Artikel nr 10 fra blad nr 3 - 2007
Emne: Bokmelding
“IsraeI, Guds folk”
Av Eivind Gjerde

Bok: Títtel: Israel, Guds folk - i historien - i teologien - ipolitikken 
Forfatter: Per H aakonsen 
Utgiver: Sambåndet Forlag AS 2006. 194 s. hefte. 

Per Haakonsen har gitt oss en meget viktig bok om Israel som fortjener mange lesere blant det troende og tenkende kristenfolket i Norge. Det er å håpe at den i tillegg vil få mange andre lesere utenfor kristne sammenhenger. 

Forfatteren skriver at formålet med boken bl.a. er å formidle kunnskap om Israels kamp for å overleve som en selvstendig nasjon, Israels landløfte og at Israel er Guds folk til alle tider. Dette formålet har Per Haakonsen lykkes godt med. Vi trenger slike bøker som denne for å kunne stå imot det hat som Satan reiser mot Israel gjennom araberverdenen, EU og israelsfiendtlige politikere og joumalister i vårt eget land. 

Forfatteren er pensjonert fra sin stilling som kontorsjef ved Norges Landbrukshøyskole og er forfatter og foredragsholder på heltid. Han har meget gode forutsetninger for å skrive om Israel, med sin bakgrunn som magister i statsvitenskap, konsulent i Forsvarsdepartementet og ikke minst for sin store tillit til Bibelen som Guds inspirerte ord. Per Haakonsen har i lengre tid hatt sterk interesse for Israel i lys av politikk og profeti og ga i 2002 ut boken 
- En ny tid for Israel - på Lunde Forlag. 

Boken er delt i fire hovedkapitler. I første del får vi en kortfattet gjennomgang av Israels historie. Dernest handler det om det bibelske landløftet som Israel har fått. Forfatteren understreker sterkt at landløftet ble gitt i og med Guds pakt med Abraham, og at det løftet står fast den dag i dag, uansett hvilke innvendinger man vil reise mot det. Bokens tredje del handler om Israel i politikkens lys. I dette avsnittet kommer forfatteren med en del meget interessante betraktninger. Han hevder at israelerne i dag er sine egne fiender. Dette begrunner han med den veldige uenigheten som preger det israelske samfunnet. Jødene er så sterkt splittet i et hvert tenkelig spørsmål, at de har store problemer med å stå sammen i den kampen de er oppe i. Det politiske livet er svært fragmentert og det finnes ikke noe samlende politisk sentrum. Israelerne drømmer og arbeider for fred og har ikke innsett at araberverdenen aldri vil inngå fred med Israel. 

Per Haakonsen tar også opp det paradoksale i at Israel, som har et av verdens sterkeste militære forsvar, ikke makter å ta et endelig oppgjør med den palestina-arabiske terroren. Israel viker handlingslammet i møte med den. Hvorfor er det slik? Hvordan kan man forstå israelerne? Forklaringen på dette finner forfatteren i Israels traumatiske historie. Folket er vant til å underordne seg og vende seg til andre for å få hjelp, og politisk sett gir det seg utslag i overfølsomhet for hva andre mener. Jeg tror at Per Haakonsen har rett i dette. 

Bokens siste og fjerde avsnitt handler om at Israel er Guds folk fremdeles. Forfatteren viser ut fra Guds Ord at jødene vil en dag omvende seg til Jesus som l\/Iessias, og at jødene fremdeles er det folkeslag som Herren bruker for å fremme sin frelsesplan for verden. 

Vi som leser vår Bibel, vet at dette er sannhet, og vi ser med stor glede frem til den dagen da hele det jødiske folk bøyer seg i tilbedelse for Jesus Kristus som sin frelser og konge!