Jesus Kristus og ordet om hans kors død for våre synder. Ordet om korset, er en knusende dom over all menneskeskapt religion og avgudsdyrkelse. Korsets budskap er det eneste som er mektig til å frelse et menneske inn i det fullkomne Guds rike. Og det samme budskapet holder oss også åndelig våkne mot all forførelse.

Men også en kristen står i fare for å bli ført viII. Derfor avslutter Apostelen Johannes sitt første brev til sine brødre og søstre i Kristus med følgende ord: "Mine barn, ta dere i vare for avgudene" (1 Joh 5,21). Et høyaktuelt ord til oss og vårt kongehus i dag!