Artikel nr 1 fra blad nr 6-2004
Emne: Leder
Et bispevalg og løgn


Av Eivind Gjerde

Mange av prestene, profetene og de religiøse lederne i det gamle Israel svikter Herren sin Gud. Og følgelig sviktet de det folket de var satt til å tjene. De for selv vill og de ledet alle som hørte på dem vill. Jeremias anklaget prestene og de falske profetene for at de forkynte fred, fred og de var dog ingen fred (jerm 6,14. De forkynte det budskapet folket ville høre, og ikke det de trengte å høre, nemlig budskapet om omvendelse fra sin ferd borte fra Gud og hans vilje. De forkynte løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik (Jerm 14,14) De falske profetene tilhyllet Herrens Ord med ord som ikke var rette (2 Kong 17,9). Og profeten Sakarias sier at i endens tid skal ikke profetene lenger kle seg i en lodden kappe for å lyve (Sak 14,3). Det var løgn de for med, de profetene som forkynte i strid med Herrens vilje for folket. 

I Den norske kirke i dag kler man seg ikke i en lodden kappe når man farer med løgn i Herrens navn, men i en flott og meget kostbar bispekåpe og med et digert sølvkors rundt halsen. 

Det er en kjent sak at fire av det elleve nåværende biskopene forsvarer homofilt samliv og hevder at de ikke er i strid med Guds vilje. De lærer stikk i strid med Guds Ord og er åpenbare vranglærere. Men det verste av alt er at de resterende biskopene ikke tar et generaloppgjør med dem og fortsetter både et åndelig og formelt samarbeid med dem. De hevder altså at homofilispørsmålet ikke er kirkesplittende og viser det i praktisk handling. Vi må gi biskop i Strandebarm prosti, Børre Knudsen, rett i at alle biskopene i Den norske kirke fører vill! 

Dette er en meget alvorlig sak for vårt land og folk. Mange ubefestede sjeler lar seg nemlig føre og forføre av de såkalte biskopene. 

Enhver person, om han er biskop, prest eller predikant for den del, som farer med vranglære, leder seg selv og dem som lytter ham og følger ham inn under Guds dom og evig fortapelse. Dette er det store alvoret i med all form for vranglære. 

At vranglære i homofilispørsmålet leder til fortapelse for dem som forsvarer en slik synd, eller som lever i homofiliens vederstyggelighet, viser Bibelen meget tydelig. I Romerbrevet kapitel 1 kalles homofili for urenhet (1,24), å vanære legemet (1,24), bytte om det naturlige samlivet (1,26), å handle mot naturen (1,26), skammelig utukt. Homofil lyst er en følge av at mennesker ikke ville eie Gud i kunnskap, derfor overgav Gud dem til et udugelig sin, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. En slik synd fortjener døden (1,32). Til slutt i kapitelet felles det en dom over dem som holder med dem som lever i ulike synder, blant annet homofili! Dette siste skal vi særlig merke oss. Forsvarer man eller holder med dem som utøver homofili, er man under Guds dom! I 1 Korinter brev kapitel 6 sies det rett ut at de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn, ikke skal arve Guds rike (6,9-10). Det de skal arve, er en evig ild under Guds vrede. 

Det er kjent at nåværende biskop i Oslo er en åpenbar vranglærer i homofilispørsmålet. Han skal snart gå av for aldersgrensen. Oslo bispedømmeråd han innstilt syv kandidater til det såkalte bispevalget. Alle er blitt intervjuet av avisen Vårt Land i den forbindelse. De har måttet svare på to teologiske spørsmål, nemlig om fortapelsen og homofiles plass i Den norsk kirke. Det har vært forferdende, men dessverre ikke overraskende, å lese de svarene de har gitt. Ikke èn har gitt et bibelsk og klart svar på spørsmålene som ble stilt. Bispekandidatene har utmerket seg med tåketale og utenomsnakk. 

Vi kommer med all sannsynlighet til å få nok en biskop i Oslo som taler løgn i Herrens navn! 

Dersom man ikke taler i samsvar med Guds Ord i den store kampsaken i Den norsk kirke, som homofilispørsmålet er, fare man med løgn! Å tale mot Guds Ord eller å tilhylle det med ord som ikke er rette, er å lyve!

I det syvende budet påbys vi om å ikke si falsk vitnesbyrd mot vår neste. Vi skal altså ikke lyve for ham eller om ham. Men hva da med å lyve i Guds navn? Hvilket alvor! Hvilken dom som venter dem som drister seg til å gjøre dette! Med det er det mange i dag som ikke frykter for å gjøre. De mener selv at det ikke lyver, men forkynner det som er deres overbevisning. Men hvem skal avgjøre om dette er løgn eller ikke? Jo, Ordet alene. Og hva nytter det med en overbevisning som er feil og løgnaktig? Bibelen viser at de lyver de som forsvare den forferdelige synden som homofilt samliv er. Og vi skal aldri høre på vranglærere som farer med løgn. Vi lar oss ikke blende av bispekåper, sølvkors, veltalenhet og et smilende og tilsynelatende toleranse. Vi prøver det som blir sagt på Ordet. 

Ingen har talt mer alvorlig om vranglærerne enn Jesus Kristus selv: Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Merker dere at ulvene er ute og går? 

La oss stå fast på Guds Ord og holde det høyt i ære. La oss forkynne det uforfalsket og med troskap, midt i en slekt som har vendt Gud ryggen, og som gjerne lytter til løgnens røst. Det er alltid noen som vil lytte til sannheten og som vil bøye seg vekk fra løgnen! Apostelen Paulus minnet sin unge medarbeider Timoteus om følgende: Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg (1 Tim 4,16). Dette er et ord til frimodighet for den sanne forkynnelse og for den sanne forkynner! Tal sannheten og følg Ham som er sannheten. Løgnerne skal Gud dømme (Åpb 21,8)! .